Przetarg 8268071 - Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych tj.: Wymiana...

   
Analizuj Zamówienie 8268071 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2021-07-14
przedmiot ogłoszenia
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych tj.: Wymiana węzła cieplnego oraz drabiny wejściowej na dach budynku w Pawilonie
Sportowym Lublinianka

Przedmiotem zamówienia jest:
Wykonanie w formule Projektuj-Buduj zadania polegającego na zaprojektowaniu
i wykonaniu robót budowlanych tj. Wymiana węzła cieplnego oraz drabiny wejściowej na dach budynku w Pawilonie Sportowym Lublinianka.
W zakres zamówienia wchodzi w szczególności:
a) zaprojektowanie – tj. opracowanie – zgodnie z przepisami – kompletnej dokumentacji projektowej w zakresie wszystkich branż wraz z wymaganymi uzgodnieniami i pozwoleniami (w przypadku konieczności ich uzyskania),
b) budowa – tj. wykonanie, na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, robót budowlanych w zakresie umożliwiającym użytkowania tych obiektów zgodnie z ich przeznaczeniem,
c) zapewnienie nadzoru autorskiego – tj. pełnienie nadzoru autorskiego przez projektantów (autorów projektów) przez cały czas trwania inwestycji;
W ramach zamówienia przewiduje się do wykonania następujące elementy:
• kompaktowy węzeł cieplny na cele centralnego ogrzewania (c.o.), ciepłej wody użytkowej (c.w.u) i ciepła technologicznego (c.t.) oraz niezbędne instalacje sanitarne, instalacje elektryczną, AKPiA.
• roboty budowlane związane z remontem i zmniejszeniem pomieszczenia węzła ścianką g-k oraz przystosowaniem pomieszczenia do wymagań wg normy PN-B-02423 – styczeń1999 r.
Na całość zakresu robót budowlanych składa się:
1) Demontaż instalacji istniejącego węzła cieplnego instalacji zimnej i ciepłej wody oraz centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego w obrębie istniejącego pomieszczenia węzła w tym utylizacja materiałów z demontażu;
2) Wykonanie nowej instalacji zimnej wody w obrębie istniejącego pomieszczenia węzła;
3) Wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego w obrębie istniejącego pomieszczenia węzła cieplnego;
4) Wykonanie kanalizacji sanitarnej w obrębie istniejącego pomieszczenia węzła;
5) Roboty budowlane – zmniejszenie pomieszczenia węzła oraz roboty towarzyszące i wykończeniowe;
6) Montaż kompaktowego węzła cieplnego na cele c.o., ,c.w.u., i c.t. wraz z podłączeniem instalacji;
7) Wykonanie instalacji AKPIA węzła cieplnego;
8) Wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej, gniazd elektrycznych i oświetlenia;
9) Inne roboty konieczne do zapewnienia prawidłowego i zgodnego z obowiązującymi przepisami wykonania zadania;
10) Wymianę drabiny wejściowej na dach budynku.
Szczegółowe określenie zakresu przedmiotu zamówienia dla poszczególnych zadań oraz ich opisy zawarte są w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (zwanym dalej PFU), obrazującym zakres i wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia czyli kompleksowej dokumentacji projektowej i wykonania na jej podstawie robót budowlanych oraz pełnienia nadzoru autorskiego stanowiących Załącznik Nr 2

ZZP.261.13.2021


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2021/BZP 00130224/01 z dnia: 2021-07-29

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA VIII - PROCEDURA
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.1. Termin składania ofert
Przed zmianą:
2021-07-30 09:45
Po zmianie:
2021-08-06 09:45
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.3. Termin otwarcia ofert
Przed zmianą:
2021-07-30 10:00
Po zmianie:
2021-08-06 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.4. Termin związania ofertą
Przed zmianą:
2021-08-28
Po zmianie:
2021-09-04
branża Budowlana - remonty, wykończenia, Ciepłownictwo i gaz, Projektowanie
podbranża malowanie, remont, wykończenie, instalacje grzewcze, projekt budowlany, projekt ciepłownictwo i gaz
kody CPV 45300000, 45310000, 45331100, 45453000, 71000000, 71320000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się