Przetarg 7225143 - Zaprojektowanie oraz realizacja robót budowlanych...

   
Analizuj Zamówienie 7225143 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2019-12-11
przedmiot ogłoszenia
Zaprojektowanie oraz realizacja robót budowlanych związanych z modernizacją/przebudową Przepompowni Ścieków przy ul. Przecho
dniej w Skierniewicach Numer referencyjny: ZS/030/U/RB/JRP/19
1. Przedmiotem zamówienia jest: Zaprojektowanie oraz realizacja robót budowlanych związanych z modernizacją/przebudową Przepompowni Ścieków przy ul. Przechodniej w Skierniewicach, w branżach:— konstrukcyjno-budowlanej wraz z zagospodarowaniem terenu,— technologicznej,— elektrycznej wraz z automatyką,zgodnie z wymaganiami programu funkcjonalno-użytkowego zwanego dalej [PFU].1.1. Wykonanie przedmiotu zamówienia będzie polegało na:1) opracowaniu kompletnej dokumentacji projektowej dla modernizacji/przebudowy Przepompowni Ścieków, w tym m.in.:— uzyskaniu przez Wykonawcę danych oraz materiałów wyjściowych do projektowania (m.in. map do celów projektowych, wypisów z rejestru gruntów),— sporządzeniu przez Wykonawcę wszelkich opracowań projektowych wymaganych dla realizacji inwestycji w zakresie i formie określonej obowiązującymi przepisami oraz zapisami programu funkcjonalno-użytkowego (dalej PFU),— uzyskaniu przez Wykonawcę wszelkich wymaganych warunków, zgód, pozwoleń i decyzji administracyjnych od instytucji zewnętrznych oraz wykonaniu wszelkich uzgodnień związanych z wykonaniem dokumentacji projektowej,— uzyskaniu przez Wykonawcę w imieniu i na rzecz Zamawiającego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę;2) kompleksowym wykonaniu robót budowlanych, obejmujących modernizację/przebudowę Przepompowni Ścieków wraz z niezbędnymi obiektami technologicznymi, w tym m.in.:— uzyskaniu przez Wykonawcę wszelkich wymaganych zgód, pozwoleń i decyzji administracyjnych od instytucji zewnętrznych oraz wykonaniu wszelkich uzgodnień związanych z realizacją robót budowlanych,— wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu drogowego, oznakowaniu i zabezpieczeniu terenu budowy oraz utrzymaniu go w należytym stanie do dnia odbioru końcowego,— wykonaniu przez Wykonawcę robót przygotowawczych, rozbiórkowych, ziemnych, technologiczno-montażowych, ogólnobudowlanych oraz porządkowych związanych z modernizacją/przebudową przepompowni ścieków,— odtworzeniu przez Wykonawcę naruszonych budową istniejących nawierzchni pasa drogowego zgodnie z warunkami zarządcy drogi, do tzw. „przejezdności” zgodnie z punktem 2.3.19 i 4.1.3. PFU,— zapewnieniu obsługi geodezyjnej oraz geotechnicznej podczas realizacji inwestycji,— prowadzeniu dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Zamawiającego,— wykonaniu wszelkich niezbędnych badań, prób oraz sprawdzeń w toku prowadzenia robót budowlanych i podczas przeprowadzania czynności odbiorowych,— pełnieniu nadzoru autorskiego podczas realizacji robót budowlanych,— opracowaniu i przekazaniu Zamawiającemu dokumentacji odbiorowej zgodnie z wymaganiami Zamawiającego,— dostarczeniu Zamawiającemu dokumentów niezbędnych do dokonania zawiadomienia właściwego organu o zakończeniu robót budowlanych lub uzyskania od właściwych organów nadzoru budowlanego decyzji zezwalającej na użytkowanie;3) wykonaniu w okresie gwarancji nieodpłatnych przeglądów gwarancyjnych oraz usuwaniu wszelkich wad, usterek i uszkodzeń wynikających z nieprawidłowego wykonania przedmiotu umowy, na zasadach opisanych w umowie z Wykonawcą.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ – Program funkcjonalno-użytkowy (PFU) pn. „Modernizacja/przebudowa Przepompowni Ścieków przy ul. Przechodniej w Skierniewicach” opracowany przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji „Wod-Kan” Sp. z o.o., data opracowania: aktualizacja wrzesień 2019 r.Zamawiający przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej będzie stosował następujące kryteria:a) kryterium „cena brutto oferty” (C) – waga 60 %;b) kryterium „okres gwarancji” (Og) – waga 40 %.
branża Wodno - kanalizacyjna, Projektowanie
podbranża projekt wod-kan, sieci zewnętrzne
kody CPV 31122000, 31600000, 45100000, 45110000, 45111000, 45200000, 45230000, 45231000, 45231300, 45231400, 45233200, 45233220, 45233252, 45311200, 45314300, 45316200, 71000000, 71300000, 71320000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Łódzkie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Łódzkie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się