Zlecenie 7768925 - Zapytanie ofertowe nr 4/2020/3.2.1POIR dotyczące...

   
Zamówienie 7768925 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-10-21
przedmiot zlecenia
Zapytanie ofertowe nr 4/2020/3.2.1POIR dotyczące wyłonienia dostawcy i zakupu „Zespołu urządzeń z niezbędnym oprzyrządowa
niem do wykonywania otworów chłodzących i przelotowych w narzędziach, półfabrykatach i korpusach narzędziowych” jako jedno z zadań w projekcie pn. dla projektu pn.: „Wdrożenie produkcji narzędzi przeznaczonych do obróbki skrawaniem opartych na własnych wynikach prac BR” Numer projektu POIR.03.02.01-18-0039/18-00 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Oś priorytetowa III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac BR Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa Zespołu urządzeń z niezbędnym oprzyrządowaniem do wykonywania otworów chłodzących i przelotowych w narzędziach, półfabrykatach i korpusach narzędziowych Rodzaj zamówienia: dostawa Zakres zamówienia i umowy obejmuje dostawę do Siedziby Zamawiającego w Jasionce, oraz elementy, które są niezbędne do realizacji zadania, w szczególności: 1) dostarczenie przedmiotu zamówienia spełniającego wymagania wymienione w Specyfikacji Technicznej, rozładunek i posadowienie przedmiotu dostawy w miejscu docelowym. 2) uruchomienie dostarczonego przedmiotu zamówienia (w tym montaż, instalacja i konfiguracja) oraz przeprowadzenie instruktażu stanowiskowego, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 3) udzielenia gwarancji zgodnie ofertą nie mniej niż 12 miesięcy na całe urządzenie. Okres gwarancji liczony będzie od dnia podpisania przez Strony protokołu zdawczo - odbiorczego potwierdzającego realizację przedmiotu zamówienia. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w zapytaniu ofertowym przy czym zobowiązany jest dołączyć do oferty jego opis techniczny i/lub funkcjonalny bądź katalog/i producenta/ów, wskazując w szczególności oferowany typ, rodzaj, model, producenta, numer katalogowy, charakterystykę produktu i inne istotne informacje, pozwalające na pełną i jednoznaczną ocenę zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia oraz jego parametrów z zapytaniem ofertowym. WARUNKI FINANSOWE a) zaliczka w wysokości 40% wartości zamówienia wypłacona w ciągu 10 dni od dnia podpisania umowy na podstawie faktury proforma. Faktura VAT zaliczkowa dokumentująca wpłatę kwoty zostanie wystawiona zgodnie z obowiązującymi przepisami. b) zaliczka w wysokości 30 % wartości zamówienia wypłacona w ciągu 10 dni od dnia otrzymania od dostawcy powiadomienia o gotowości do dostawy , Faktura VAT zaliczkowa dokumentująca wpłatę kwoty zostanie wystawiona zgodnie z obowiązującymi przepisami. c) płatność końcowa 30 % wartości zamówienia wypłacona w ciągu 10 dni od podpisania protokołu odbioru końcowego. Ilekroć w treści niniejszego zapytania, jest mowa o „Fakturze proforma” lub „fakturze zaliczkowej”, to Zamawiający informuje, iż zostaną one wystawione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dopuszcza się składanie ofert na urządzenia fabrycznie nowe lub powystawowe. SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZĄDZENIA Zespół urządzeń z niezbędnym oprzyrządowaniem do wykonywania otworów chłodzących i przelotowych w narzędziach, półfabrykatach i korpusach narzędziowych dla: - grupy narzędzi kształtowych i walcowych do łopatek i innych wyrobów metalowych z korpusu HM (węglik wolframu) o średnicy do 32 mm - grupy narzędzi z korpusu stalowego z ostrzem HM (węglik wolframu ) o średnicach narzędzi powyżej 32 mm. Zakup tego typu linii (zespołu urządzeń) z precyzyjnie dobranymi urządzeniami w kierunku opracowanej technologii wytworzenia w/w narzędzi powinien się składać z następujących elementów: a). urządzenia (drążarka elektroerozyjna/przebijarka) umożliwiającego wykonywanie centralnych otworów chłodzących wraz z programowaniem głębokości wiercenia (otwory nieprzelotowe) o większych średnicach w korpusach węglikowych narzędzi kształtowych i walcowych. Urządzenie powinno być wyposażone w odpowiedniej mocy generator do zakresu dużych średnic (ponad fi 3 mm), który charakteryzuje się krótkim czasem wykonania operacji. Generator ma być wyposażony w nowy obwód elektroniczny niwelujący zużycie elektrody i prowadzący pracę drążenia (wykonywania otworu) z zachowaniem stabilnego parametru średnicy oraz utrzymującego elektrodę w pełnym zakresie możliwości pracy czołem (bez niepożądanych w procesie drążenia odkształceń kątowych/stożkowych elektrod powodujących niestabilność wymiarową otworów) b). urządzenia (drążarka elektroerozyjna/przebijarka) umożliwiającego wykonanie bocznych otworów chłodzących o mniejszych średnicach (poniżej fi 0,3 mm) połączonych z otworem centralnym wg zadanej geometrii chłodzenia ostrza. Urządzenie powinno umożliwić wykonywanie precyzyjnych otworów w płaszczyźnie bocznej narzędzi skierowanych pod zadanym katem na długim wysięgu, umożliwiając odpowiednią regulację pozycji pracy narzędzi (korpusu). Powyższe urządzenia powinny zostać podłączone do centralnego zbiornika czynnika chłodzącego ze stacją uzdatniania celem zwiększenia parametrów chłodzenia procesu zapewniającego wysoką jakość oraz tolerancję i powtarzalność wykonywania otworów. c). oprzyrządowania zawierającego odpowiednie stoły uchylno-obrotowe umożliwiające precyzyjny i zadany montaż narzędzi VHM w urządzeniach wykonujących otwory, wielośrednicowe zestawy elektrod rurkowych, ceramicznych prowadników, oprawek itp. d). urządzenia umożliwiającego wykonywanie otworów mocujących w korpusach stalowych narzędzi o dużych średnicach z wlutowanymi płytkami węglikowymi. Parametry techniczne drążarek elektroerozyjnych dedykowanych do większych średnic otworów:  Przesuw manualny w osi X w zakresie nie mniejszym niż 350 mm  Przesuw manualny w osi Y w zakresie nie mniejszym niż 250 mm  Przesuw automatyczny w osi Z w zakresie nie mniejszym niż 500 mm umożliwiający wiercenie otworów w dużych detalach  Przesuwy osi wrzeciennika automatyczny min 200 mm ułatwiający pracę przy drążeniu elementów o niewielkich gabarytach  Wymiar stołu nie mniej niż 550x300 mm  Generator o mocy minimalnej 64A dla średnic elektrod powyżej fi3mm umożliwiający wiercenie otworów w węgliku o większych średnicach  Cyfrowy odczyt położenia we wszystkich osi X Y Z  Funkcja automatycznego szukania powierzchni detalu  Funkcja kompensacji zużycia elektrody  Pneumatyczny system zaciągu oprawki z elektrodą.  Dostępne szablony obróbki; kwadrat, koło  Programowanie głębokości wiercenia (otwory nieprzelotowe)  Optymalizacja nastaw generatora w trakcie pracy  Średnica otworów 3.0 - 5 mm  Oprawka ER typ C (średnice do 6.3mm) – minimum 1 sztuka  Uszczelniacze elektrod do oprawek ER typ C minimum 30 sztuk  Zawiera zestaw tulejek  Tłoczkowa pompa wysokiego ciśnienia z regulacją, filtrem pracująca w układzie zamkniętym  Zbiornik wody ze stacją uzdatniania 180 litrów. Możliwość podłączenia dwóch maszyn  Dielektryk – woda destylowana  Płyta generatora sterująca minimalizacją zużycia elektrody  Sterownik dla dwóch osi do stołu obrotowego  Wymiary maszyny nie większe niż 1200 mmx 1200 mm x 2100 mm  Masa urządzenia poniżej 1000 kg Parametry techniczne drążarek elektroerozyjnych dedykowanych do mniejszych średnic otworów  Przesuw manualny w osi X w zakresie nie mniejszym niż 350 mm  Przesuw manualny w osi Y w zakresie nie mniejszym niż 250 mm  Przesuw automatyczny w osi Z w zakresie nie mniejszym niż 350 mm  Przesuwy osi wrzeciennika automatyczny min 200 mm  Wymiar stołu nie mniej niż 550x300 mm  Generator o mocy minimalnej 32A  Cyfrowy odczyt położenia we wszystkich osi X Y Z  Funkcja automatycznego szukania powierzchni detalu  Funkcja kompensacji zużycia elektrody  Pneumatyczny system zaciągu oprawki z elektrodą.  Dostępne szablony obróbki; kwadrat, koło  Programowanie głębokości wiercenia (otwory nieprzelotowe)  Optymalizacja nastaw generatora w trakcie pracy  Średnica otworów 0,2 - 3 mm  Oprawka ER typ BS (średnice do 3.0mm) – minimum 2 sztuki  Uszczelniacze elektrod do oprawek ER typBS minimum 30 sztuk  Dielektryk – woda destylowana  Wymiary maszyny nie większe niż 1200 mmx 1200 mm x 2100 mm  Masa urządzenia poniżej 1000 kg Parametry techniczne oprzyrządowania  Stół podziałowy uchylno-obrotowy – uchył min 80 mm, 3 szczękowy z uchwytem 65 mm – minimum 2 sztuki  Ceramiczne prowadniki typu C dla ściernic wg zakresu technicznego pracy: a) 0,5 mm w ilości 5 szt min b) 0,8 mm w ilości 5 szt min c) 1,0 mm w ilości 5 szt min d) 1,5 mm w ilości 5 szt min e) 2,0 mm w ilości 5 szt min f) 2,5 mm w ilości 5 szt min g) 3,5 mm w ilości 5 szt min h) 4,0 mm w ilości 2 szt min i) 5,0 mm w ilości 2 szt min  Elektrody rurkowe miedziane o długości 400 mm i ilości minimum 40 szt na każdy typ wg zakresu średnic: a) 0,5 mm w ilości 5 szt min b) 0,8 mm w ilości 5 szt min c) 1,0 mm w ilości 5 szt min d) 1,5 mm w ilości 5 szt min e) 2,0 mm w ilości 5 szt min f) 2,5 mm w ilości 5 szt min g) 3,5 mm w ilości 5 szt min h) 4,0 mm w ilości 2 szt min i) 5,0 mm w ilości 2 szt min Parametry techniczne urządzenia do wykonywania otworów w korpusach stalowych  Nacisk w zakresie minimalnym 8-10 T  Moc silnika powyżej 2 kW  Prędkość odpuszczania tłoka powyżej 20 m/s  Prędkość podnoszenia tłoka 50 m/s  Wydajność pompy minimum 180 l/min  Skok tłoka do 600 mm  Wymiary podstawy stołu nie mniejsze niż 400 x 400 mm  Przepychacze do rowków 6mm, 8 mm, 10mm – min3 szt, 12mm – min 2 szt, 14mm, 16mm – min 1 szt.  Masa urządzenia nie większa niż 1000 kg Wymogiem realizacji dostawy jest przeprowadzenie poprawnej i pełnej instalacji zespołu urządzeń w siedzibie zamawiającego, wraz ze szkolenie stanowiskowym z obsługi i konserwacji oraz procesów technologicznych, instruktaż oraz szkolenie zaawansowane personelu w zakresie programowania i optymalizacji technologii. Uwaga! Okres gwarancji na przedmiot zamówienia nie może być krótszy niż 12 miesięcy!
branża Maszyny, sprzęt, urządzenia, narzędzia
podbranża maszyny przemysłowe
kody CPV 42630000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podkarpackie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podkarpackie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się