Przetarg 7372026 - Zaprojektowanie i wybudowanie dróg na terenie Gminy Żukowo...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7372026 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-03-06
przedmiot ogłoszenia
Zaprojektowanie i wybudowanie dróg na terenie Gminy Żukowo – nawierzchnie bitumiczne
Numer referencyjny: ZP.271.1.2020

1.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji technicznych oraz realizacja robót budowlanych na drogach na terenie Gminy Żukowo.
2. Zamówienie obejmuje następujące części:
Część 1 – Zaprojektowanie i wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze w Skrzeszewie:
Zadanie 1 - Zaprojektowanie i wykonanie nawierzchni bitumicznej na ul. Dworskiej w Skrzeszewie (działka nr 473/1).

Część 2 – Zaprojektowanie i wykonanie nawierzchni bitumicznej na drogach w Glinczu, Niestępowie i Borkowie:

Zadanie 1 – Zaprojektowanie i wykonanie nawierzchni bitumicznej na ul. Wierzbowej w Glinczu (działka nr 184);
Zadanie 2 – Zaprojektowanie i wykonanie nawierzchni bitumicznej na ul. Leśnej w Niestępowie (działki nr 212, 208/1, 303);
Zadanie 3 – Zaprojektowanie i wykonanie nawierzchni bitumicznej na ul. Jeziornej w Borkowie (działka nr 295).ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Zaprojektowanie i wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze w Skrzeszewie
1. Zamówienie obejmuje zadanie: Zadanie 1 - Zaprojektowanie i wykonanie nawierzchni bitumicznej na ul. Dworskiej w Skrzeszewie (działka nr 473/1). 2. Zakres zamówienia: 1) zaprojektowanie jezdni o nawierzchni bitumicznej o szerokości 5,00 m i długości ok. 300,00 mb wraz z obustronnie wtopionymi opornikami oraz obustronnymi poboczami o szerokości 0,5 m i gr. 10 cm na terenie działki nr 473/1 w Skrzeszewie, zjazdów – dokumentacja techniczna; 2) uzyskanie wszystkich uzgodnień od gestorów sieci, urządzeń; 3) przedłożenie dokumentacji do uzgodnienia i akceptacji zamawiającemu; 4) uzyskanie z właściwego organu zaświadczenia o przyjęciu zamiaru wykonania robót budowlanych; 5) opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 6) sporządzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy wraz z kompletem wymaganych uzgodnień i uzyskanie jego zatwierdzenia; 7) wykonanie nawierzchni bitumicznej na ul. Dworskiej oraz obustronnych poboczy; 8) wykonanie dokumentacji powykonawczej zawierającej: a) mapę pomiaru powykonawczego zgłoszoną do zarejestrowania w Starostwie Powiatowym w Kartuzach; b) świadectwa, atesty i dokumenty potwierdzające dopuszczenie materiałów do wbudowania; c) oświadczenia kierownika budowy na temat prawidłowości wykonania prac budowlanych. i uporządkowanie terenów przyległych; 9) obsługa geodezyjna, w tym: a) opracowanie mapy; b) na czas budowy; 10) organizacja terenu budowy, uporządkowanie terenu budowy i terenów przyległych po wykonanych robotach.

Część nr: 2 Nazwa: Zaprojektowanie i wykonanie nawierzchni bitumicznej na drogach w Glinczu, Niestępowie i Borkowie
1. Zamówienie obejmuje zadania: Zadanie 1 – Zaprojektowanie i wykonanie nawierzchni bitumicznej na ul. Wierzbowej w Glinczu (działka nr 184); Zadanie 2 – Zaprojektowanie i wykonanie nawierzchni bitumicznej na ul. Leśnej w Niestępowie (działki nr 212, 208/1, 303); Zadanie 3 – Zaprojektowanie i wykonanie nawierzchni bitumicznej na ul. Jeziornej w Borkowie (działka nr 295). 2. Zadanie 1 - zakres zamówienia: 1) zaprojektowanie jezdni o nawierzchni bitumicznej o szerokości 5,00 m i długości ok. 100,00 mb wraz z obustronnymi poboczami o szerokości 0,5 m i gr. 10 cm na terenie dz. nr 184 w Glinczu, zjazdów – dokumentacja techniczna; 2) uzyskanie wszystkich uzgodnień od gestorów sieci, urządzeń; 3) przedłożenie dokumentacji do uzgodnienia i akceptacji zamawiającemu; 4) uzyskanie z właściwego organu zaświadczenia o przyjęciu zamiaru wykonania robót budowlanych; 5) opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 6) sporządzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy wraz z kompletem wymaganych uzgodnień i uzyskanie jego zatwierdzenia; 7) wykonanie nawierzchni bitumicznej na ul. Wierzbowej oraz obustronnych poboczy i zjazdów; 8) wykonanie dokumentacji powykonawczej zawierającej: a) mapę pomiaru powykonawczego zgłoszoną do zarejestrowania w Starostwie Powiatowym w Kartuzach; b) świadectwa, atesty i dokumenty potwierdzające dopuszczenie materiałów do wbudowania; c) oświadczenia kierownika budowy na temat prawidłowości wykonania prac budowlanych. i uporządkowanie terenów przyległych; 9) obsługa geodezyjna, w tym: a) opracowanie mapy; b) na czas budowy; 10) organizacja terenu budowy, uporządkowanie terenu budowy i terenów przyległych po wykonanych robotach. 3. Zadanie 2 - zakres zamówienia: 1) zaprojektowanie jezdni o nawierzchni bitumicznej o szerokości 5,00 m i długości ok. 200,00 mb (ul. Leśna), przebudowy skrzyżowania ul. Leśnej z ul. Droga Nadziei, obustronnych poboczy o szerokości 0,5 m i gr. 10 cm (ul. Leśna i ul. Droga Nadziei) oraz zjazdów na drogę gminną (ul. Na Wzgórzu) i prywatne posesje w Niestępowie – dokumentacja techniczna; 2) zaprojektowanie drogi o nawierzchni z płyt YOMB w Niestępowie – dokumentacja techniczna, 3) uzyskanie wszystkich uzgodnień od gestorów sieci, urządzeń; 4) przedłożenie dokumentacji do uzgodnienia i akceptacji zamawiającemu; 5) uzyskanie z właściwego organu zaświadczeń o przyjęciu zamiaru wykonania robót budowlanych na ul. Leśnej i drodze z płyt YOMB; 6) opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 7) sporządzenie projektów tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy wraz z kompletem wymaganych uzgodnień i uzyskanie ich zatwierdzenia; 8) demontaż nawierzchni z płyt drogowych betonowych i płyt YOMB; 9) wykonanie nawierzchni bitumicznej na ul. Leśnej, skrzyżowaniu ul. Leśnej z ul. Droga Nadziei oraz obustronnych poboczy, zjazdów; 10) wbudowanie płyt YOMB na drodze gminnej w Niestępowie; 11) wykonanie dokumentacji powykonawczych zawierających: a) mapę pomiaru powykonawczego zgłoszoną do zarejestrowania w Starostwie Powiatowym w Kartuzach; b) świadectwa, atesty i dokumenty potwierdzające dopuszczenie materiałów do wbudowania; c) oświadczenia kierownika budowy na temat prawidłowości wykonania prac budowlanych. i uporządkowanie terenów przyległych; 12) obsługa geodezyjna, w tym: a) opracowanie map; b) na czas budowy; 13) organizacja terenu budowy, uporządkowanie terenu budowy i terenów przyległych po wykonanych robotach; 14) sporządzenie projektu stałej organizacji ruchu wraz z kompletem wymaganych uzgodnień i uzyskanie ich zatwierdzenia; 15) wykonanie oznakowania stałej organizacji ruchu. 4. Zadanie 3 - zakres zamówienia: 1) zaprojektowanie jezdni bitumicznej o szerokości 4,00 m i długości ok. 60,00 mb wraz z obustronnymi poboczami o szerokości 0,5 m i gr. 10 cm na terenie dz. nr 295 w Borkowie, zjazdów – dokumentacja techniczna; 2) uzyskanie wszystkich uzgodnień od gestorów sieci, urządzeń; 3) przedłożenie dokumentacji do uzgodnienia i akceptacji zamawiającemu; 4) uzyskanie z właściwego organu zaświadczenia o przyjęciu zamiaru wykonania robót budowlanych; 5) opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 6) sporządzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy wraz z kompletem wymaganych uzgodnień i uzyskanie jego zatwierdzenia; 7) wykonanie nawierzchni bitumicznej na ul. Jeziornej oraz obustronnych poboczy i zjazdów; 8) wykonanie dokumentacji powykonawczej zawierającej: a) mapę pomiaru powykonawczego zgłoszoną do zarejestrowania w Starostwie Powiatowym w Kartuzach; b) świadectwa, atesty i dokumenty potwierdzające dopuszczenie materiałów do wbudowania; c) oświadczenia kierownika budowy na temat prawidłowości wykonania prac budowlanych. i uporządkowanie terenów przyległych; 9) obsługa geodezyjna, w tym: a) opracowanie mapy; b) na czas budowy; 10) organizacja terenu budowy, uporządkowanie terenu budowy i terenów przyległych po wykonanych robotach.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540049622-N-2020 z dnia: 2020-03-25
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.1.2)
W ogłoszeniu jest:
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości; Część 1 – 6.500,00 PLN (słownie: sześć
tysięcy pięćset złotych 00/100); Część 2 – 7.500,00 PLN (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych 00/100).
2. Wadium może być wniesione w: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem
pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych
przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity – Dz. U. z 2019 r., poz. 310 z późn. zm.). 3.
Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto nr 27 8345 1029 0202 9045 2000 0003 w
Banku Spółdzielczym w Tczewie O/Żukowo. Przy wnoszeniu wadium należy powołać się na oznaczenie
„Zaprojektowanie i wybudowanie dróg na terenie Gminy Żukowo – nawierzchnie bitumiczne. Część
…………” (wpisać odpowiedni nr części zamówienia). 4. Zasady wnoszenia wadium zostały opisane w
SIWZ.
W ogłoszeniu powinno być:
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium
Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia oferty wadium.UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540052129-N-2020 z dnia: 2020-03-26
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.5)
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu:
Informacje dodatkowe:
Mając na uwadze działania zamawiającego w celu powstrzymania rozprzestrzeniania się patogenu i ograniczania ryzyka zakażenia koronawirusem, osobiste złożenie oferty lub za pośrednictwem kuriera możliwe jest jedynie po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod numerem: 58 6858300, 58 6858316, 723400455. Osoby nie będące pracownikami nie będą wpuszczane do Urzędu Gminy w Żukowie.
Sesja publicznego otwarcia ofert odbędzie się bez udziału wykonawców oraz innych osób nie będących pracownikami zamawiającego. W celu zapewnienia jej „publicznego” charakteru, sesja otwarcia ofert będzie transmitowana online na kanale Youtube Gminy Żukowo pod adresem: https://www.youtube.com/channel/UCxpEUtk5t8ip4O-0Yy0Wh9g
branża Drogownictwo, Projektowanie
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice, projekt drogowy
kody CPV 45233120, 45233140, 45233220, 71320000, 71354000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się