Zlecenie 7297348 - ZAPYTANIE OFERTOWE – dotyczące zakupu zasilacza...

   
Analizuj Zamówienie 7297348 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-01-23
przedmiot zlecenia
ZAPYTANIE OFERTOWE – dotyczące zakupu zasilacza laboratoryjnego 4-kanałowego w ramach projektu pn. „Utworzenie centrum badaw
czo - rozwojowego nowych technologii w transporcie elektrycznym”

Zamówienie dotyczy projektu nr POIR.02.01.00-0007/15-03 pn. „Utworzenie centrum badawczo - rozwojowego nowych technologii w transporcie elektrycznym” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Cel zamówienia Niniejsze zapytanie ofertowe ma na celu wybór Dostawcy zamówienia realizowanego w ramach projektu pn. „Utworzenie centrum badawczo - rozwojowego nowych technologii w transporcie elektrycznym” w myśl dostępności zgodnie z dokumentem pn. „Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020” wraz z załącznikami. Przedmiot zamówienia Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
branża Energoelektryczna, Laboratoria
podbranża urządzenia, materiały, sprzęt laboratoryjny
kody CPV 31700000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubuskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubuskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się