Zlecenie 7219385 - ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2019 Prace będące przedmiotem...

   
Zamówienie 7219385 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2019-12-09
przedmiot zlecenia
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2019

Prace będące przedmiotem zamówienia dotyczą projektu, który ubiega się o dofinansowanie w ra
mach:
Osi priorytetowej: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego
Działanie: Badania naukowe i prace rozwojowe
Poddziałanie: Strategiczne programy badawcze dla gospodarki
Numer naboru: 1/4.1.1/2019
„Dolnośląska strefa technologii biomedycznych”


Przedmiotem zamówienia jest wybór osoby na stanowiska kierownika zarządzającego projektem na podstawie umowy o zarządzanie: MedWalk Project Manager” .

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego może wziąć udział Wykonawca spełniający następujące warunki:
1. Jest osobą samozatrudnioną i będzie wykonywać zadania przewidziane w projekcie samodzielnie.
Ocena spełnienia warunku 1 będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie Aktualnego odpisu z właściwego rejestru bądź z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej CEIDG.

2. Posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej (wykształcenie co najmniej na poziomie magisterskim o profilu medycznym, przyrodniczym lub przyrodniczo-technicznym, certyfikat metodyki SCRUM/ AGILE Dynamics System Development Method, co najmniej na poziomie fundation). Zamawiający wymaga od Menadżera Projektu posiadania co najmniej pięcioletniego doświadczenia w koordynacji, realizacji, rozliczaniu i kierowaniu co najmniej trzema projektami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej o podobnym charakterze do przedmiotu zamówienia (projekty o tematyce medycznej lub badawczej w zakresie nauk o życiu w tym co najmniej jednego w którym realizowane były próby/badania z udziałem pacjentów; badania kliniczne lub pilotażowe), które zostały prawidłowo zakończone. Pracy na stanowisku kierownika lub menadżera projektu w co najmniej jednym projekcie medycznym o wartości przekraczającej 4 mln zł.

Głównym celem projektu badawczego pn. : MedWalk VR – zastosowanie wirtualnej rzeczywistości w rehabilitacji chorób wieku podeszłego ze szczególnym uwzględnieniem choroby Parkinsona jest identyfikacja i zbadanie krytycznych funkcji w celu opracowania założeń systemu kontrolno-diagnostycznego MedWalk VR.
Rolą osoby będzie zarządzanie projektem, w tym:
- nadzór strategiczny nad projektem,
-kierowanie pracami Zespołu Zarządzającego Projektem (ZZP) i nadzorowanie wypełniania obowiązków przez pozostałych członków ZZP,
- weryfikacja zgodności prowadzonych działań z umową o dofinansowanie oraz zasadami realizacji projektów współfinansowanych ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020,
-nadzorowanie realizacji zaplanowanych działań, stopnia osiągnięcia celów i terminów realizacji,
- przewodniczenie pracom Komitetu Sterującego
- zlecenie przygotowania projektu, ustalanie tolerancji dla projektu,
-wdrożenie zgodnego z przepisami o ochronie danych osobowych sytemu przechowywania i przetwarzania danych osobowych pacjentów oraz personelu projektu,
- mianowanie zespołu zarządzania projektem,
- całościowy nadzór biznesowy nad projektem,
- tworzenie harmonogramów realizacji,
- planowany wymiar zaangażowania: 120h/miesięcznie
- orientacyjny okres trwania zadania: min. 31 miesięcy. Cel zamówienia Konkurs ofert zgodnie z zasadą konkurencyjności opisaną w punkcie 6.5 oraz 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

W postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy z z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) – tekst jednolity

Przedmiotem zamówienia jest wybór osoby na stanowiska kierownika zarządzającego projektem na podstawie umowy o zarządzanie: MedWalk Project Manager” . Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wybór osoby na stanowiska kierownika zarządzającego projektem na podstawie umowy o zarządzanie: MedWalk Project Manager” .

Rolą osoby będzie zarządzanie projektem, w tym:
- nadzór strategiczny nad projektem,
-kierowanie pracami Zespołu Zarządzającego Projektem (ZZP) i nadzorowanie wypełniania obowiązków przez pozostałych członków ZZP,
- weryfikacja zgodności prowadzonych działań z umową o dofinansowanie oraz zasadami realizacji projektów współfinansowanych ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020,
-nadzorowanie realizacji zaplanowanych działań, stopnia osiągnięcia celów i terminów realizacji,
- przewodniczenie pracom Komitetu Sterującego
- zlecenie przygotowania projektu, ustalanie tolerancji dla projektu,
-wdrożenie zgodnego z przepisami o ochronie danych osobowych sytemu przechowywania i przetwarzania danych osobowych pacjentów oraz personelu projektu,
- mianowanie zespołu zarządzania projektem,
- całościowy nadzór biznesowy nad projektem,
- tworzenie harmonogramów realizacji,
- planowany wymiar zaangażowania: 120h/miesięcznie
- orientacyjny okres trwania zadania: min. 31 miesięcy
Kod CPV
branża Laboratoria
podbranża usługi laboratoryjne
kody CPV 73000000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Dolnośląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Dolnośląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się