Przetarg 9915370 - Zaprojektowanie i budowa układu dróg gminnych...

   
Analizuj Zamówienie 9915370 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2023-09-04
przedmiot ogłoszenia
Zaprojektowanie i budowa układu dróg gminnych komunikujących istniejącą strefę przemysłową z terenami Strategicznego Parku Inwesty
cyjnego w Stalowej Woli. Numer referencyjny: ZP – II.271.166.2023
1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa układu dróg gminnych komunikujących istniejącą strefę przemysłową z terenami Strategicznego Parku Inwestycyjnego w Stalowej Woli.
2. Zadanie podzielone jest na dwa etapy:
1.) Etap I (roboty budowlane):
Wykonanie robót budowlanych pn. „Budowa drogi nr 1 (od km 0000 do km 2716)” wg załączonej dokumentacji,
2) Etap II (prace projektowe i roboty budowlane):
Przedmiotem umowy są prace projektowe i roboty budowlane (zwane dalej „Przedmiotem Umowy” lub „Robotami”) związane z zaprojektowaniem i budową dróg gminnych publicznych zgodnie z PFU:
– Rozbudowa ulicy Przyszowskiej - drogi gminnej nr G101072 R na długości ok 2,647 km, budową skrzyżowań: z drogą 1, z drogami 4, 3 i 5 z wyłączeniem skrzyżowania z ul. Bojanowską (droga powiatowa nr 1027R),
– droga 4,
– przebudowa linii 110kV
1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa układu dróg gminnych komunikujących istniejącą strefę przemysłową z terenami Strategicznego Parku Inwestycyjnego w Stalowej Woli. 2. Zadanie podzielone jest na dwa etapy: 1.) Etap I (roboty budowlane): - Wykonanie robót budowlanych pn. „Budowa drogi nr 1 (od km 0000 do km 2716)” wg załączonej dokumentacji, 2) Etap II (prace projektowe i roboty budowlane): Przedmiotem umowy są prace projektowe i roboty budowlane (zwane dalej „Przedmiotem Umowy” lub „Robotami”) związane z zaprojektowaniem i budową dróg gminnych publicznych zgodnie z PFU: – Rozbudowa ulicy Przyszowskiej - drogi gminnej nr G101072 R na długości ok 2,647 km, budową skrzyżowań: z drogą 1, z drogami 4, 3 i 5 z wyłączeniem skrzyżowania z ul. Bojanowską (droga powiatowa nr 1027R), – droga 4, – przebudowa linii 110kV którego zakres obejmuje w szczególności: a) opracowanie dokumentacji projektowej, b) uzyskanie wszelkich uzgodnień, decyzji i opinii oraz prawomocnego zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, c) opracowanie i zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu, d) wybudowanie obiektu zgodnie z założeniami, programem funkcjonalno-użytkowym oraz projektem 3. Szczegółowy zakres robót dla etapu I i II określa dokumentacja projektowa, przedmiary robót oraz Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU), stanowiące załącznik do Specyfikacji Warunków Zamówienia. 4. Zamawiający zastrzega, że wartość prac projektowych nie może przekraczać 5% wartości umowy (łączna wartość Etapu I i II). 5. Zamawiający nie wymaga przeprowadzenia przez Wykonawcy wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia na miejscu u Zamawiającego. 6. Zadanie jest współfinansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2023/S 178-556031 z dnia 2023-09-15:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 16/10/2023
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 30/10/2023
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 13/01/2024
Powinno być:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 27/01/2024
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Warunki otwarcia ofert
Data:16/10/2023
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:
https://ezamowienia.gov.pl/pl/
Stalowowolskie Centrum Usług Wspólnych, Al. Jana Pawła 25A, 37-450 Stalowa Wola
Powinno być:
Warunki otwarcia ofert
Data:30/10/2023
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:
https://ezamowienia.gov.pl/pl/
Stalowowolskie Centrum Usług Wspólnych, Al. Jana Pawła 25A, 37-450 Stalowa Wola
Numer sekcji: VI.3
Zamiast:
1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie przez Wykonawcę wadium
W wysokości 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) do dnia 16 października 2023 roku, do godziny 12:00. PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA NA PODSTAWIE ART. 108 i 109 UST. 1 USTAWY PZP, ART. 7 PKT. 1 USTAWY Z DNIA 13 KWIETNIA 2022 R. O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINĘ ORAZ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO ORAZ ROZPORZĄDZENIA (UE) 2022/576 z DNIA 8 KWIETNIA 2022 r. RADY UNII EUROPEJSKIEJ (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022: wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz.835);
11) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca TAKim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz.835);
12) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący TAKą jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz.835).
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia Centralny Zamawiający wyklucza Wykonawcę na podstawie art. 5k Rozporządzenia (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie. 1) Zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a TAKże zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)-e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)-f) i lit. h)-j) dyrektywy 2014/24/UE ,art. 18, art. 21 lit. b)-e) i lit. g)-i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)-d), lit. f)-h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem: a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji; b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu, d) w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.
Powinno być:
1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie przez Wykonawcę wadium
W wysokości 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) do dnia 30 października 2023 roku, do godziny 12:00. PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA NA PODSTAWIE ART. 108 i 109 UST. 1 USTAWY PZP, ART. 7 PKT. 1 USTAWY Z DNIA 13 KWIETNIA 2022 R. O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINĘ ORAZ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO ORAZ ROZPORZĄDZENIA (UE) 2022/576 z DNIA 8 KWIETNIA 2022 r. RADY UNII EUROPEJSKIEJ (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022: wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz.835);
11) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca TAKim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz.835);
12) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący TAKą jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz.835).
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia Centralny Zamawiający wyklucza Wykonawcę na podstawie art. 5k Rozporządzenia (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie. 1) Zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a TAKże zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)-e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)-f) i lit. h)-j) dyrektywy 2014/24/UE ,art. 18, art. 21 lit. b)-e) i lit. g)-i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)-d), lit. f)-h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem: a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji; b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu, d) w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2023/S 208-655422 z dnia 2023-10-27:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 30/10/2023
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 15/11/2023
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 27/01/2024
Powinno być:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 12/02/2024
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Warunki otwarcia ofert
Data:30/10/2023
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:
https://ezamowienia.gov.pl/pl/
Stalowowolskie Centrum Usług Wspólnych, Al. Jana Pawła 25A, 37-450 Stalowa Wola
Powinno być:
Warunki otwarcia ofert
Data:15/11/2023
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:
https://ezamowienia.gov.pl/pl/
Stalowowolskie Centrum Usług Wspólnych, Al. Jana Pawła 25A, 37-450 Stalowa Wola
Numer sekcji: VI.3
Zamiast:
1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie przez Wykonawcę wadium
W wysokości 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) do dnia 30 pażdziernika 2023 roku, do godziny 12:00. PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA NA PODSTAWIE ART. 108 i 109 UST. 1 USTAWY PZP, ART. 7 PKT. 1 USTAWY Z DNIA 13 KWIETNIA 2022 R. O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINĘ ORAZ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO ORAZ ROZPORZĄDZENIA (UE) 2022/576 z DNIA 8 KWIETNIA 2022 r. RADY UNII EUROPEJSKIEJ (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022: wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz.835);
11) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca TAKim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz.835);
12) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący TAKą jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz.835).
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia Centralny Zamawiający wyklucza Wykonawcę na podstawie art. 5k Rozporządzenia (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie. 1) Zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a TAKże zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)-e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)-f) i lit. h)-j) dyrektywy 2014/24/UE ,art. 18, art. 21 lit. b)-e) i lit. g)-i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)-d), lit. f)-h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem: a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji; b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu, d) w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.
Powinno być:
1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie przez Wykonawcę wadium
W wysokości 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) do dnia 15 listopada 2023 roku, do godziny 12:00. PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA NA PODSTAWIE ART. 108 i 109 UST. 1 USTAWY PZP, ART. 7 PKT. 1 USTAWY Z DNIA 13 KWIETNIA 2022 R. O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINĘ ORAZ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO ORAZ ROZPORZĄDZENIA (UE) 2022/576 z DNIA 8 KWIETNIA 2022 r. RADY UNII EUROPEJSKIEJ (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022: wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz.835);
11) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca TAKim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz.835);
12) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący TAKą jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz.835).
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia Centralny Zamawiający wyklucza Wykonawcę na podstawie art. 5k Rozporządzenia (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie. 1) Zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a TAKże zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)-e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)-f) i lit. h)-j) dyrektywy 2014/24/UE ,art. 18, art. 21 lit. b)-e) i lit. g)-i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)-d), lit. f)-h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem: a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji; b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu, d) w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.
branża Drogownictwo, Projektowanie
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice, projekt drogowy
kody CPV 45200000, 45223300, 45231300, 45233222, 45311000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podkarpackie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podkarpackie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: drogi, ulice, autostrady, obwodnice , projekt drogowy

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10121866 2023-12-15
godz. 10:00
URZĄD GMINY REGIMIN 1. Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Regimin.1) Przebudowa wraz z rozbudową drogi gminnej nr 120802W relacji Lekowo - Pawłowo – Poprawa infrastruktury dro...
10122437 2023-12-18
godz. 10:30
URZĄD GMINY PIECKI Przebudowa zjazdu z drogi krajowej nr 59 w km 52+492 str. lewa na działkę nr 767/1 oraz zatoki autobusowej w miejscowości Piecki Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na prz...
10123029 2023-12-18
godz. 12:00
URZĄD GMINY RACIĄŻ Rozbudowa ciągu drogowego dróg gminnych Nr 301019W relacji Sikory – Jeżewo Wesel oraz Nr 301014W relacji Unieck – Charzyny – Kodłutowo. 1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana poleg...
10120092 2023-12-20
godz. 08:30
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W GARWOLINIE Poprawa stanu technicznego drogi powiatowej nr 1328 W na terenie administracyjnym Gminy Garwolin oraz Gminy Górzno w powiecie garwolińskimRoboty budowlane będą obejmowały następujący zakres:...
10123020 2023-12-20
godz. 10:00
URZĄD MIASTA IZBICA KUJAWSKA Przebudowa i rozbudowa dróg na terenie Gminy Izbica Kujawska Przedmiot zamówienia obejmuje następujący zakres prac: 1) Rozbudowa drogi gminnej nr 191201C Augustynowo - Zdrojówka.2) Przebudo...
10078836 2023-12-20
godz. 10:00
STAROSTWO POWIATOWE W CHEŁMIE Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1837L od km 12+300 do km 14+794,10 na odcinku Żmudź- Żmudź- Kolonia Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie drogi p...
10111997 2023-12-20
godz. 11:00
PERN S.A. Budowa torów odstawczych w Bazie Paliw nr 21 w Dębogórzu- projekt.
10117247 2024-01-08
godz. 09:00
PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W RZESZOWIE PEŁNIENIE FUNKCJI „INŻYNIERA KONTRAKTU” W RAMACH INWESTYCJI: „ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 872 NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA Z DK 9 W NOWEJ DĘBIE DO SKRZYŻOWANIA Z DK 77 W NISKU WRAZ Z NIEZB...
10104830 2024-01-18
godz. 10:00
STAROSTWO POWIATOWE W NOWEJ SOLI „Remont drogi powiatowej nr 3463F ul. Staszica w Nowej Soli". Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 1. Przedmiotem zamówienia jest remont drogi powiatowej nr 3463F ul...
9755092 2024-01-31
godz. 12:00
ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OLSZTYNIE Zaprojektuj i zbuduj dla zad. pn.: „Rozb. międzyregionalnego ciągu komunikacyjnego Kętrzyn–wsch. gran. woj. na odc. DW 592, DW 655, DW 653. Etap III - „Rozb drogi woj. nr 653 na odc Olecko-g...