Zlecenie 8513492 - ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2021/POIR Zaprojektowanie, wykonanie...

   
Zamówienie 8513492 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2021-11-05
przedmiot zlecenia
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2021/POIR Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa prototypu urządzenia geolokalizacyjnego wraz z dostawą in
frastruktury serwerowej, sprzętowej oraz oprogramowania niezbędnych do prowadzenia prac badawczych. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie i dostawa prototypu urządzenia geolokalizacyjnego wraz z dostawą infrastruktury serwerowej, sprzętowej oraz oprogramowania niezbędnych do prowadzenia prac badawczych w ramach projektu „Innowacyjny system wspierający pracę zdalną uczestników rynku kolejowego”, w tym: - Zaprojektowanie niezbędnych elementów urządzenia geolokalizacyjnego; - Wytworzenie i dostarczenie formy do wtryskarki do obudowy urządzenia geolokalizacyjnego; - Wytworzenie i dostarczenie prototypu kompletnego urządzenia geolokalizacyjnego wraz z układem ładującym (green technology); - Wytworzenie i dostarczenie 100 szt. kompletnych urządzeń geolokalizacyjnych - Dostarczenie, instalację i uruchomienie serwerów pod RDS oraz wirtualizację wraz z niezbędnym oprogramowaniem. - Dostawa laptopów (4 kpl.) i komputerów stacjonarnych (6 kpl.) - Dostawa telefonów (10 szt.) - Dostawa tabletów (15 szt.) - Dostawa licencji oprogramowania dla członków zespołu badawczego UWAGA: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego. - Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na własny koszt i ryzyko. W przypadku powierzenia transportu osobom trzecim odpowiada za ich działania i zaniechania jak za własne. - Przez instalację infrastruktury należy rozumieć: ustawienie we wskazanym przez Zamawiającego miejscu, podłączenie do urządzeń współpracujących oraz sprawdzenie prawidłowości ich działania. -Przez uruchomienie infrastruktury należy rozumieć takie uruchomienie po uprzedniej instalacji, które zapewnia prawidłowe i bezawaryjne funkcjonowanie z użyciem wszystkich wymaganych funkcjonalności. - Urządzenia muszą być fabrycznie nowe (tzn. domyślnie wyprodukowane nie dawniej, niż na 12 miesięcy przed ich dostarczeniem), które nie były wcześniej używane, i składają się z oryginalnych części. - Oferowane urządzenia w dniu składania ofert nie mogą być przeznaczone przez producenta do wycofania z produkcji. - Urządzenia (które tego wymagają) muszą działać pod kontrolą oprogramowania, które jest publiczną wersją, udostępnianą na rynku przez producenta oferowanych urządzeń. Zamawiający nie dopuszcza stosowania oprogramowania dedykowanego, stworzonego na potrzeby niniejszego zamówienia, dla zaoferowanych urządzeń. - Zamawiający informuje, że w przypadku, gdyby w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający określił przedmiot zamówienia lub warunki udziału w postępowaniu poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów, Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych. - Wskazane wyżej określenie przedmiotu zamówienia ma charakter wyłącznie pomocniczy w przygotowaniu oferty i ma na celu wskazać oczekiwane standardy co do minimalnych parametrów technicznych oczekiwanych materiałów. Przez ofertę równoważną należy rozumieć ofertę o parametrach technicznych, wytrzymałościowych, jakościowych, wydajnościowych nie gorszych od opisu wskazanego przez Zamawiającego w OPZ. W związku z powyższym, Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania materiałów o innych znakach towarowych, patentach lub pochodzeniu, natomiast nie o innych właściwościach i funkcjonalnościach niż określone w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. - Wykonawca, powołujący się na rozwiązania równoważne musi wykazać, że oferowane dostawy spełniają warunki określone przez Zamawiającego w stopniu nie gorszym. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych materiałów, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty oraz do wykonania umowy ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w OPZ. - W przypadku, gdy Zamawiający użył w OPZ lub w warunkach udziału w postępowaniu normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia, należy rozumieć je jako przykładowe. - Zamawiający dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych opisanych w treści niniejszego Zapytania oraz jego załącznikach. Każdorazowo, gdy wskazana jest w niniejszym Zapytaniu norma lub nazwa własna, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważne”. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w stosunku do opisywanych przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać w złożonej ofercie, że oferowane przez niego dostawy, spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W zakresie równoważności Zamawiający odsyła także do informacji zawartych w OPZ stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania. Przedmiotowe postępowania o udzielenie zamówienia, realizowane jest z zachowaniem zasad wynikających z: 1 ) §12 ust. 1 Umowy o dofinansowanie projektu nr POIR.01.01.01-00-2410/20-00 2 ) Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zwanych dalej wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zwanego dalej Zapytaniem zgodnie z zasadą konkurencyjności opisaną w podrozdziale 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków. W ramach niniejszego Zapytania ofertowego nie stosuje się Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 2019 z późn. zm.) Zamówienie będzie realizowane w ramach projektu pn. „Innowacyjny system wspierający pracę zdalną uczestników rynku kolejowego”, nr POIR.01.01.01-00-2410/20 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Szczegółowe informacje podano w załączonym do niniejszego Ogłoszenia Zapytaniu ofertowym. PODWYKONAWSTWO - Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom). - Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 14 tygodni od dnia zawarcia umowy z uwzględnieniem następujących terminów częściowych: Etap 1 - do 3 tygodni od podpisania umowy; Etap 2 - do 8 tygodni od podpisania umowy; Etap 3 - do 10 tygodni od podpisania umowy; Etap 4 - do 14 tygodni od podpisania umowy. SPOSÓB SKŁADANIA OFERT - Ofertę należy złożyć korzystając z formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego wraz ze wszystkimi pozostałymi dokumentami wymienionymi w Zapytaniu ofertowym tj. w szczególności Wykaz zrealizowanych usług wraz z potwierdzeniami oraz Wykaz osób biorących udział w realizacji zamówienia. - Ofertę można złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem Bazy konkurencyjności (https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl) korzystając z własnego konta użytkownika w formie skanu dokumentacji ofertowej tj. Formularza oferty oraz załączników. - Ofertę można także złożyć osobiście lub wysłać pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa prototypu urządzenia geolokalizacyjnego wraz z dostawą infrastruktury serwerowej, sprzętowej oraz oprogramowania niezbędnych do prowadzenia prac badawczych”. Nie otwierać przed godz. 12.00 w dniu 06.12.2021 r.” na adres Petrosoft.pl Technologie Informatyczne sp. z o.o., ul. 3 Maja 101, 38-200 Jasło - Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.12.2021 r. do godz. 12.00. W przypadku wysyłki oferty pocztą decydują data i godzina wpływu na adres Zamawiającego. - Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 06.12.2021 r. o godz. 12:30. - Otwarcie ofert jest jawne. Szczegółowe informacje podano w załączonym do niniejszego Ogłoszenia Zapytaniu ofertowym. WADIUM Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 15 000 zł (piętnaście tysięcy złotych, 00/100) w formie określonej w zapytaniu ofertowym. Szczegółowe informacje podano w załączonym do niniejszego Ogłoszenia Zapytaniu ofertowym. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY a) W ramach postępowania przyjmowane są oferty sporządzone i przekazane Zamawiającemu w formie papierowej lub elektronicznej. b) Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. c) Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę składającą się z: - wypełnionego i podpisanego Formularza oferty stanowiącego Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego; - wykazu wykonanych w okresie ostatnich trzech latach usług – przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie – odpowiadających swoim zakresem przedmiotowi zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania i odbiorców. Wykaz należy sporządzić według wzoru podanego w Załączniku 3 do niniejszego zapytania. - faktur lub zaświadczeń lub protokołów odbioru lub referencji potwierdzające realizację przez Wykonawcę zleceń, których zakres odpowiada przedmiotowi niniejszego zamówienia, wskazanych w Załączniku nr 3. - wykazu osób zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do Zapytania, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także nazwę zajmowanego stanowiska w ramach zamówienia - innych wymaganych załączników wskazanych w zapytaniu. Szczegółowe informacje podano w załączonym do niniejszego Ogłoszenia Zapytaniu ofertowym. INFORMACJE NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA Szczegółowe informacje podano w załączonym do niniejszego Ogłoszenia Zapytaniu ofertowym.
branża Ekonomia, prawo i organizacja, Komputery, informatyka, technika biurowa, Laboratoria, Telekomunikacja, Telefony
podbranża komputery, serwery, oprogramowanie komputerowe, osprzęt radiotelekomunikacyjny telefoniczny, usługi laboratoryjne, konsulting, doradztwo
kody CPV 30213100, 30213200, 32250000, 32260000, 34933000, 38112100, 48000000, 48620000, 48820000, 73000000, 79415200, 79930000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podkarpackie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podkarpackie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: komputery, serwery , oprogramowanie komputerowe , osprzęt radiotelekomunikacyjny telefoniczny , usługi laboratoryjne , konsulting, doradztwo

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8671776 2022-02-02
godz. 12:00
SAMODZIELNY PUBLICZNY GMINNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W NOWYM WIŚNICZU DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO 2) Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę następujących elementów: • Tablet: 5 szt.• Komputer All-in-One: 15 szt. • Termiczna drukarka do etykiet: 2 szt...
8670403 2022-02-03
godz. 08:00
SPÓŁKA RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ S.A. W BYTOMIU Świadczenie usług laboratoryjnych: Cz. I: Analizy powietrza kopalnianego, Cz. II: Badanie wód dołowych, Cz. III: Monitoring zagrożeń radiacyjnych, na 2022 i 2023 rok Część 1: Część I: Anali...
8675266 2022-02-03
godz. 23:59
HOTEL RÓŻA SP. Z O.O. Wzrost konkurencyjności Sanatorium poprzez inwestycje w podniesienie standardu oraz innowacyjne technologie. Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, montaż, pierwsze uruchomienie komple...
8639883 2022-02-07
godz. 10:00
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU Dostawa, wdrożenie i utrzymanie oprogramowania komputerowego ewidencyjno-opłatowego służącego do przetwarzania i zarządzania informacjami środowiskowymi Numer referencyjny: WZP.272.77.2021 P...
8654937 2022-02-08
godz. 12:00
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Dostawa odnowienia licencji dla posiadanego przez Zamawiającego programu antywirusowego Eset Protect Entry ON-PREM dla 2000 chronionych urządzeń na okres 12 miesięcy od dnia 16.02.2022 r.
8647309 2022-02-14
godz. 23:59
SUNEX S.A. W związku z realizacją projektu „Opracowanie Autonomicznego Systemu Grzewczego opartego na OZE wytwarzanego w ramach autorskiej technologii produkcji o wysokim poziomie automatyzacji” w rama...
8662832 2022-02-21
godz. 23:59
TECHNICENTER SP. Z O.O. Opracowanie innowacyjnego systemu informatycznego do nauki oraz weryfikacji wiedzy z zakresu ekonomii. Opracowanie komponentów dla modułów nauki pasywnej (1 usługa). Zakres prac obejmuje: W...
8672164 2022-02-24
godz. 11:00
KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH ĆWIK I PARTNERZY SP.P. Utrzymanie oraz Modyfikacje Systemu RECourt (RC), RECourt Player, RECourt Services (RCS), Central RECourt Services (CRCS), Virtualization Portal Central Services (VPCS), Streaming & Recordin...
8674011 2022-02-25
godz. 09:00
MINISTERSTWO ROZWOJU I TECHNOLOGII Rozbudowa lokalnej (zapasowej) infrastruktury sprzętowo-systemowej na potrzeby systemów CEIDG, PIP (Biznes.gov.pl oraz Hurtowni Danych) oraz przedłużenie gwarancji na eksploatowany sprzęt. N...
8670789 2022-02-25
godz. 15:00
HYDROPRESS WOJCIECH GÓRZNY Zwiększenie udziału technologii informacyjno-komunikacyjnych (WMS) w firmie HYDROPRESS Wojciech Górzny 1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa i wdrożenie systemu (WMS) zarządzania gospodar...