Zlecenie 7494390 - ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2020/MWP na przygotowanie i...

   
Analizuj Zamówienie 7494390 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-05-21
przedmiot zlecenia
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2020/MWP na przygotowanie i realizacja zajęć indywidualnego i grupowego doradztwa zawodowego dla 54 ucz
estników projektu oraz wybór specjalisty ds. wsparcia indywidualnego, który przeprowadzi wsparcie przez zapewnienie uczestnikom projektu indywidualizację i kompleksowość wsparcia.

Przedmiotem zamówienia jest:
- przygotowanie i realizacja zajęć indywidualnego i grupowego doradztwa zawodowego dla 54 uczestników projektu wraz z przekazaniem dokumentacji związanej z wykonaniem zamówienia.
- wybór specjalisty ds. wsparcia indywidualnego, który przeprowadzi wsparcie przez zapewnienie uczestnikom projektu indywidualizację i kompleksowość wsparcia.

W celu prawidłowego przygotowania oferty niezbędne jest zapoznanie się z pełną treścią zapytania ofertowego stanowiącego załącznik - ZAPYTANIE OFERTOWE. Cel zamówienia Celem zamówienia jest wybór doradcy/doradców zawodowych oraz specjalisty ds. wsparcia indywidualnego, którzy dostarczą Uczestnikom Projektu wsparcia na oczekiwanym przez nich poziomie i zakresie. Przedmiot zamówienia 1) Zamówienie obejmuje przygotowanie i przeprowadzenie zajęć indywidualnego i grupowego doradztwa zawodowego.
Zajęcia indywidualne powinny być prowadzone w oparciu o poniższe etapy:
a) ROZMOWA WSTĘPNA (Uczestnikowi Projektu przekazane zostaną informacje dotyczące form wsparcia w projekcie, rynku pracy, celów, założeń IPD. Cel: identyfikacja potrzeb Uczestnika Projektu)
b) DIAGNOSTYCZNY(określenie obecnej sytuacji Uczestnika Projektu - identyfikacja potrzeb, umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych danego Uczestnika Projektu i diagnoza możliwości w zakresie dalszego doskonalenia zawodowego, potrzeb szkoleniowych, badanie predyspozycji zawodowych.
c) DORADCZO – INFORMACYJNY (określenie wizji przyszłej aktywacji zawodowej Uczestnika Projektu).
d) OPRACOWANIE IPD (IPD tworzony w.w powiązaniu z potrzebami rynku pracy zaplanowana zostanie dla Uczestnika Projektu ścieżka aktywizacji, obejmująca wszystkie formy pomocy, których potrzeba zastosowania zostanie zidentyfikowana u niego w trakcie doskonalenia indywidualnej diagnostyki)
Zajęcia warsztatowe (grupowe) będą miały na celu wzmocnienie motywacji i pewności siebie uczestników oraz przełamywanie bariery psychologicznej związanej z powrotem na rynek pracy. Grupowe poradnictwo realizowane będzie w szczególności poprzez:
a) udzielanie pomocy w wyborze, odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia,
b) udzielanie informacji niezbędnych do podejmowania decyzji, zawodowych w szczególności o zawodach, rynku pracy oraz możliwościach szkolenia i kształcenia,
c) inicjowanie, organizowanie i prowadzenie grupowych porad zawodowych, zajęć aktywizujących w zakresie pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy.
Program obejmować będzie: grupowy trening motywacyjny i radzenia sobie z emocjami - 3 godziny, autoprezentację i rozmowę kwalifikacyjną - 3 godziny. Zajęcia powinny być dopasowane do potrzeb grupy, a metodologia zajęć opierać się powinna o techniki aktywizujące z uwzględnieniem specyfiki uczenia się dorosłych w oparciu o cykl D. Kolba.
4) Specjalista ds. wsparcia indywidualnego zapewni uczestnikom projektu indywidualizację i kompleksowość wsparcia. Poprowadzi proces aktywizacji każdego uczestnika w ciągu całej ścieżki projektu, od początku do końca, przy udziale specjalistów i zaplanowanych w projekcie usług. Do jego zadań należeć będzie pomoc świadczona zarówno osobom objętym wsparciem, jak i członkom kadry. Zapewni merytoryczną koordynację pracy pozostałych specjalistów zatrudnionych w projekcie. Będzie z nimi współpracował (rola wspierająca) zarówno w zakresie kwalifikowania członków grupy docelowej do poszczególnych elementów wsparcia, jaki i podczas realizacji poszczególnych etapów aktywizacji, analizując postępy i niezwłocznie reagując na zgłaszane potrzeby i problemy. Z uczestnikami będzie miał bezpośredni, bieżący kontakt, co pozwoli mu stale motywować ich do wytrwałości w dążeniu do osiągnięcia celu, jakim jest wejście/powrót na rynek pracy.
Wymiar godzinowy:
- indywidualne poradnictwo zawodowe z opracowaniem IPD: 8 godz. na każdego uczestnika projektu, łącznie 432 godz. (średnio 4 spotkania x 2 godziny na 1 uczestnika projektu, średnio 1-2 spotkanie na tydzień),
- grupowe poradnictwo zawodowe: 6 godz. na grupę łącznie 30 godz. (średnio 2 sesje x 3 godziny),
- specjalista ds. wsparcia indywidualnego: 60 godzin miesięcznie.
Przez godzinę rozumie się godzinę zegarową.
W wsparciu udział weźmie 54 uczestników projektu, tj. 54 osób pozostających bez pracy należących do grupy: osób biernych zawodowo w wieku 18 - 29 lat (w tym 33 K/21 M) zamieszkujących teren województwa pomorskiego. W zajęciach mogą wziąć udział osoby z niepełnosprawnościami pod warunkiem ich zakwalifikowania do projektu na etapie rekrutacji.

W celu prawidłowego przygotowania oferty niezbędne jest zapoznanie się z pełną treścią zapytania ofertowego stanowiącego załącznik - ZAPYTANIE OFERTOWE.
branża Edukacja, szkolenia, Pomoc społeczna, usługi opiekuńcze
podbranża pomoc społeczna, szkolenia zawodowe
kody CPV 85312320
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Kujawsko-Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się