Zlecenie 7609068 - Zapytanie Ofertowe nr 2/ZNL/2020 dotyczące wyboru Wykonawcy...

   
Zamówienie 7609068 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-07-24
przedmiot zlecenia
Zapytanie Ofertowe nr 2/ZNL/2020 dotyczące wyboru Wykonawcy świadczącego usługę w zakresie organizacji i przeprowadzenia szko
lenia „Kurs prawa jazdy kategorii C i kategorii CE (z wyłączeniem egzaminu) oraz kwalifikacji wstępnej przyspieszonej (wraz z egzaminem) ”

Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie organizacji i przeprowadzenia szkolenia „Kurs prawa jazdy kategorii C i kategorii CE (z wyłączeniem egzaminu) oraz kwalifikacji wstępnej przyspieszonej (wraz z egzaminem) ”w ramach projektu „Zmiana na lepsze” dla uczestników 1 grupy szkoleniowej (12 osobowej), organizowanego na terenie województwa lubelskiego w miejscowości Puławy, w okresie sierpień-wrzesień 2020 roku, z możliwością przesunięcia terminu realizacji umowy. Cel zamówienia Celem zamówienia jest wybór Wykonawcy świadczącego usługę w zakresie organizacji i przeprowadzenia szkolenia
„Kurs prawa jazdy kategorii C i kategorii CE (z wyłączeniem egzaminu) oraz kwalifikacji wstępnej przyspieszonej (wraz z egzaminem) ” w ramach projektu „ZMIANA NA LEPSZE”, Nr RPLU.11.01.00-06-0068/19 Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi w zakresie organizacji i przeprowadzenia szkolenia „Kurs prawa jazdy kategorii C i kategorii CE (z wyłączeniem egzaminu) oraz kwalifikacji wstępnej przyspieszonej (wraz z egzaminem) ”

Zakres szkolenia obejmuje:
• 150 godzin teoretycznych (zajęcia grupowe z UP):
20 godzin dydaktycznych z zakresu prawa jazdy kategorii C
130 godzin dydaktycznych z zakresu kwalifikacji wstępnej przyspieszonej
• 55 godzin praktycznych/1UP (praktyka indywidualna):
45 godzin zegarowych/1 UP z zakresu prawa jazdy kategorii C i CE (20 h – kat. C oraz 25 h kat. CE )
10 godzin zegarowych/1 UP z zakresu kwalifikacji wstępnej przyspieszonej
Planowana łączna wielkość zamówienia: maksymalnie 150 godzin dydaktycznych (45 min.) zajęć grupowych teoretycznych oraz maksymalnie 660 godzin zegarowych (60 min.) zajęć praktycznych indywidualnych.

Szkolenie ma na celu przygotowanie uczestników projektu do złożenia egzaminów państwowych z zakresu prawa jazdy kategorii C i CE wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną.
1. Szkolenie będzie realizowane od poniedziałku do niedzieli w godz. 7.00-21.00 w miejscu zapewnionym przez Wykonawcę (sala szkoleniowa/plac manewrowy/ruch drogowy).
2. Szkolenie składać się będzie z części teoretycznej i praktycznej.
3. Szkolenie będzie przygotowywać do nabycia kwalifikacji.
4.Kwalifikacje będą potwierdzone państwowym egzaminem zewnętrznym.
5. Szkolenie będzie odbywało się w salach szkoleniowych z dostępem do Internetu (część teoretyczna).
6. Szkolenie będzie odbywało się na placu manewrowym i w ruchu drogowym (część praktyczna).
7. Szkolenie przeprowadzone będzie metodą skupioną na efektach uczenia się z indywidualnym podejściem do Uczestników i wykorzystywaniem materiałów uwzględniających specyficzne potrzeby osób z niepełnosprawnościami (w sytuacji gdy zaistnieje taka potrzeba), z zachowaniem zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn.
8. Zajęcia będą prowadzone językiem wrażliwym na płeć.
9. Zamawiający zapłaci tylko za faktycznie zrealizowane zajęcia.
10. Szkolenie będzie realizowane na podstawie harmonogramów przedstawianych przez Zamawiającego. Harmonogram i częstotliwość zajęć może ulec zmianie, jednak o każdej zmianie Wykonawca zostanie poinformowany telefonicznie i/ lub za pomocą e-mail.
11. Przewidywana forma zatrudnienia: umowa o współpracy.
12. Zamawiający dopuszcza zwiększenie/zmniejszenie liczebności godzin przedmiotu zamówienia (zgodnie
z Wytycznymi), w zależności od potrzeb uczestników projektu oraz obowiązujących przepisów ruchu drogowego, podobnie jak zwiększenie /zmniejszenie liczebności grupy.
11. W czasie trwania pandemii koronowirusa Zamawiający dopuszcza możliwość świadczenia usługi szkoleniowej zdalnie, jeśli uczestnicy wyrażą na to zgodę. Zamawiający będzie miał dostęp do treści szkolenia w czasie rzeczywistym.
branża Edukacja, szkolenia
podbranża kursy nauki jazdy
kody CPV 80000000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się