Przetarg 10278477 - Zaprojektowanie i budowa Punktu Selektywnego Zbierania...

   
Analizuj Zamówienie 10278477 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2024-02-22
przedmiot ogłoszenia
Zaprojektowanie i budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów (PSZOK) dla Gminy Miejskiej Wągrowiec

1. Przedmiotem zamówienia
jest robota budowlana polegająca na budowie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów dla Gminy Miejskiej Wągrowiec. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego w trybie zaprojektuj i wybuduj polegającego na zaprojektowaniu i wybudowaniu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych PSZOK dla Gminy Miejskiej Wągrowiec tj.: 1) opracowanie na podstawie Programu Funkcjonalno – Użytkowego (zwany dalej PFU) oraz zestawienia zmian do PFU, stanowiących integralną cześć umowy, dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji umożliwiających przeprowadzenie robót budowlanych, zgodną z obowiązującymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi i wiedzą techniczną w zakresie niezbędnym do wykonania, odbioru i użytkowania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Do dokumentacji postępowania załączono opinie geologiczną, koncepcje, warunki przyłączenia, warunki techniczne, opracowanie inwentaryzacji zieleni, mapę zasadniczą, itd., z 2017 r., (plik pn. Załącznik nr 10 - materiały pomocnicze z 2017 r), które to dokumenty w większości straciły swoją ważność i należy je traktować wyłącznie jako materiał pomocniczy. 2) wykonanie robót budowlanych właściwe i zgodne z zasadami sztuki budowlanej, na podstawie opracowanej i zatwierdzonej dokumentacji projektowej; pozwolenia na budowę oraz innych decyzji administracyjnych, uzgodnień, pozwoleń, zezwoleń uzyskanych w toku projektowania zamierzenia inwestycyjnego,2. Wykonawca uzyska na swój koszt wszelkie wymagane zgodnie z przepisami prawa dokumenty, uzgodnienia, badania, opracowania, zgody, warunki, decyzje i pozwolenia niezbędne do: 1) przygotowania opracowań przedprojektowych wskazanych w PFU, 2) przygotowania prac projektowych (projektu budowlanego i wykonawczego),3) uzyskanie akceptacji projektu do realizacji od autora PFU, 4) uzyskanie akceptacji projektu do realizacji od Zamawiającego,5) uzyskania pozwoleń, opinii, uzgodnień, decyzji niezbędnych do uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę,6) uzyskania pozwolenia na budowę, 7) rozpoczęcia i przeprowadzenia robót budowlanych,8) prowadzenia robót zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowę, zatwierdzonym projektem budowlanym, opiniami, pozwoleniami, decyzjami wcześniej uzyskanymi, 9) uzyskania pozwolenia na użytkowanie / zgłoszenia zakończenia budowy – jeśli będzie wymagane.2. Planowane przedsięwzięcie – PSZOK – będzie zlokalizowane na części dz. o nr ew. 5351/31, 5351/33, 5342/2 obręb 0001 Wągrowiec. Część prac związanych ze zjazdem z drogi czy przyłączami może wykraczać poza wskazany obszar i zakres działek ewidencyjnych. Jednocześnie Zamawiający informuje, że w okresie do 30 kwietnia 2024 r. na części działki nr 5351/31 będzie realizowane przedsięwzięcie inwestycyjnego polegające na wykonaniu otworu poszukiwawczo – rozpoznawczego wód termalnych Wągrowiec GT-1, przy jednoczesnym wykorzystywaniu działki nr 5351/33 oraz 5342/2, na potrzeby dojazdu do miejsca odwiertu. W związku z powyższym realizacja przedmiotu umowy, dotyczącego zaprojektowania i wybudowania PSZOKa nie może kolidować z pracami związanymi z wykonaniem odwiertu geotermalnego. Prace wiertnicze zostały już zakończone, pozostały do wykonania prace związane z wywiezienie urządzeń wiertniczych oraz roboty dotyczące rekultywacji terenu (m.in. zrywanie płyty betonowych, demontaż zbiornika, równanie i odtwarzanie terenu do stanu pierwotnego oraz rozplanowanie humusu i sianie trawy).3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w stanowiącym integralną część niniejszego SWZ Programie Funkcjonalno - Użytkowym (PFU) (Załącznik nr 10) oraz Zestawieniu zmian wraz z doprecyzowaniem zapisów zawartych w PFU (Załącznik nr 10a). Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z PFU oraz jego zmianami oraz wszystkimi pozostałymi dokumentami postępowania.

SZ.271.2.2024

****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2024/BZP 00236851/01 z dnia: 2024-03-08
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2024-03-11 09:00
Po zmianie:
2024-03-13 09:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2024-03-11 09:15
Po zmianie:
2024-03-13 09:15
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2024-04-09
Po zmianie:
2024-04-11
branża Budowlana - obiekty, Drogownictwo, Energoelektryczna, Projektowanie, Ekologia, środowisko
podbranża magazyny, zakłady produkcyjne, drogi, ulice, autostrady, obwodnice, sieci zewnętrzne, projekt budowlany, ochrona środowiska
kody CPV 42900000, 45100000, 45200000, 45213270, 45220000, 45222000, 45222100, 45230000, 45231000, 45231400, 45231600, 45400000, 71000000, 71222000, 71300000, 71320000
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Wielkopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Wielkopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: magazyny, zakłady produkcyjne , drogi, ulice, autostrady, obwodnice , sieci zewnętrzne , projekt budowlany , ochrona środowiska

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10447209 2024-05-06
godz. 09:00
Mazowieckie W + P - wykonanie robót + wykonanie dokumentacji; Oddział Płock; Ciechanów, OBI/77/2400536, Krajęczyn, gm. Joniec Szanowni Państwo, Zapraszamy do udziału w postępowaniu prowadzonym ...
10441872 2024-05-06
godz. 09:00
Podkarpackie Roboty budowlane SN w m. Jasło (ul. Produkcyjna)
10448463 2024-05-06
godz. 10:00
Łódzkie Przedmiotem zamówienia jest zadanie inwestycyjne w skład którego wchodzi: Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja prac remontowych dla zadania inwestycyjnego pn. „Remont i ter...
10450811 2024-05-06
godz. 11:00
Dolnośląskie 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa obiektów małej architektury na terenie Szkoły Podstawowej w Małkowicach – Stworzenie miejsc do wypoczynku i rekreacji na terenie gminy Kąty Wroc...
10431491 2024-05-07
godz. 09:00
Podlaskie Przebudowa chodnika i parkingu oraz utwardzenie drogi dojazdowej do garaży przy ul. Lityńskiego w Suwałkach - BO 1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa chodnika i parkingu oraz utwar...
10449463 2024-05-07
godz. 10:00
Świętokrzyskie „Przebudowa DW nr 757 na odcinku Staszów – Stopnica" na odcinku w km 46+200,00 - 47+190,00 m. Niziny odcinek o dł. 990 m oraz na odcinku w km 52+720,00 - 53+710,00 m. Pieczonogi odcine...
10449779 2024-05-08
godz. 08:45
Mazowieckie Remont nawierzchni ul. Armii Krajowej i ul. Wojskowej wraz ze skrzyżowaniem z ul. J. Piłsudskiego 5.2. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na Remoncie nawierzchni ul....
10445002 2024-05-08
godz. 10:00
Wielkopolskie RPUZ/P/0246/2024/OD/RD-9 - Przebudowa linii napowietrznej SN 15kV Podgaje 2 na linię kablową SN 15kV, etap II, relacji mufa przy słupie nr 14/Kg-12 – słup nr 28 Kgr-15/25E Powstaje w ...
10285323 2024-05-10
godz. 09:00
Śląskie Przedmiotem zamówienia jest modernizacja drogi gminnej ul. Dębina w miejscowości Kończyce Wielkie. W ramach zamówienia przewiduje się:1. remont odcinka drogi gminnej - ulicy Dębina w ...
9095188 2024-08-08
godz. 23:59
Mazowieckie Usługi projektowe branży energetycznej, drogowej i organizacji ruchu oraz konstrukcyjnej dla zadań realizowanych przez Wydział Projektowania.