Zlecenie 7484231 - Zapytanie ofertowe 12/NOWES/2020 3.1 Przedmiotem...

   
Analizuj Zamówienie 7484231 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-05-15
przedmiot zlecenia
Zapytanie ofertowe 12/NOWES/2020

3.1 Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie usługi coachingu rozwojowego w ramach projek
tu „Nadwiślański Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej. Przedmiot zamówienia obejmuje łącznie maksymalnie 990 godzin zegarowych dla 209 podmiotów. Cel zamówienia Celem zamówienia jest przeprowadzenie coachingu rozwojowego dla grup inicjatywnych, podmiotów ekonomii społecznej, przedsiębiorstw społecznych, uczestników Szkoły Menadżerów Ekonomii Społecznej w ramach projektu „Nadwiślański Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” (NOWES) realizowanego przez Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. w Dzierzgoniu, w partnerstwie ze: Stowarzyszeniem Na Rzecz Rozwoju i Oparcia Społecznego „PERSPEKTYWA” w Kończewicach – Partner nr 1/Zamawiający oraz Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości w Malborku – Partner nr 2, współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) w ramach Osi Priorytetowej VI Działania 6.3 Poddziałania 6.3.2. Przedmiot zamówienia 3.1 Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie usługi coachingu rozwojowego w ramach projektu „Nadwiślański Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej. Przedmiot zamówienia obejmuje łącznie maksymalnie 990 godzin zegarowych dla 209 podmiotów.
Zamawiający zakłada realizację przedmiotu zamówienia w następujący sposób:
• w ramach zadania Usługi rozwojowe - dla 164 uczestników dla grup inicjatywnych i istniejących Podmiotów Ekonomii Społecznych i Przedsiębiorstw Społecznych z powiatów malborski, sztumski, kwidzyński oraz starogardzki zgodnie z harmonogramem:
w roku 2020
a. coaching indywidualny – 41 uczestników projektu po 4 godziny na uczestnika, łącznie 164 godziny;
b. coaching grupowy – łącznie 16 godzin;
w roku 2021
a. coaching indywidualny – 55 uczestników projektu po 4 godziny na uczestnika, łącznie 220 godzin;
b. coaching grupowy – łącznie 20 godzin;
w roku 2022
a. coaching indywidualny – 55 uczestników projektu po 4 godziny na uczestnika, łącznie 220 godzin;
b. coaching grupowy – łącznie 20 godzin;
w roku 2023
a. coaching indywidualny – 13 uczestników projektu po 4 godziny na uczestnika, łącznie 52 godziny;
b. coaching grupowy – łącznie 8 godzin;
• w ramach zadania Szkoła Menadżerów Ekonomii Społecznej (zajęcia wyjazdowe)- dla 45 uczestników zgodnie z harmonogramem:
w roku 2020 - 15 uczestników projektu po 6 godzin na uczestnika, łącznie 90 godzin;
w roku 2021 - 15 uczestników projektu po 6 godzin na uczestnika, łącznie 90 godzin;
w roku 2022 - 15 uczestników projektu po 6 godzin na uczestnika, łącznie 90 godzin.

Podmiotami na rzecz których świadczone będą usługi coachingu są uczestnicy objęci wsparciem Nadwiślańskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, tj.
a) Osoby fizyczne będące uczestnikami projektu pt. „Nadwiślański Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”
b) przedsiębiorstwo społeczne (PS), w tym spółdzielnia socjalna, o której mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1205)
c) podmiot reintegracyjny, realizujący usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, tj:
- Centrum Integracji Społecznej i Klub Integracji Społecznej;
- Zakład Aktywności Zawodowej i Warsztat Terapii Zajęciowej, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1172 z zm.);
d) organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r., z zm);
e) organizacja pozarządowa, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność gospodarczą, z której zyski wspierają realizację celów statutowych;
f) spółdzielnia, której celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnie pracy, inwalidów i niewidomych, działające w oparciu o ustawę z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1285 z p. zm.).
g) spółka non-profit, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, o ile udział sektora publicznego w spółce wynosi nie więcej niż 50%.
Podmioty objęte usługami zostaną przyjęte do udziału w projekcie oraz skierowane do Wykonawcy przez Zamawiającego.
branża Edukacja, szkolenia
podbranża kursy i szkolenia inne
kody CPV 79634000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się