Przetarg 9915370 - Zaprojektowanie i budowa układu dróg gminnych...

   
Analizuj Zamówienie 9915370 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2023-09-04
przedmiot ogłoszenia
Zaprojektowanie i budowa układu dróg gminnych komunikujących istniejącą strefę przemysłową z terenami Strategicznego Parku Inwesty
cyjnego w Stalowej Woli. Numer referencyjny: ZP – II.271.166.2023
1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa układu dróg gminnych komunikujących istniejącą strefę przemysłową z terenami Strategicznego Parku Inwestycyjnego w Stalowej Woli.
2. Zadanie podzielone jest na dwa etapy:
1.) Etap I (roboty budowlane):
Wykonanie robót budowlanych pn. „Budowa drogi nr 1 (od km 0+000 do km 2+716)” wg załączonej dokumentacji,
2) Etap II (prace projektowe i roboty budowlane):
Przedmiotem umowy są prace projektowe i roboty budowlane (zwane dalej „Przedmiotem Umowy” lub „Robotami”) związane z zaprojektowaniem i budową dróg gminnych publicznych zgodnie z PFU:
– Rozbudowa ulicy Przyszowskiej - drogi gminnej nr G101072 R na długości ok 2,647 km, budową skrzyżowań: z drogą 1, z drogami 4, 3 i 5 z wyłączeniem skrzyżowania z ul. Bojanowską (droga powiatowa nr 1027R),
– droga 4,
– przebudowa linii 110kV
1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa układu dróg gminnych komunikujących istniejącą strefę przemysłową z terenami Strategicznego Parku Inwestycyjnego w Stalowej Woli. 2. Zadanie podzielone jest na dwa etapy: 1.) Etap I (roboty budowlane): - Wykonanie robót budowlanych pn. „Budowa drogi nr 1 (od km 0+000 do km 2+716)” wg załączonej dokumentacji, 2) Etap II (prace projektowe i roboty budowlane): Przedmiotem umowy są prace projektowe i roboty budowlane (zwane dalej „Przedmiotem Umowy” lub „Robotami”) związane z zaprojektowaniem i budową dróg gminnych publicznych zgodnie z PFU: – Rozbudowa ulicy Przyszowskiej - drogi gminnej nr G101072 R na długości ok 2,647 km, budową skrzyżowań: z drogą 1, z drogami 4, 3 i 5 z wyłączeniem skrzyżowania z ul. Bojanowską (droga powiatowa nr 1027R), – droga 4, – przebudowa linii 110kV którego zakres obejmuje w szczególności: a) opracowanie dokumentacji projektowej, b) uzyskanie wszelkich uzgodnień, decyzji i opinii oraz prawomocnego zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, c) opracowanie i zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu, d) wybudowanie obiektu zgodnie z założeniami, programem funkcjonalno-użytkowym oraz projektem 3. Szczegółowy zakres robót dla etapu I i II określa dokumentacja projektowa, przedmiary robót oraz Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU), stanowiące załącznik do Specyfikacji Warunków Zamówienia. 4. Zamawiający zastrzega, że wartość prac projektowych nie może przekraczać 5% wartości umowy (łączna wartość Etapu I i II). 5. Zamawiający nie wymaga przeprowadzenia przez Wykonawcy wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia na miejscu u Zamawiającego. 6. Zadanie jest współfinansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2023/S 178-556031 z dnia 2023-09-15:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 16/10/2023
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 30/10/2023
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 13/01/2024
Powinno być:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 27/01/2024
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Warunki otwarcia ofert
Data:16/10/2023
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:
https://ezamowienia.gov.pl/pl/
Stalowowolskie Centrum Usług Wspólnych, Al. Jana Pawła 25A, 37-450 Stalowa Wola
Powinno być:
Warunki otwarcia ofert
Data:30/10/2023
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:
https://ezamowienia.gov.pl/pl/
Stalowowolskie Centrum Usług Wspólnych, Al. Jana Pawła 25A, 37-450 Stalowa Wola
Numer sekcji: VI.3
Zamiast:
1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie przez Wykonawcę wadium
W wysokości 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) do dnia 16 października 2023 roku, do godziny 12:00. PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA NA PODSTAWIE ART. 108 i 109 UST. 1 USTAWY PZP, ART. 7 PKT. 1 USTAWY Z DNIA 13 KWIETNIA 2022 R. O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINĘ ORAZ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO ORAZ ROZPORZĄDZENIA (UE) 2022/576 z DNIA 8 KWIETNIA 2022 r. RADY UNII EUROPEJSKIEJ (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022: wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz.835);
11) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca TAKim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz.835);
12) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący TAKą jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz.835).
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia Centralny Zamawiający wyklucza Wykonawcę na podstawie art. 5k Rozporządzenia (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie. 1) Zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a TAKże zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)-e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)-f) i lit. h)-j) dyrektywy 2014/24/UE ,art. 18, art. 21 lit. b)-e) i lit. g)-i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)-d), lit. f)-h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem: a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji; b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu, d) w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.
Powinno być:
1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie przez Wykonawcę wadium
W wysokości 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) do dnia 30 października 2023 roku, do godziny 12:00. PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA NA PODSTAWIE ART. 108 i 109 UST. 1 USTAWY PZP, ART. 7 PKT. 1 USTAWY Z DNIA 13 KWIETNIA 2022 R. O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINĘ ORAZ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO ORAZ ROZPORZĄDZENIA (UE) 2022/576 z DNIA 8 KWIETNIA 2022 r. RADY UNII EUROPEJSKIEJ (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022: wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz.835);
11) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca TAKim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz.835);
12) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący TAKą jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz.835).
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia Centralny Zamawiający wyklucza Wykonawcę na podstawie art. 5k Rozporządzenia (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie. 1) Zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a TAKże zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)-e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)-f) i lit. h)-j) dyrektywy 2014/24/UE ,art. 18, art. 21 lit. b)-e) i lit. g)-i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)-d), lit. f)-h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem: a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji; b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu, d) w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2023/S 208-655422 z dnia 2023-10-27:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 30/10/2023
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 15/11/2023
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 27/01/2024
Powinno być:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 12/02/2024
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Warunki otwarcia ofert
Data:30/10/2023
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:
https://ezamowienia.gov.pl/pl/
Stalowowolskie Centrum Usług Wspólnych, Al. Jana Pawła 25A, 37-450 Stalowa Wola
Powinno być:
Warunki otwarcia ofert
Data:15/11/2023
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:
https://ezamowienia.gov.pl/pl/
Stalowowolskie Centrum Usług Wspólnych, Al. Jana Pawła 25A, 37-450 Stalowa Wola
Numer sekcji: VI.3
Zamiast:
1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie przez Wykonawcę wadium
W wysokości 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) do dnia 30 pażdziernika 2023 roku, do godziny 12:00. PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA NA PODSTAWIE ART. 108 i 109 UST. 1 USTAWY PZP, ART. 7 PKT. 1 USTAWY Z DNIA 13 KWIETNIA 2022 R. O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINĘ ORAZ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO ORAZ ROZPORZĄDZENIA (UE) 2022/576 z DNIA 8 KWIETNIA 2022 r. RADY UNII EUROPEJSKIEJ (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022: wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz.835);
11) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca TAKim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz.835);
12) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący TAKą jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz.835).
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia Centralny Zamawiający wyklucza Wykonawcę na podstawie art. 5k Rozporządzenia (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie. 1) Zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a TAKże zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)-e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)-f) i lit. h)-j) dyrektywy 2014/24/UE ,art. 18, art. 21 lit. b)-e) i lit. g)-i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)-d), lit. f)-h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem: a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji; b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu, d) w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.
Powinno być:
1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie przez Wykonawcę wadium
W wysokości 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) do dnia 15 listopada 2023 roku, do godziny 12:00. PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA NA PODSTAWIE ART. 108 i 109 UST. 1 USTAWY PZP, ART. 7 PKT. 1 USTAWY Z DNIA 13 KWIETNIA 2022 R. O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINĘ ORAZ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO ORAZ ROZPORZĄDZENIA (UE) 2022/576 z DNIA 8 KWIETNIA 2022 r. RADY UNII EUROPEJSKIEJ (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022: wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz.835);
11) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca TAKim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz.835);
12) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący TAKą jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz.835).
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia Centralny Zamawiający wyklucza Wykonawcę na podstawie art. 5k Rozporządzenia (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie. 1) Zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a TAKże zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)-e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)-f) i lit. h)-j) dyrektywy 2014/24/UE ,art. 18, art. 21 lit. b)-e) i lit. g)-i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)-d), lit. f)-h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem: a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji; b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu, d) w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.
branża Drogownictwo, Projektowanie
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice, projekt drogowy
kody CPV 45200000, 45223300, 45231300, 45233222, 45311000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podkarpackie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podkarpackie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: drogi, ulice, autostrady, obwodnice , projekt drogowy

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10683814 2024-08-01
godz. 12:00
Warmińsko-Mazurskie Remont drogi gminnej Dąbrówno – Lewałd Wielki 1. Przedmiotem zamierzenia jest remont drogi gminnej nr 154101N na odcinku Dąbrówno -Lewałd Wielki na terenie gminy Dąbrówno w powiec...
10683421 2024-08-02
godz. 09:00
Podlaskie 1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa z rozbudową dróg gminnych”, które obejmuje:1) Przebudowę...
10677448 2024-08-02
godz. 10:00
Podlaskie 1. Przedmiotem zamówienia jest Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez modernizację dróg powiatowych na terenie Gminy Mońki w ramach:1) przebudowy drogi powiatowej Nr 1417 B odc....
10684722 2024-08-05
godz. 09:30
Zachodniopomorskie Przygotowanie terenu pod tymczasowe posadowienie kontenerów mieszkalnych przy ul. Kościuszki 24 oraz ul. Ciasnej w m. Wałcz. Teren zewnętrzny w Wałczu przy ul. Ciasnej 7 i ul. Kościusz...
10670553 2024-08-05
godz. 10:00
Podlaskie Przedmiotem zamówienia jest: Opracowanie dokumentacji projektowej na: Budowę ścieżki pieszo - rowerowej na odcinku drogi powiatowej Nr 1493B od granicy z miastem Białystok do skrzyżowa...
10683273 2024-08-09
godz. 10:00
Podlaskie Przebudowa ul. Boh. Monte Cassino, ul. Wyszyńskiego i ul. Kolejowej w Sokółce wraz z infrastrukturą towarzyszącą 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn.:...
10664603 2024-08-12
godz. 09:00
Lubuskie Rozbudowa oraz poprawa stanu nawierzchni sieci dróg w Zielonej Górze – nr 5E 1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji drogi tj.: Mode...
10673149 2024-08-12
godz. 12:00
Wielkopolskie Poprawa infrastruktury drogowej oraz rozbudowa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Przykona Część 1: W zakresie Zadania 1 Wykonawca zobowiązany jest wykonać w ramach przedmi...
10673418 2024-08-19
godz. 12:00
Podkarpackie 1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa infrastruktury technicznej na terenie Strategicznego Parku Inwestycyjnego w Stalowej Woli.2. Całość zadania podzielona jest na zad...
10678337 2024-08-29
godz. 09:00
Zachodniopomorskie Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w ramach rewitalizacji centrum Czaplinka w obrębie ulicy Rynek w procedurze „zaprojektuj i wybuduj” Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowani...