Zlecenie 7502077 - Zapytanie ofertowe 1/05/2020/ZP! 1. Celem zamówienia jest...

   
Analizuj Zamówienie 7502077 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-05-26
przedmiot zlecenia
Zapytanie ofertowe 1/05/2020/ZP!

1. Celem zamówienia jest zwiększenie zdolności do podjęcia zatrudnienia 60 (34K/26M) poprz
ez objęcie ich kompleksowym wsparciem w postaci: identyfikacji potrzeb wraz z opracowaniem/aktualizacją IPD, jobcoachingu, szkoleń, zatrudnienia subsydiowanego, staży i pośrednictwa pracy. Znajdujących się
w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.: 36 osób w wieku 50 lat i więcej (20K/16M),
10 długotrwale bezrobotnych (6K/4M), 34 kobiety, 6 osób z niepełnosprawnościami (3K/3M), 30 osób o niskich kwalifikacjach (17K/13M), 6 bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49 lat nienależących do ww. grup (udzielone im wsparcie będzie prowadzić do podwyższenia lub nabycia nowych kwalifikacji/kompetencji lub utrzymania i formalnego potwierdzenia kwalifikacji/kompetencji). Cel zamówienia 1. Celem zamówienia jest zwiększenie zdolności do podjęcia zatrudnienia 60 (34K/26M) poprzez objęcie ich kompleksowym wsparciem w postaci: identyfikacji potrzeb wraz z opracowaniem/aktualizacją IPD, jobcoachingu, szkoleń, zatrudnienia subsydiowanego, staży i pośrednictwa pracy. Znajdujących się
w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.: 36 osób w wieku 50 lat i więcej (20K/16M),
10 długotrwale bezrobotnych (6K/4M), 34 kobiety, 6 osób z niepełnosprawnościami (3K/3M), 30 osób o niskich kwalifikacjach (17K/13M), 6 bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49 lat nienależących do ww. grup (udzielone im wsparcie będzie prowadzić do podwyższenia lub nabycia nowych kwalifikacji/kompetencji lub utrzymania i formalnego potwierdzenia kwalifikacji/kompetencji). Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest:
A. Identyfikacja potrzeb i opracowanie Indywidualnego Planu Działania – spotkania z UP
w celu identyfikacji potrzeb oraz opracowania IPD. Indywidualne i kompleksowe określenie ścieżki zawodowej i odpowiedniej ścieżki wsparcia jest ważną podstawą implikującą skuteczne przeprowadzenie kolejnych działań w projekcie. W toku indywidualnych spotkań doradca zawodowy zdiagnozuje potrzeby i możliwości każdego z Uczestnika Projektu w zakresie doskonalenia zawodowego, stopnia oddalenia od rynku pracy, aktualnego stanu wiedzy, kwalifikacji, kompetencji, doświadczenia zdolności i przeciwwskazań do wykonywania określonych zawodów. Efektem spotkań
z doradcą zawodowym będzie opracowanie lub aktualizacja dla każdego Uczestnika Projektu – Indywidualnego Planu Działania, zawierającego formy wsparcia projektowego konieczne do realizacji w kontekście sytuacji Uczestnika.
60 UP x 4 godziny = 240 godzin.
B. Indywidualne poradnictwo zawodowe w formie jobcoachingu - Poradnictwo zawodowe
w formie jobcoachingu obejmie spotkania jobcoachów z UP w celu wspierania rozwoju personalno-zawodowego pomoże UP w wyborze odpowiedniego miejsca pracy, w planowaniu rozwoju kariery zawodowej oraz w lepszym radzeniu sobie w poszukiwaniu i podejmowaniu zatrudnienia. Metoda ta szczególny nacisk kładzie na motywowanie do kształcenia i poszerzania kompetencji osób niechętnych dokształcaniu się
60 UP x 8 godzin = 480 godziny.
branża Edukacja, szkolenia, Praca
podbranża kursy i szkolenia inne, szkolenia zawodowe
kody CPV 85312320
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Łódzkie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Świętokrzyskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się