Zlecenie 8546979 - ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2021/POIR Zapewnienie usług...

   
Zamówienie 8546979 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2021-11-22
przedmiot zlecenia
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2021/POIR Zapewnienie usług szkoleniowych dla kadry badawczej projektu Przedmiotowe postępowania o udzie
lenie zamówienia, realizowane jest z zachowaniem zasad wynikających z: 1 ) §12 ust. 1 Umowy o dofinansowanie projektu nr POIR.01.01.01-00-2410/20-00 2 ) Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zwanych dalej wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zwanego dalej Zapytaniem zgodnie z zasadą konkurencyjności opisaną w podrozdziale 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków. W ramach niniejszego Zapytania ofertowego nie stosuje się Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 2019 z późn. zm.) Zamówienie będzie realizowane w ramach projektu pn. „Innowacyjny system wspierający pracę zdalną uczestników rynku kolejowego”, nr POIR.01.01.01-00-2410/20 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. I. Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie usług szkoleniowych dla pracowników Zamawiającego - kadry badawczej projektu (programistów) w następującym zakresie: 1. Szkolenie techniczne dla 4 osób – temat: metody optymalizacyjne - PODSTAWY PROGRAMOWANIA W JĘZYKU PYTHON oraz UCZENIE MASZYNOWE W JĘZYKU PYTHON - minimalna ilość godzin szkoleniowych: min. 56 h per osoba; 2. Szkolenie techniczne dla 4 osób – temat: usługi chmurowe - DEVELOPING SOLUTIONS FOR MICROSOFT AZURE – minimalna ilość godzin szkoleniowych: min. 35 h per osoba; 3. Szkolenie techniczne dla 4 osób – temat: metody grafowe - BLOCKCHAIN IN SUPPLY CHAIN MANAGEMENT oraz BLOCKCHAIN FOR DEVELOPERS - minimalna ilość godzin szkoleniowych: min. 21 h per osoba; 4. Szkolenie techniczne dla 4 osób – temat: testy automatyczne - TESTY JEDNOSTKOWE W .NET - minimalna ilość godzin szkoleniowych: min. 14 h per osoba. II. Zamawiający dopuszcza zapewnienie udziału pracowników Zamawiającego w szkoleniach otwartych, w których biorą udział także inni uczestnicy; III. Zamawiający dopuszcza udział pracowników Zamawiającego w szkoleniach stacjonarnych lub szkoleniach zdalnych; IV. W przypadku szkoleń stacjonarnych, wykonawca zapewni wszelką niezbędną infrastrukturę do realizacji szkoleń; V. Wykonawca zapewni prowadzenie szkoleń przez profesjonalnych trenerów; VI. Wykonawca po zrealizowaniu szkolenia z każdego z tematów określonych w pkt. 1 do 4 przekaże Zamawiającemu listę obecności pracowników Zamawiającego na szkoleniu potwierdzoną przez osobę prowadzącą szkolenie oraz imienne certyfikaty/zaświadczenia potwierdzające zakończenie szkolenia; VII. Jeśli potwierdzenie kwalifikacji uczestnika szkolenia wymaga wzięcia udziału w egzaminie, Wykonawca zapewni w zaoferowanej cenie każdemu uczestnikowi jednorazowy udział w takim egzaminie. Termin realizacji zamówienia: 60 dni od dnia zawarcia umowy. Szczegółowy harmonogram szkoleń zostanie uzgodniony pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą po podpisaniu umowy na realizację zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ostatecznego wyboru terminów szkoleń i ewentualnych zmian bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów. Miejsce i termin składania ofert: 1. Ofertę należy złożyć korzystając z formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego wraz ze wszystkimi pozostałymi dokumentami wymienionymi w Zapytaniu ofertowym tj. w szczególności Wykaz zrealizowanych usług oraz Wykaz osób biorących udział w realizacji zamówienia. 2. Ofertę można złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem Bazy konkurencyjności (https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl) korzystając z własnego konta użytkownika w formie skanu dokumentacji ofertowej tj. Formularza oferty oraz załączników. 3. Ofertę można także złożyć osobiście lub wysłać pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Zapewnienie usług szkoleniowych dla kadry badawczej projektu”. Nie otwierać przed godz. 12.00 w dniu 01.12.2021 r.” na adres Petrosoft.pl Technologie Informatyczne sp. z o.o., ul. 3 Maja 101, 38-200 Jasło 4. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01.12.2021 r. do godz. 12.00. W przypadku wysyłki oferty pocztą decydują data i godzina wpływu na adres Zamawiającego. 5. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 01.12.2021 r. o godz. 12:30. 6. Otwarcie ofert jest jawne. Sposób przygotowania oferty: 1. W ramach postępowania przyjmowane są oferty sporządzone i przekazane Zamawiającemu w formie papierowej lub elektronicznej. 2. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 3. Poprawnie sporządzona oferta powinna zawierać: 3.1. datę sporządzenia i ważność oferty, 3.2. adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu, adres e-mail, numer NIP; 3.3. podpis osoby upoważnionej do złożenie oferty w imieniu oferenta w formie tradycyjnej (pisanej) lub elektronicznej potwierdzonej certyfikatem kwalifikowanym lub profilem zaufanym; 3.4. zawierać łączną wartość oferty netto i brutto PLN oraz wyszczególnienie cenowe netto i brutto na poszczególne etapy przedmiotu zamówienia; 3.5. zawierać wymagane załączniki oraz kopie wymaganych dokumentów. 4. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę składającą się z: 4.1. wypełnionego i podpisanego Formularza oferty stanowiącego Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego; 4.2. wykazu wykonanych w okresie ostatnich trzech latach usług – przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie – odpowiadających swoim zakresem przedmiotowi zamówienia, z podaniem ich przedmiotu, ilości i daty wykonania. Wykaz należy sporządzić według wzoru podanego w Załączniku 2 do niniejszego zapytania. 4.3. wykazu osób zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do Zapytania, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich doświadczenia niezbędnych dla wykonania zamówienia. 4.4. innych wymaganych załączników wskazanych w zapytaniu. 5. Zamawiający ma prawo odrzucić ofertę, jeżeli: 5.1. jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania lub została złożona po terminie wskazanym w Zapytaniu ofertowym, 5.2. została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 5.3. Zamawiający na etapie weryfikacji oferty stwierdzi podanie nieprawdziwych informacji przez Wykonawcę. 6. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wysłania Wykonawcy drogą elektroniczną pytań z prośbą o wyjaśnienie wątpliwych informacji podanych w ofercie. Wykonawca w przypadku otrzymania zapytania, zobowiązany jest udzielić wyjaśnień w trybie i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 7. W przypadku składania oferty przez pełnomocnika do oferty należy załączyć stosowne pełnomocnictwo. 8. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 9. Niekompletne oferty mogą zostać odrzucone. 10. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. 11. Okres związania ofertą nie może być krótszy aniżeli 30 dni. Informacje na temat zakresu wykluczenia: 1. Z możliwości składania ofert wyklucza się Wykonawców, którzy są podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: 1.1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 1.2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; 1.3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 1.4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli; 1.5. pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób. 2. Na potwierdzenie braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych, które stanowi część Formularza ofertowego (Załącznik nr 2 do Zapytania). Podwykonawstwo 1. Wykonawca może powierzyć wykonanie całości lub części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom). 2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Pozostałe postanowienia podano w załączonym do niniejszego Ogłoszenia Zapytaniu ofertowym.
branża Edukacja, szkolenia
podbranża kursy i szkolenia inne, szkolenia zawodowe
kody CPV 80500000, 80510000, 80511000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podkarpackie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podkarpackie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: kursy i szkolenia inne , szkolenia zawodowe

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8663635 2022-01-27
godz. 23:59
INDOORWAY SP. Z O.O. Automated Lean Manager jako innowacyjne rozwiązanie firmy Indoorway Sp z o.o. optymalizujące procesy produkcyjne Część A: Konsultacje z zakresu przeprowadzenia analizy lean z wykorzystaniem...
8662961 2022-01-31
godz. 09:00
STAROSTWO POWIATOWE W MIECHOWIE „Nabywanie dodatkowych kwalifikacji przez uczniów w ramach projektu: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych Powiatu Miechowskiego na bazie ZS nr 1 i ZS nr 2” Część 1: Część I kurs operatora...
8666592 2022-01-31
godz. 09:00
STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW GOSPODARCZYCH DELTA PARTNER 1. Zamówienie dotyczy: CPV: 80500000-9 – Usługi szkoleniowe 2. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu dla uczestników projektu „Lepszy Ty” kursu kosmet...
8632937 2022-01-31
godz. 10:00
MDDP AKADEMIA BIZNESU SP. Z O.O. Akademia edukacji włączającej - woj. mazowieckie Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług szkoleniowych mających na celu wsparcie Uczestników/Uczestniczek Projektu tj. przedstawicieli k...
8671684 2022-02-01
godz. 15:15
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MAKOWIE PODHALAŃSKIM Świadczenie usługi prowadzenia grupy edukacyjno-wspierającej dla kobiet w związku z kontynuacją realizacji projektu socjalnego pn. PoMOC = Wiedza i Wsparcie dofinansowanego ze środków Wojewo...
8673872 2022-02-03
godz. 08:00
POWIATOWY URZĄD PRACY W GDYNI Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia „ABC przedsiębiorczości” dla 200 osób bezrobotnych, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdyni Przedmiotem zamówienia objętym niniejszym...
8671225 2022-02-04
godz. 09:00
STAROSTWO POWIATOWE W GOLUBIU-DOBRZYNIU „Usługa przeprowadzenia kursów zawodowych w ramach projektu „Szkolimy się na zawodowców - wsparcie szkolnictwa branżowego w powiecie golubsko-dobrzyńskim - pakiet 2”. Część 1: Przedmiotem z...
8665771 2022-02-10
godz. 23:59
WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA Nowoczesny Program Rozwoju WSEiZ w Warszawie Przedmiotem zamówienia jest realizacja wykładów i laboratoriów z przedmiotu: „Programowanie interfejsów użytkownika” dla studentów studiów stacj...
8646314 2022-02-11
godz. 09:00
FUNDACJA POLSKIEJ AKADEMII NAUK ODDZIAŁ W LUBLINIE Kompetencje zawodowe – szansą na lepsze jutro – II edycja CZĘŚĆ I. Przeprowadzenie szkoleń z obszaru żywienia i usług gastronomicznych. a) Szkolenie „Kurs sommelierski” Wykonawca zrealizuje...
8668154 2022-02-11
godz. 14:00
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE KĘDZIERZYN S.A. "Kurs Obsługi Suwnic i Szkolenie Hakowego wraz z zapewnieniem materiałów szkoleniowych do samokształcenia oraz organizacją egzaminów przed Urzędem Dozoru Technicznego”