Przetarg 7471186 - Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy pomieszczeń z...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7471186 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-05-08
przedmiot ogłoszenia
Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy pomieszczeń z podziałem na zadania
Numer referencyjny: Zp/pn/31/2020

Przedmiotem zam
ówienia jest
Zadanie 1: Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy pomieszczenia nr E-8 w budynku nr 245 - Wydział Lotnictwa na potrzeby symulatora ACSL.
Zadanie 2: Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy pomieszczenia nr 6 na potrzeby laboratorium Logistyki Lotnictwa w budynku nr 1 – Wydział Lotnictwa.
Lokalizacja: Dęblin, powiat Rycki, woj. lubelskie, teren lotniska Dęblin, działka ewidencyjna nr 4080/101.
Szczegółowy zakres robót zawarty jest w programie funkcjonalno-użytkowym stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.
Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga żeby realizacja robót w zakresie wykonania robót wykończeniowych była świadczona przez cały okres trwania umowy przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm.).
Ustala się minimalny okres gwarancji na:
zadanie 1: 24 miesiące.
Zadanie 2: 24 miesiące.
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ma charakter ryczałtowy.
Oferent poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem oferty.
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na zadania 1 i 2.
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy pomieszczenia nr E-8 w budynku nr 245 - Wydział Lotnictwa na potrzeby symulatora ACSL.
Lokalizacja: Dęblin, powiat Rycki, woj. lubelskie, teren lotniska Dęblin, działka ewidencyjna nr 4080/101. Szczegółowy zakres robót zawarty jest w programie funkcjonalno-użytkowym stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga żeby realizacja robót w zakresie wykonania robót wykończeniowych była świadczona przez cały okres trwania umowy przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm.). Ustala się minimalny okres gwarancji na: 24 miesiące. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ma charakter ryczałtowy. Oferent poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ.

Część nr: 2 Nazwa: Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy pomieszczenia nr 6 na potrzeby laboratorium Logistyki Lotnictwa w budynku nr 1 – Wydział Lotnictwa.
Lokalizacja: Dęblin, powiat Rycki, woj. lubelskie, teren lotniska Dęblin, działka ewidencyjna nr 4080/101. Szczegółowy zakres robót zawarty jest w programie funkcjonalno-użytkowym stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga żeby realizacja robót w zakresie wykonania robót wykończeniowych była świadczona przez cały okres trwania umowy przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm.). Ustala się minimalny okres gwarancji na: 24 miesiące. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ma charakter ryczałtowy. Oferent poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ.
branża Budowlana - remonty, wykończenia, Projektowanie
podbranża przebudowa, adaptacja, modernizacja pomieszczeń, projekt budowlany
kody CPV 45000000, 45310000, 45400000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się