Przetarg 9755092 - Zaprojektuj i zbuduj dla zad. pn.: „Rozb....

   
Analizuj Zamówienie 9755092 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2023-06-20
przedmiot ogłoszenia
Zaprojektuj i zbuduj dla zad. pn.: „Rozb. międzyregionalnego ciągu komunikacyjnego Kętrzyn–wsch. gran. woj. na odc. DW 592, DW 655
, DW 653. Etap III - „Rozb drogi woj. nr 653 na odc Olecko-gran woj. Numer referencyjny: ZDW/NZP.IP/PN-1/3220/107/2023
Przedmiotem zamówienia jest: Zaprojektuj i zbuduj dla zadania pn.: „Rozbudowy międzyregionalnego ciągu komunikacyjnego Kętrzyn – wschodnia granica województwa na odcinkach DW 592, DW 655, DW 653. Etap III - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 653 na odcinku Olecko-granica województwa”.
1. Przedmiotowa inwestycja obejmuje wykonanie prac projektowych, robót budowlanych oraz pełnienie nadzoru autorskiego w ramach zadania „Rozbudowa międzyregionalnego ciągu komunikacyjnego Kętrzyn – wschodnia granica województwa na odcinkach DW 592, DW 655, DW 653. Etap III: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 653 na odcinku Olecko - granica województwa”.
2. Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, w powiecie oleckim, na obszarze Gminy Olecko.
3.Szczegóły zawiera: Program funkcjonalno - użytkowy, stanowiący załącznik nr 10 do SWZ wraz z załącznikami.
https://zdw-olsztyn.logintrade.net/zapytania_email,131470,affdd77ef80ad2b61648703e0c3005e7.html
Przedmiotem zamówienia jest: Zaprojektuj i zbuduj dla zadania pn.: „Rozbudowy międzyregionalnego ciągu komunikacyjnego Kętrzyn – wschodnia granica województwa na odcinkach DW 592, DW 655, DW 653. Etap III - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 653 na odcinku Olecko-granica województwa”. 1.Przedmiotowa inwestycja obejmuje wykonanie prac projektowych, robót budowlanych oraz pełnienie nadzoru autorskiego w ramach zadania „Rozbudowa międzyregionalnego ciągu komunikacyjnego Kętrzyn – wschodnia granica województwa na odcinkach DW 592, DW 655, DW 653. Etap III: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 653 na odcinku Olecko - granica województwa”. 2.Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, w powiecie oleckim, na obszarze Gminy Olecko. .3.Szczegóły zawiera: Program funkcjonalno - użytkowy, stanowiący załącznik nr 10 do SWZ wraz z załącznikami. https://zdw-olsztyn.logintrade.net/zapytania_email,131470,affdd77ef80ad2b61648703e0c3005e7.html 4. Pełna dokumentacja przetargowa znajduje się na Platformie przetargowej, pod adresem: https://zdw-olsztyn.logintrade.net/zapytania_email,131470,affdd77ef80ad2b61648703e0c3005e7.html 5.Źródło finansowania: Środki własne ZDW. Zamawiający przewiduje złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków z Unii Europejskiej. UWAGA: Zamawiający, zgodnie z art. 257 ustawy Pzp, przewiduje unieważnienie postępowania, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane. 6.Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie 39 miesięcy od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem poniższych terminów: Etap I: wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej wraz z wnioskami, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 3 umowy w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, Etap II w podziale na: a) wykonanie i zakończenie robót budowlanych w terminie 36 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, b) sprawowanie nadzoru autorskiego nad kompletnym projektem w trakcie realizacji robót budowlanych, w okresie od ich rozpoczęcia do podpisania Protokołu końcowego odbioru robót, Etap III: przygotowanie i złożenie do Organu Nadzoru Budowlanego wniosku o pozwolenie na użytkowanie lub uzyskanie skutecznego zawiadomienia o zakończeniu wszystkich robót w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia robót budowlanych. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Województwo Warmińsko - Mazurskie – Zarząd Dróg Wojewódzkich z siedzibą w Olsztynie, przy ul. Pstrowskiego 28b, 10 – 602 Olsztyn, b) inspektorem ochrony danych osobowych w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Olsztynie jest Pan Łukasz Rytelewski, kontakt: iod@zdw.olsztyn.pl Zasady przetwarzania danych szczegółowo opisane są w pkt 10.17. SWZ
****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2023/S 135-432831 z dnia 2023-07-17:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 21/07/2023
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 01/08/2023
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 17/11/2023
Powinno być:
Data: 28/11/2023
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 21/07/2023
Czas lokalny: 12:30
Powinno być:
Data: 01/08/2023
Czas lokalny: 12:30

****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2023/S 142-454917 z dnia 2023-07-26:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 21/07/2023
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 04/08/2023
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 17/11/2023
Powinno być:
Data: 01/12/2023
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 21/07/2023
Czas lokalny: 12:30
Powinno być:
Data: 04/08/2023
Czas lokalny: 12:30

****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2023/S 149-475118 z dnia 2023-08-04:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia
Zamiast:
Przedmiotem zamówienia jest: Zaprojektuj i zbuduj dla zadania pn.: „Rozbudowymiędzyregionalnego ciągu komunikacyjnego Kętrzyn – wschodnia granicawojewództwa na odcinkach DW 592, DW 655, DW 653. Etap III - „Rozbudowa drogiwojewódzkiej nr 653 na odcinku Olecko-granica województwa”.
1.Przedmiotowa inwestycja obejmuje wykonanie prac projektowych, robótbudowlanych oraz pełnienie nadzoru autorskiego w ramach zadania „Rozbudowamiędzyregionalnego ciągu komunikacyjnego Kętrzyn – wschodnia granicawojewództwa na odcinkach DW 592, DW 655, DW 653. Etap III: „Rozbudowa drogiwojewódzkiej nr 653 na odcinku Olecko - granica województwa”.
2.Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, w powiecie oleckim, na obszarze Gminy Olecko.
.3.Szczegóły zawiera: Program funkcjonalno - użytkowy, stanowiący załącznik nr 10do SWZ wraz z załącznikami.
https://zdw-olsztyn.logintrade.net/zapytania_email,131470,affdd77ef80ad2b61648703e0c3005e7.html
4. Pełna dokumentacja przetargowa znajduje się na Platformie przetargowej, podadresem:
https://zdw-olsztyn.logintrade.net/zapytania_email,131470,affdd77ef80ad2b61648703e0c3005e7.html
5.Źródło finansowania: Środki własne ZDW. Zamawiający przewiduje złożenie wnioskuo dofinansowanie ze środków z Unii Europejskiej.
UWAGA: Zamawiający, zgodnie z art. 257 ustawy Pzp, przewiduje unieważnieniepostępowania, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć nasfinansowanie całości lub części zamówienia, NIE zostaną mu przyznane.
6.Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie
39 miesięcy od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem poniższych terminów:
Etap I: wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej wraz z wnioskami,
o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 3 umowy w terminie 6 miesięcy od dnia
zawarcia Umowy,
Etap II w podziale na:
a) wykonanie i zakończenie robót budowlanych w terminie 36 miesięcy od dniazawarcia Umowy,
b) sprawowanie nadzoru autorskiego nad kompletnym projektem w trakcie realizacjirobót budowlanych, w okresie od ich rozpoczęcia do podpisania Protokołukońcowego odbioru robót,
Etap III: przygotowanie i złożenie do Organu Nadzoru Budowlanego wniosku
o pozwolenie na użytkowanie lub uzyskanie skutecznego zawiadomienia
o zakończeniu wszystkich robót w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia
robót budowlanych.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku zprzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu TAKich danychoraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej„RODO”, Zamawiający informuje, że:
a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Województwo Warmińsko -Mazurskie – Zarząd Dróg Wojewódzkich z siedzibą w Olsztynie, przy ul. Pstrowskiego28b, 10 – 602 Olsztyn,
b) inspektorem ochrony danych osobowych w Zarządzie Dróg Wojewódzkich wOlsztynie jest Pan Łukasz Rytelewski, kontakt:
iod@zdw.olsztyn.pl
Zasady przetwarzania danych szczegółowo opisane są w pkt 10.17. SWZ
Powinno być:
Przedmiotem zamówienia jest: Zaprojektuj i zbuduj dla zadania pn.: „Rozbudowymiędzyregionalnego ciągu komunikacyjnego Kętrzyn – wschodnia granicawojewództwa na odcinkach DW 592, DW 655, DW 653. Etap III - „Rozbudowa drogiwojewódzkiej nr 653 na odcinku Olecko-granica województwa”.
1.Przedmiotowa inwestycja obejmuje wykonanie prac projektowych, robótbudowlanych oraz pełnienie nadzoru autorskiego w ramach zadania „Rozbudowamiędzyregionalnego ciągu komunikacyjnego Kętrzyn – wschodnia granicawojewództwa na odcinkach DW 592, DW 655, DW 653. Etap III: „Rozbudowa drogiwojewódzkiej nr 653 na odcinku Olecko - granica województwa”.
2.Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, w powiecie oleckim, na obszarze Gminy Olecko.
.3.Szczegóły zawiera: Program funkcjonalno - użytkowy, stanowiący załącznik nr 10do SWZ wraz z załącznikami.
https://zdw-olsztyn.logintrade.net/zapytania_email,131470,affdd77ef80ad2b61648703e0c3005e7.html
4. Pełna dokumentacja przetargowa znajduje się na Platformie przetargowej, podadresem:
https://zdw-olsztyn.logintrade.net/zapytania_email,131470,affdd77ef80ad2b61648703e0c3005e7.html
5.Źródło finansowania: Środki własne ZDW. Zamawiający przewiduje złożenie wnioskuo dofinansowanie ze środków z Unii Europejskiej.
UWAGA: Zamawiający, zgodnie z art. 257 ustawy Pzp, przewiduje unieważnieniepostępowania, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć nasfinansowanie całości lub części zamówienia, NIE zostaną mu przyznane.
6.Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie
39 miesięcy od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem poniższych terminów:
Etap I: wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej wraz z wnioskami,
o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 i 3 umowy w terminie 6 miesięcy od dnia
zawarcia Umowy,
Etap II w podziale na:
a) wykonanie i zakończenie robót budowlanych w terminie 36 miesięcy od dnia zawarcia Umowy,
b) sprawowanie nadzoru autorskiego nad kompletnym projektem w trakcie realizacji robót budowlanych, w okresie od ich rozpoczęcia do podpisania Protokołukońcowego odbioru robót,
Etap III: przygotowanie i złożenie do Organu Nadzoru Budowlanego wniosku
o pozwolenie na użytkowanie lub uzyskanie skutecznego zawiadomienia
o zakończeniu wszystkich robót w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia
robót budowlanych.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku zprzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu TAKich danychoraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej„RODO”, Zamawiający informuje, że:
a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Województwo Warmińsko -Mazurskie – Zarząd Dróg Wojewódzkich z siedzibą w Olsztynie, przy ul. Pstrowskiego28b, 10 – 602 Olsztyn,
b) inspektorem ochrony danych osobowych w Zarządzie Dróg Wojewódzkich wOlsztynie jest Pan Łukasz Rytelewski, kontakt:
iod@zdw.olsztyn.pl
Zasady przetwarzania danych szczegółowo opisane są w pkt 10.17. SWZ
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 21/07/2023
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 11/08/2023
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 21/07/2023
Czas lokalny: 12:30
Powinno być:
Data: 11/08/2023
Czas lokalny: 12:30
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 17/11/2023
Powinno być:
Data: 08/12/2023

****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2023/S 154-490681 z dnia 2023-08-11:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 21/07/2023
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 18/08/2023
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 17/11/2023
Powinno być:
Data: 15/12/2023
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 21/07/2023
Czas lokalny: 12:30
Powinno być:
Data: 18/08/2023
Czas lokalny: 12:30

****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2023/S 156-497443 z dnia 2023-08-16:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 21/07/2023
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 25/08/2023
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 17/11/2023
Powinno być:
Data: 22/12/2023
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 21/07/2023
Czas lokalny: 12:30
Powinno być:
Data: 25/08/2023
Czas lokalny: 12:30

****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2023/S 161-508838 z dnia 2023-08-23:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 21/07/2023
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 29/08/2023
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 17/11/2023
Powinno być:
Data: 26/12/2023
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 21/07/2023
Czas lokalny: 12:30
Powinno być:
Data: 29/08/2023
Czas lokalny: 12:30

****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2023/S 164-517718 z dnia 2023-08-28:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
Zamawiający w zakresie posiadania zdolności technicznej i zawodowej uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną, polegającą na budowie/ rozbudowie/ przebudowie drogi klasy NIE niższej niż G, o długości NIE mniejszej niż 5 km.
Za wykonane uznane zostaną zadania zakończone i potwierdzone np. protokołem odbioru końcowego lub innym równoważnym dokumentem.
(Droga w rozumieniu ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U.
z 2023 r., poz. 645 z późn. zm.); klasa drogi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t. j. Dz.U. z 2016 r., poz. 124 z późn. zm.).
Powinno być:
Zamawiający w zakresie posiadania zdolności technicznej i zawodowej uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną, polegającą na budowie/ rozbudowie/ przebudowie drogi klasy NIE niższej niż G, o długości NIE mniejszej niż 2 km.
Za wykonane uznane zostaną zadania zakończone i potwierdzone np. protokołem odbioru końcowego lub innym równoważnym dokumentem.
(Droga w rozumieniu ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U.
z 2023 r., poz. 645 z późn. zm.); klasa drogi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t. j. Dz.U. z 2016 r., poz. 124 z późn. zm.).
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 21/07/2023
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 30/11/2023
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 17/11/2023
Powinno być:
Data: 28/03/2024
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 21/07/2023
Czas lokalny: 12:30
Powinno być:
Data: 30/11/2023
Czas lokalny: 12:30

****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2023/S 220-693803 z dnia 2023-11-15:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 30/11/2023
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 31/01/2024
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 28/03/2024
Powinno być:
Data: 29/05/2024
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 30/11/2023
Czas lokalny: 12:30
Powinno być:
Data: 31/01/2024
Czas lokalny: 12:30
branża Drogownictwo, Projektowanie
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice, projekt drogowy
kody CPV 45233225, 71248000, 71322000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Warmińsko-Mazurskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Warmińsko-Mazurskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: drogi, ulice, autostrady, obwodnice , projekt drogowy

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10267482 2024-03-08
godz. 09:00
Wielkopolskie Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: „Przebudowa drogi nr 5318P w m. Ostrów Wielkopolski ul. Klasztorna na odc. dł. ok. 1100m - Etap I” (od km 0+0...
10272842 2024-03-08
godz. 10:00
Lubelskie Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach dokumentacji projektowej pn:„Budowa ul. Bażantowej w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą”Inwestycję nale...
10278771 2024-03-08
godz. 11:00
Kujawsko-Pomorskie Remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych Gminy Kruszwica Wspólny Słownik Zamówień: CPV 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroen...
10277747 2024-03-11
godz. 09:00
Kujawsko-Pomorskie Budowa drogi na działce 2851 w Nakle nad Notecią. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie zadania pn. Budowa drogi na działce 2851 w Nakle nad Notecią wraz z pełnienie...
10278812 2024-03-11
godz. 10:00
Świętokrzyskie Zadanie nr 1 pn.: „Przebudowa drogi nr 336047T ul. Ogrodowej w Kunowie” Zadanie nr 2 pn.: „Rozbudowa drogi nr 336047T ul. Partyzantów w Kunowie” Część 1: Zadanie nr 1:Przedmiote...
10276034 2024-03-11
godz. 10:00
Opolskie Rewitalizacja miejskich podwórek w Brzegu Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych w zakresie Rewitalizacji miejskich podwórek w Brzegu, w tym: Zadanie 1 Pr...
10275259 2024-03-11
godz. 10:00
Lubelskie 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych w zakresie realizacji zadania pn.: "Budowa ul. Wojska Polskiego w m. Werbkowic...
10279482 2024-03-12
godz. 10:00
Świętokrzyskie 1. Zakres prac budowlanych obejmuje wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” zadania pn.: Budowa dróg wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz wodociągów i kanalizacji ...
10278778 2024-03-12
godz. 10:00
Śląskie Przebudowa dróg na terenie gminy Pilchowice 1. W ramach inwestycji planuje się przebudowę 12 odcinków dróg na terenie Gminy Pilchowice: 1) przebudowa drogi gminnej ul. Olchowej w Żern...
10213935 2024-06-30
godz. 15:00
Pomorskie Wykonanie robót budowlanych polegających na: rozbiórka drogi dojazdowej zrealizowanej z prefabrykowanych płyt żelbetowych typu yomb na odcinku o długości 280m (wykonanej z dwóch pas...