Zlecenie 7495663 - Zapytanie ofertowe na zorganizowanie i przeprowadzenie...

   
Zamówienie 7495663 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-05-22
przedmiot zlecenia
Zapytanie ofertowe na zorganizowanie i przeprowadzenie dwóch edycji treningu umiejętności społecznych w ramach projektu ,,Piec
za Zastępcza siłą Powiatu Wrocławskiego”.

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie dwóch edycji warsztatów kompetencji społecznych w ramach projektu ,,Piecza Zastępcza siłą Powiatu Wrocławskiego”. Cel zamówienia Celem zamówienia jest aktywa integracja o charakterze społecznym dzieci i młodzieży poniżej 15 roku życia z rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej korzystających ze wsparcia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie dwóch edycji treningu umiejętności społecznych w ramach projektu ,,Piecza Zastępcza siłą Powiatu Wrocławskiego”.
1. Przedmiot zapytania obejmuje zorganizowanie i przeprowadzenie dwóch edycji treningu umiejętności społecznych dla dzieci poniżej 15 roku życia, celem aktywnej integracji o charakterze społecznym.
2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapewnił kadrę, która potrafi skutecznie nawiązać kontakt i efektywnie przeprowadzić trening umiejętności społecznych.
3. Charakterystyka wsparcia dla uczestników: trening jest dedykowany dla dzieci i młodzieży poniżej 15 roku życia z rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej korzystających ze wsparcia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu, którzy potrzebują wsparcia w zakresie wzmocnienia umiejętności społecznych, poprawy relacji i komunikacji z opiekunami i środowiskiem rówieśniczym, celem podniesienia jakości funkcjonowania w środowisku lokalnym i zapobieganiu wykluczeniu społecznemu.
4. Zajęcia winny być realizowane zgodnie z poszanowaniem norm kulturowych czy religijnych warunkujących m.in. sposób ubierania się czy zachowania uczestników.
5. Planowana ilość uczestników objętych treningiem umiejętności społecznych wynosi max. 20 osób, każda z edycji max. 10 osób. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany liczby uczestników o 20%.
6. Planowana ilość godzin treningu umiejętności społecznych wynosi 30 godzin zegarowych, w tym jedna edycja 15 godzin zegarowych (5 spotkań = 1 edycja).
7. Osoby wykonujące przedmiot zamówienia winny posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, być osobami niekaranymi za umyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu na szkodę małoletniego, przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności na szkodę małoletniego, przestępstwo przeciwko rodzinie i opiece, za przestępstwo określone w rozdziale 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii albo osoba, wobec której orzeczono zakaz prowadzenia działalności związanej z wychowywaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi, lub obowiązek powstrzymywania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zakaz kontaktowania się z określonymi osobami lub zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu.
8. Proponowana przez Zamawiającego tematyka zajęć:
1) Terapia kontaktu;
2) Trening komunikacji społecznej, zarówno bezpośredniej jaki i przez inne środki przekazu;
3) Kształtowanie zachowań właściwych dla danych sytuacji społecznych;
4) Rewalidacja w zakresie inteligencji emocjonalnej, empatii, dostrajania się emocjonalnego do innych;
5) Trening umiejętności zwiększających samodzielność w funkcjonowaniu w pozadomowych sytuacjach społecznych: m.in. szkole, ulicy, sklepie, u lekarza, na poczcie, w miejscach rekreacji, kinie, pizzerii, kawiarni.
branża Edukacja, szkolenia
podbranża szkolenia miękkie
kody CPV 80570000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Dolnośląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Dolnośląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się