Przetarg 7495950 - Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn....

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7495950 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2020-05-22
przedmiot ogłoszenia
Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn. Przygotowanie linii kolejowych nr 234 na odcinku Kokoszki–Stara Piła oraz nr
229 na odcinku Stara Piła–Glincz jako trasy objazdowej
Wartość bez VAT: 100 000 000.00 PLN
Przedmiotem niniejszego Zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn. Przygotowanie linii kolejowych nr 234 na odcinku Kokoszki – Stara Piła oraz nr 229 na odcinku Stara Piła – Glincz jako trasy objazdowej na czas realizacji projektu „Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto”Całość przedmiotu Zamówienia obejmuje wykonanie następujących elementów:1. Wykonanie dokumentacji projektowej oraz remont jednotorowej linii kolejowej nr 234 na odcinku od km 11,030 do km 19,898 oraz jednotorowej linii kolejowej nr 229 na odcinku od km 24,400 do km 30,905 wraz z urządzeniami sterowania i zasilania nietrakcyjnego, urządzeniami sterowania i telekomunikacją, a także zamówienia opcjonalne opisane w rozdziale 5.2 PFU w zakresie:a)dokumentacji projektowej niezbędnej do prawidłowego wykonania wszystkich robót budowlanych i uzyskania dla niej wszystkich wymaganych opinii, uzgodnień, dopuszczeń, warunków, decyzji i pozwoleń,b)wszystkich robót budowlanych zgodnie z zakresem zamówienia na podstawie opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, o której mowa w ww. ppkt. a, oraz wszystkich robót przygotowawczych niezbędnych do wykonania zakresu Umowy oraz wszelkich czynności wymaganych Prawem,c)zaprojektowanie i wykonanie zakresu torowego i okołotorowego, inżynieryjnego kubaturowego, peronów i dojść, przejazdów kolejowych w tym robót drogowych, srk, elektroenergetyki nietrakcyjnej, telekomunikacji,d)robót polegających na budowie obiektów służących ochronie środowiska.e)przeprowadzenia procesu oceny zgodności podsystemów strukturalnychW zakresie objętym zamówieniem na każdym etapie (projektowania, budowyI końcowych prób podsystemu) i przekazanie odpowiednich deklaracji weryfikacji WE i certyfikatów weryfikacji WE dla podsystemów.f)zamówienie opcjonalne (Opcja nr 2)na zaprojektowanie i budowę mijanki w Gdańsku Kokoszkach opisane w rozdziale 5.2 PFU.2. Wykonanie dokumentacji projektowej dla łącznicy toru pierwszego linii kolejowej nr 201 i linii kolejowej nr 229 w obrębie posterunku odgałęźnego Glincz wraz z urządzeniami sterowania i zasilania nietrakcyjnego, urządzeniami sterowania i telekomunikacją, a także zamówienia opcjonalne (nadzór autorski) opisane w rozdziale 5.1 PFU w zakresie:a)dokumentacji projektowej niezbędnej do prawidłowego wykonania wszystkich robót budowlanych i uzyskania dla niej wszystkich wymaganych opinii, uzgodnień, dopuszczeń, warunków, decyzji i pozwoleń niezbędnych do realizacji łącznicy toru pierwszego linii kolejowej nr 201 i linii kolejowej nr 229 w obrębie posterunku odgałęźnego Glincz,b)zamówienie opcjonalne (Opcja nr 1) na pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją łącznicy toru pierwszego linii kolejowej nr 201 i linii kolejowej nr 229 w obrębie posterunku odgałęźnego Glincz opisane w rozdziale 5.1 PFU.Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia przedstawiony został w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU) stanowiącym Tom III niniejszej SIWZ.Zamawiający przewidział udzielenie podobnych zamówień, o których mowa w art. 134 ust. 6 pkt. 3) PZP, w ogłoszeniu o zamówieniu dla niniejszego Zamówienia. Warunki na jakich zostanie udzielone zamówienie na roboty podobne będą tożsame z warunkami zamówienia podstawowego. Podobne zamówienie może zostać udzielone w trybie zamówienia z wolnej ręki, po wcześniejszym przeprowadzeniu negocjacji z Wykonawcą, w szczególności w zakresie warunków umowy, w tym ceny (wycena zgodnie z Subklauzulą 13.3), terminu wykonania, okresu gwarancji/okresu rękojmi i może obejmować następujące zakresy:1. branża torowa wraz z odwodnieniem:roboty rozbiórkowe torów i rozjazdów,roboty ziemne podtorzowe,wzmocnienie podtorza,budowa, naprawa bieżąca lub naprawa główna toru bezstykowego na podkładach strunobetonowych,zabudowa rozjazdów kolejowych na podrozjazdnicach strunobetonowych,budowa, renowacja lub odtworzenie ciągów odwodnieniowych,2. branża drogowa:zabudowa nawierzchni przejazdowej wraz z oznakowaniem, odwodnieniem, budową i przebudową na drogach dojazdowych na przejazdach kolejowych,wykonanie robót budowlanych niezbędnych dla uzyskania właściwych trójkątów widoczności (wycinka drzew i krzewów, profilowanie skarp nasypów i wykopów od strony toru kolejowego i drogi),3. Branża obiekty inżynieryjne:prace wymagane dla spełnienia wymaganych parametrów eksploatacyjnych linii,prace wymagane do zapewnienia braku konieczności wyjścia poza teren kolejowy, np. mury oporowe,4. Branża obiekty kubaturowe i obsługi podróżnych dla przystanków osobowych i stacji na liniach kolejowych nr 229 i 234.5. Branża sterowanie ruchem kolejowym:napędy zwrotnicowe;urządzenia przejazdowe na przejazdach kolejowychbudowa, przebudowa półsamoczynnej blokady liniowej,czasowa centralizacja rozjazdów na czas budowy,zabudowa interfejsów cyfrowo/analogowych,6. Branża telekomunikacyjna:budowa urządzeń teletechnicznych,budowa telewizji użytkowej na przejazdach i peronach,usuwanie kolizji teletechnicznych,7. Branża elektroenergetyczna do 1 kV:remont/przebudowa oświetlenia,budowa zasilania urządzeń teletechnicznych,budowa urządzeń EOR,8. Dokumentacja projektowa.Warunki umowy dla robót podobnych jak dla zakresu podstawowego. Cena na podstawie wyceny odpowiednich pozycji RCO (oferty) Wykonawcy. Dla robót nieujętych w niniejszym PFU wycena zostanie przeprowadzona w oparciu o Subklauzulę 13.3 Warunków umowy.
branża Drogownictwo, Energoelektryczna, Projektowanie
podbranża linie kolejowe, tramwajowe, sieci zewnętrzne, projekt linii kolejowej, tramwajowej
kody CPV 45000000, 45200000, 45230000, 45231400, 45234000, 45234100, 45234113, 45234116, 50000000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się