Zlecenie 8974213 - Zapytanie ofertowe nr 2/Ż-Podkarpacie/T/2022 Przedmiotem...

   
Zamówienie 8974213 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2022-06-13
przedmiot zlecenia
Zapytanie ofertowe nr 2/Ż-Podkarpacie/T/2022 Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa z zakresu „Formy opieki nad dzie
mi w wieku do lat 3” realizowana na terenie województwa podkarpackiego, w ramach projektu „Żłobki-Podkarpacie” nr POWR.02.01.00-00-0052/19 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.1 Równość szans mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym w dostępie do zatrudnienia, rozwoju kariery, godzenia życia zawodowego i prywatnego. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego. 1) Szkolenie „Formy opieki nad dziećmi w wieku do lat 3”, skierowane jest do: przedstawicieli władz samorządu (gminnego, powiatowego i wojewódzkiego) i pracowników jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za rozwój form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz dla przedstawicieli podmiotów niepublicznych planujących/prowadzących instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z dowolnej jednostki samorządu terytorialnego w obrębie województwa podkarpackiego. 2) W ramach zapytania planowane są 4 grupy szkoleniowe w wymiarze 24 h, liczące średnio 15-20 osób każda, dla przedstawicieli władz samorządu i pracowników jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za rozwój opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz 1 grupa szkoleniowa w wymiarze 32 h, licząca średnio 15 osób, dla przedstawicieli podmiotów niepublicznych planujących / prowadzących instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. 3) Szkolenia przeprowadzone będą na terenie województwa podkarpackiego w częstotliwości średnio 1 gr na 1 m-c. Planowane miejsce realizacji szkoleń to Klimkówka. Częstotliwość prowadzonych szkoleń zależeć będzie od procesu rekrutacji i złożonych deklaracji przez potencjalnych uczestników projektu. 4) Wymiar szkolenia dla 1 grupy przedstawicieli podmiotów publicznych, obejmuje 3 dni x 8 godz. dydaktycznych, łącznie 24 godziny dydaktyczne; 1 godz. dydaktyczna = 45 minut. 5) Wymiar szkolenia dla 1 grupy przedstawicieli podmiotów niepublicznych, obejmuje 4 dni x 8 godz. dydaktycznych, 2 dni w tygodniu, łącznie 32 godziny dydaktyczne; 1 godz. dydaktyczna = 45 minut. Zajęcia te będą odbywały się w dwóch cyklach, po 2 dni każdy, w odstępie około 2 tygodni. 6) Do dziennego czasu szkolenia należy doliczyć 2 przerwy: 1 przerwę kawową (15 min.) i 1 przerwę obiadową (30 min.). 7) Zajęcia będą realizowane w zależności od preferencji UP w trybie weekendowym lub od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do maksymalnie 21:00, w formie zajęć teoretyczno-praktycznych (wykład, pogadanka, pokaz, prezentacja multimedialna, przedstawienie dobrych praktyk, burza mózgów, ćwiczenia praktyczne, instruktaż, analiza materiału źródłowego, mind mapping). 8) Szczegółowa tematyka szkoleń zostanie dostosowana do zdiagnozowanych potrzeb szkoleniowych uczestników i przygotowana zostanie przez prowadzącego. Program szkolenia dla przedstawicieli podmiotów publicznych powinien obejmować między innymi: diagnozę potrzeb, plan tworzenia/rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, zagadnienia związane z finansowaniem tych instytucji, współpracą publiczno-prywatną w tym pozyskiwaniem partnerów prywatnych i społecznych, wymaganiami lokalowymi i sanitarnymi, kwalifikacjami kadry, jakością opieki. Dodatkowo program zostanie wzbogacony o analizę rynku, plan marketingowy w gminie oraz działania promocyjne. Program szkolenia dla przedstawicieli podmiotów niepublicznych powinien obejmować między innymi: tworzenie biznesplanu w zakresie tworzenia instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, zagadnienia związane z finansowaniem tych instytucji, w tym pozyskiwaniem zewnętrznych źródeł finansowania, współpracę publiczno-prywatną, wymaganiami lokalowymi i sanitarnymi, kwalifikacjami kadry, jakością opieki. Dodatkowo program zostanie wzbogacony o analizę rynku, plan marketingowy w gminie, działania promocyjne, elementy dialogu motywacyjnego, metody i techniki oraz skuteczne sposoby pozyskania zainteresowania mieszkańców. 9) Minimalny zakres szkolenia w zakresie form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 stanowią załączniki nr 5 i nr 6 do przedmiotowego zapytania. 10) Szkolenie zakończy się egzaminem końcowym, po którym uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. 11) Realizacja szkolenia ma na celu nabycie/zwiększenie kompetencji Uczestników/Uczestniczek Projektu z zakresu wdrażania ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3.
branża Edukacja, szkolenia
podbranża kursy i szkolenia inne
kody CPV 80500000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: kursy i szkolenia inne

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8995908 2022-07-04
godz. 10:00
RZESZOWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. CENTRUM PROJEKTOWE MIASTOPROJEKT Przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu szkoleń zawodowych według potrzeb Uczestników Projektu „ROWES – wsparcie rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie II” Czę...
8999991 2022-07-04
godz. 12:00
GMINA KOCK Pogodna jesień. Kluby Seniora w Gminie Kock ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę prowadzenia warsztatów zdrowego stylu życia dla członków 3 klubów seniora na terenie Gminy Kock
8996105 2022-07-05
godz. 10:00
URZĄD GMINY GŁOWACZÓW Przeprowadzenie szkolenia dla urzędników w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa, opracowanie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w ...
9005421 2022-07-06
godz. 09:00
POLITECHNIKA ŁÓDZKA „Realizacja szkoleń certyfikacyjnych z zakresu zrównoważonego zarządzania projektami: Szkolenie do Certyfikacji GPM (Poziom II) oraz Szkolenie z Podstaw Zarządzania Projektami (...) ...
9006729 2022-07-06
godz. 20:00
LOT AIRCRAFT MAINTENANCE SERVICES SP. Z O.O. szkolenie pierwsza pomoc
9002286 2022-07-07
godz. 09:00
NARODOWY INSTYTUT ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE-PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY Usługa przeprowadzenia cykli prelekcji podczas wykładów w czasie szkolenia pracowników medycznych w ramach projektu pn.: „Realizacja szkoleń personelu medycznego (...)". TP-169/22/KT ...
9012618 2022-07-08
godz. 00:00
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PILE Przeprowadzenie dwudniowego Szkolenia z zakresu pracy z dzieckiem w Procedurze Niebieskie Karty dla dwóch grup 15-osobowych, którego uczestnikami będą członkowie grup roboczych, na co d...
9011847 2022-07-08
godz. 10:00
WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS W SOSNOWCU Cyfrowi eksperci w Podregionie Tyskim 1. Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawcy do przeprowadzenia dwuetapowego szkolenia z zakresu dziennikarstwa on-line dla pracowników gminnych s...
9010604 2022-07-11
godz. 23:59
POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia poradnictwa specjalistycznego dla uczestników projektu „Lepszy widok na przyszłość”. Zakres usługi w szczególności obejmuje: D...
8937691 2022-07-18
godz. 08:00
MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE Elektroniczny system wspomagania zarządzania drogami wojewódzkimi Mazowsza - nr postępowania 077/22 Numer referencyjny: 077/22 „Elektroniczny system wspomagania zarządzania drogami woj...