Zlecenie 7285707 - ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POIR232/2020 na przeprowadzenie prac...

   
Analizuj Zamówienie 7285707 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-01-17
przedmiot zlecenia
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POIR232/2020 na przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie opracowania specjalistycznego narzęd
zia do naprawy kolektorów wydechowych II generacji śmigłowców AW 139.

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie opracowania specjalistycznego narzędzia do naprawy kolektorów wydechowych II generacji śmigłowców AW 139.
Oprzyrządowanie to będzie pozwalało na zachowanie parametrów naprawianego kolektora wydechowego. Narzędzie będzie posiadało nastawne elementy, przez co może być zastosowane do naprawy prawych jak i lewych kolektorów śmigłowca. Narzędzie powinno być zaprojektowane w ten sposób, aby zachować powtarzalność parametrów kolektora.
Wymagania wstępne dla specjalistycznego narzędzia:
- Materiał wykonania: aluminium
- Grubość i stop aluminium dobrany tak, aby wykluczyć odkształcenia / zmiany wymiarów podczas prac naprawczych ( spawanie ).
- Uchwyty mocujące kolektor rozmieszczone w taki sposób, aby zapewniały możliwość swobodnej naprawy uszkodzonej powierzchni z zachowaniem parametrów kolektora
- Umieszczony na platformie, która zapewni bezpieczne użytkowanie w trakcie transportu i naprawy
- Uchwyty nastawne wykonane w taki sposób, aby pozwalały na szybką i swobodną zmianę typu kolektora z prawego na lewy
- Zabezpieczenie przed nieprawidłowym ustawieniem położenia uchwytów mocujących z prawych na lewe
Prace obejmować będą realizację następujących zadań badawczych:
A. Zaprojektowanie narzędzia - dobór odpowiednich materiałów do budowy narzędzia oraz przyjęcie odpowiedniej geometrii i rozwiązań konstrukcyjnych pozwalających spełnić stawiane przed nim wymagania dotyczące stabilności, skuteczności mocowania kolektorów i gwarancji niezmienności ich kształtu podczas naprawy, a także wymagania związane z technologią produkcji. Narzędzie powinno być zaprojektowane zgodnie z wymaganiami norm:
- PN-EN 1090 – Wykonanie konstrukcji stalowych oraz aluminiowych.
- PN-EN 1993 – Projektowanie konstrukcji stalowych
- PN-EN 1999 – Projektowanie konstrukcji aluminiowych.
- inne powiązane normy (jeżeli występują).
Prace powinny być realizowane poprzez dokonanie analizy kształtu kolektora przy użyciu technik komputerowych i określenie geometrii narzędzia niezbędnej do prawidłowego mocowania kolektorów oraz materiału, z jakiego ma być wykonany, a także przeprowadzenie odpowiednich obliczeń statycznych i numerycznych. Kształt kolektora zostanie dostarczony przez Zleceniodawcę w postaci trójwymiarowego modelu komputerowego. Kamieniem milowym zadania badawczego powinien być Raport z analiz geometrii kolektora ze wskazaniem najbardziej odpowiednich materiałów do budowy narzędzia oraz propozycją jego geometrii. Raport powinien również zawierać wyniki obliczeń potwierdzające spełnienie stawianych wymagań oraz rysunki wykonawcze konstrukcji narzędzia.

B. Weryfikacja doświadczalna - Wykonanie testów prototypu narzędzia polegających na określeniu jego rzeczywistej geometrii, stabilności oraz odpowiedniej sztywności gwarantującej możliwość przeprowadzenia naprawy kolektorów.
Prace powinny być realizowane poprzez wykonanie min. 2 szt. prototypów narzędzia, przeprowadzenie pomiaru geometrii tych prototypów pod kątem zachowania tolerancji wymiarowej, przygotowanie stanowisk badawczych do określenia stateczności sztywności narzędzia oraz wykonanie badań doświadczalnych wraz z pomiarem wybranych parametrów. Kamieniem milowym zadania badawczego powinien być Raport z badań, wraz ze wskazaniem ewentualnych niezbędnych modyfikacji konstrukcyjnych i materiałowych.

C. Walidacja zadań badawczych - Stworzenie dokumentacji technicznej – rysunków wykonawczych wraz z opisem, pozwalającej na wykonanie narzędzia spełniającego stawiane wymagania. Prace powinny być realizowane poprzez przygotowanie rysunków wykonawczych oraz opisu technicznego konstrukcji narzędzia. Kamieniem milowym zadania badawczego powinny być rysunki wykonawcze w formacie DWG oraz wersji papierowej wraz z opisem technicznym konstrukcji narzędzia w formacie PDF oraz wersji papierowej.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość bieżącego nadzoru na etapie realizacji przedmiotu zamówienia.
5. Oferent wyłoniony przez Zamawiającego do realizacji przedmiotu zamówienia zawrze z Zamawiającym warunkową umowę na jego realizację
6. Obowiązywanie umowy warunkowej na realizację przedmiotu zapytania Zamawiający uzależnia od otrzymania dotacji na realizację Projektu w ramach Poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020. Cel zamówienia W związku z planowanym ubieganiem się przez firmę FM-AERO Sp. z o.o. (zwana dalej Zamawiającym) o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP” (zwany dalej Projektem), ogłaszamy ZAPYTANIE OFERTOWE na:

przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie opracowania specjalistycznego narzędzia do naprawy kolektorów wydechowych II generacji śmigłowców AW 139.

Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności obowiązującą w ramach „Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” oraz „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój 2014-2020”. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie opracowania specjalistycznego narzędzia do naprawy kolektorów wydechowych II generacji śmigłowców AW 139.
Oprzyrządowanie to będzie pozwalało na zachowanie parametrów naprawianego kolektora wydechowego. Narzędzie będzie posiadało nastawne elementy, przez co może być zastosowane do naprawy prawych jak i lewych kolektorów śmigłowca. Narzędzie powinno być zaprojektowane w ten sposób, aby zachować powtarzalność parametrów kolektora.
Wymagania wstępne dla specjalistycznego narzędzia:
- Materiał wykonania: aluminium
- Grubość i stop aluminium dobrany tak, aby wykluczyć odkształcenia / zmiany wymiarów podczas prac naprawczych ( spawanie ).
- Uchwyty mocujące kolektor rozmieszczone w taki sposób, aby zapewniały możliwość swobodnej naprawy uszkodzonej powierzchni z zachowaniem parametrów kolektora
- Umieszczony na platformie, która zapewni bezpieczne użytkowanie w trakcie transportu i naprawy
- Uchwyty nastawne wykonane w taki sposób, aby pozwalały na szybką i swobodną zmianę typu kolektora z prawego na lewy
- Zabezpieczenie przed nieprawidłowym ustawieniem położenia uchwytów mocujących z prawych na lewe
Prace obejmować będą realizację następujących zadań badawczych:
A. Zaprojektowanie narzędzia - dobór odpowiednich materiałów do budowy narzędzia oraz przyjęcie odpowiedniej geometrii i rozwiązań konstrukcyjnych pozwalających spełnić stawiane przed nim wymagania dotyczące stabilności, skuteczności mocowania kolektorów i gwarancji niezmienności ich kształtu podczas naprawy, a także wymagania związane z technologią produkcji. Narzędzie powinno być zaprojektowane zgodnie z wymaganiami norm:
- PN-EN 1090 – Wykonanie konstrukcji stalowych oraz aluminiowych.
- PN-EN 1993 – Projektowanie konstrukcji stalowych
- PN-EN 1999 – Projektowanie konstrukcji aluminiowych.
- inne powiązane normy (jeżeli występują).
Prace powinny być realizowane poprzez dokonanie analizy kształtu kolektora przy użyciu technik komputerowych i określenie geometrii narzędzia niezbędnej do prawidłowego mocowania kolektorów oraz materiału, z jakiego ma być wykonany, a także przeprowadzenie odpowiednich obliczeń statycznych i numerycznych. Kształt kolektora zostanie dostarczony przez Zleceniodawcę w postaci trójwymiarowego modelu komputerowego. Kamieniem milowym zadania badawczego powinien być Raport z analiz geometrii kolektora ze wskazaniem najbardziej odpowiednich materiałów do budowy narzędzia oraz propozycją jego geometrii. Raport powinien również zawierać wyniki obliczeń potwierdzające spełnienie stawianych wymagań oraz rysunki wykonawcze konstrukcji narzędzia.

B. Weryfikacja doświadczalna - Wykonanie testów prototypu narzędzia polegających na określeniu jego rzeczywistej geometrii, stabilności oraz odpowiedniej sztywności gwarantującej możliwość przeprowadzenia naprawy kolektorów.
Prace powinny być realizowane poprzez wykonanie min. 2 szt. prototypów narzędzia, przeprowadzenie pomiaru geometrii tych prototypów pod kątem zachowania tolerancji wymiarowej, przygotowanie stanowisk badawczych do określenia stateczności sztywności narzędzia oraz wykonanie badań doświadczalnych wraz z pomiarem wybranych parametrów. Kamieniem milowym zadania badawczego powinien być Raport z badań, wraz ze wskazaniem ewentualnych niezbędnych modyfikacji konstrukcyjnych i materiałowych.

C. Walidacja zadań badawczych - Stworzenie dokumentacji technicznej – rysunków wykonawczych wraz z opisem, pozwalającej na wykonanie narzędzia spełniającego stawiane wymagania. Prace powinny być realizowane poprzez przygotowanie rysunków wykonawczych oraz opisu technicznego konstrukcji narzędzia. Kamieniem milowym zadania badawczego powinny być rysunki wykonawcze w formacie DWG oraz wersji papierowej wraz z opisem technicznym konstrukcji narzędzia w formacie PDF oraz wersji papierowej.
branża Laboratoria
podbranża usługi laboratoryjne
kody CPV 73100000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podkarpackie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podkarpackie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się