Przetarg 8302365 - Zaprojektowanie wraz z wykonaniem systemu monitoringu na...

   
Analizuj Zamówienie 8302365
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2021-07-30
przedmiot ogłoszenia
Zaprojektowanie wraz z wykonaniem systemu monitoringu na Rynku w Rawiczu – etap I

Część 1 1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie system
u monitoringu miejskiego Rynku w Rawiczu wraz z niezbędną infrastrukturą teletechniczną w formule „zaprojektuj i wybuduj”.
Zadanie jest realizowane w ramach projektu „Pilotażowe wdrożenie inteligentnych i innowacyjnych rozwiązań Human Smart City dla miasta Rawicza z uwzględnieniem założeń Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Rawicz” realizowany w ramach konkursu „Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców”.

2. Działki objęte zamówieniem są elementem historycznego założenia urbanistycznego i zespołu budowlanego miasta Rawicza, wpisanego do rejestru zabytków na podstawie decyzji z dnia 1956.03.06, nr rejestru
kl. IV-73/19/56. Zamawiający dysponuje pozwoleniem konserwatorskim na prowadzenie prac.

3. Zakres prac przy realizacji niniejszego zamówienia, w ramach zaproponowanej ceny obejmuje w szczególności:
1) w zakresie prac projektowych:
a) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkich wymaganych prawem uzgodnień, opinii, warunków, pozwoleń (w tym przede wszystkim pozwolenia na budowę) i decyzji związanych
z opracowaniem dokumentacji projektowej w zakresie potrzebnym dla realizacji niniejszego zadania,
b) zakup mapy do celów projektowych,
c) wykonanie wymaganych pomiarów (w tym geodezyjne) i badań koniecznych do opracowania rozwiązań projektowych,
d) opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu do zatwierdzenia dokumentacji projektowej (projekt budowlany i wykonawczy) z podziałem na branże wraz z informacją BIOZ, zgodnie z uzyskanymi uzgodnieniami, opiniami, warunkami, pozwoleniami i decyzjami,
e) opracowania i zatwierdzenia projektu zmiany organizacji ruchu na odcinku wykonywanych prac,
f) opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu do zatwierdzenia specyfikację techniczną wykonania
i odbioru robót budowlanych sporządzoną na podstawie ogólnych specyfikacji technicznych
z uwzględnieniem wymagań na wszystkie rodzaje projektowanych robót,
g) konsultowania z Zamawiającym, na etapie opracowywania dokumentacji, elementów dotyczących istotnych, mających wpływ na koszty eksploatacyjne, rozwiązań funkcjonalnych, architektonicznych, konstrukcyjnych, materiałowych (jeśli konieczna będzie zmiana w tym zakresie),
h) uwzględniania uwag i sugestii Zamawiającego – do czasu zatwierdzenia ostatecznej wersji dokumentacji. (Wykonawca zobowiązany jest jednak monitorować wpływ sugestii Zamawiającego na zgodność
z obowiązującymi przepisami i informować o tym Zamawiającego),
i) wyjaśnienia wątpliwości dotyczących projektów i zawartych w nich rozwiązań osobom wyznaczonym przez Zamawiającego,
j) wprowadzenia w dokumentacji zmian, które będą zgodne z obowiązującymi przepisami, jeżeli Zamawiający uzna to za celowe z uwagi na warunki realizacji i przeznaczenie,
k) w przypadku stwierdzenia niekompletności dokumentacji – wykonanie dokumentacji uzupełniającej
i dostarczenie poprawionej dokumentacji do siedziby Zamawiającego w terminie uzgodnionym
z Zamawiającym,
l) w przypadku konieczności zmiany dokumentacji projektowej – wystąpienie, w imieniu Zamawiającego
z wnioskiem o zmianę dokumentacji i pozostawanie w dyspozycji Wydziału Architektury, Budownictwa
i Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym w Rawiczu do czasu uzyskania zgody na zmianę,
m) w przypadku, gdy w toku wykonawstwa robót budowlanych lub w okresie gwarancji robót zajdzie konieczność wprowadzenia uszczegółowień lub zmian do dokumentacji projektowej – wprowadzenie niezbędnych zmian (również w wersji elektronicznej) i dostarczenie poprawionej dokumentacji do siedziby Zamawiającego w terminie uzgodnionym z Zamawiający.
2) w zakresie robót budowlanych:
a) wykonanie wszelkich robót budowlanych zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym
i wykonawczym,
b) wykonanie robót budowlano-montażowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
c) sporządzenie dokumentacji powykonawczej,
d) prowadzenie dziennika budowy,
e) inne prace towarzyszące prawidłowemu wykonaniu zamówienia,
f) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie (jeżeli będzie wymagane).
Pozostałe zapisy dotyczące opisu przedmiotu zmówienia zawarto w rozdziale III SWZ nr BZPiF.2710.14.2021BZPiF.2710.14.2021


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2021/BZP 00142234/01 z dnia: 2021-08-10

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA VIII - PROCEDURA
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.1. Termin składania ofert
Przed zmianą:
2021-08-18 10:00
Po zmianie:
2021-08-19 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.3. Termin otwarcia ofert
Przed zmianą:
2021-08-18 10:15
Po zmianie:
2021-08-19 10:15
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.4. Termin związania ofertą
Przed zmianą:
2021-09-16
Po zmianie:
2021-09-17UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2021/BZP 00149692/01 z dnia: 2021-08-16
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą: 2021-08-19 10:00 Po zmianie: 2021-08-25 10:00 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą: 2021-08-19 10:15 Po zmianie: 2021-08-25 10:15 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą: 2021-09-17 Po zmianie: 2021-09-23


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2021/BZP 00157226/01 z dnia: 2021-08-23
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2021-08-25 10:00
Po zmianie:
2021-09-17 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2021-08-25 10:15
Po zmianie:
2021-09-17 10:15
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2021-09-23
Po zmianie:
2021-10-16UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2021/BZP 00180674/01 z dnia: 2021-09-15
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2021-09-17 10:00
Po zmianie:
2021-09-28 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2021-09-17 10:15
Po zmianie:
2021-09-28 10:15
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2021-10-16
Po zmianie:
2021-10-27UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2021/BZP 00191523/01 z dnia: 2021-09-24
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2021-09-28 10:00
Po zmianie:
2021-10-08 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2021-09-28 10:15
Po zmianie:
2021-10-08 10:15
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2021-10-27
Po zmianie:
2021-11-06
branża Ochrona, Projektowanie
podbranża instalacje, projekt w branży ochrona
kody CPV 31710000, 32240000, 32420000, 45111200, 48000000, 51900000, 71320000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Wielkopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Wielkopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się