Przetarg 8288318 - Zaprojektowanie i budowa nowych urządzeń srk w stacji...

   
Analizuj Zamówienie 8288318
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2021-07-23
przedmiot ogłoszenia
Zaprojektowanie i budowa nowych urządzeń srk w stacji Zawiercie oraz roboty towarzyszące w ramach projektu pn. Modernizacja linii kolejowej nr 4 – Centralna Magistrala Kolejowa etap II
Numer referencyjny: IREZA1.293.14.2021.u
1. Przedmiotem zamówienia jest: Zaprojektowanie i budowa nowych urządzeń srk w stacji Zawiercie oraz roboty towarzyszące w ramach projektu pn. „Modernizacja linii kolejowej nr 4 – Centralna Magistrala Kolejowa etap II”.
2. Zamawiający skorzysta z uprawnienia wynikającego z art. 139 ust. 1 ustawy – zamawiający najpierw dokona oceny ofert a następnie zbada czy wykonawca którego oferta została najwyżej oceniona, NIE podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
3. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków w Formularzu Ogłoszenia informacje dot., w szczególności: formy oraz sposobu złożenia oferty, rodzajów i formy dokumentów, oświadczeń składanych wraz z ofertą oraz w toku postępowania na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia oraz potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, kryteriów oceny ofert i ich znaczenia znajdują się w SWZ dostępnej na stronie:
https://platformazakupowa.plk-sa.pl
,
4. Wartość szacunkowa zamówienia przekracza 20 000 000 EUR.
1. Przedmiotem Zamówienia jest realizacja zadania pn.: zaprojektowanie i budowa nowych urządzeń srk w stacji Zawiercie oraz roboty towarzyszące w ramach projektu pn. „Modernizacja linii kolejowej nr 4 – Centralna Magistrala Kolejowa etap II” wraz z przeszkoleniem personelu Zamawiającego oraz ze świadczeniem Usług gwarancyjnych – stanowiące łącznie Zakres podstawowy zamówienia oraz opcjonalne świadczenie Usług pogwarancyjnych określonych w Rozdziale 6 PFU (Tom III) – Prawo Opcji 1, jak też opcjonalną realizację świadczeń określonych w Rozdziale 7 PFU (Tom III) „Przewidywane zmiany w zakresie interfejsów” – Prawo Opcji 2, stanowiących łącznie Zakres Opcjonalny zamówienia. Wykonanie robót towarzyszących (zgodnie z pkt 2 ppkt 2 PFU) obejmuje: — budowę nowego budynku nastawni dysponującej, — sieci i urządzenia telekomunikacyjne, — punktowe zmiany w układzie torowym, — punktowe zmiany w sieci trakcyjnej wynikające ze zmian w układzie torowym, — punktowe zmiany w branży elektroenergetycznej wynikające ze zmian w układzie torowym, obejmujące zabudowę nowych obwodów EOR, latarni oświetleniowych itp. 2. Całość przedmiotu Zamówienia obejmuje wykonanie następujących elementów: 2.1 ZAKRES PODSTAWOWY: 1) Wykonanie dokumentacji projektowej, w tym: a) opracowanie dokumentacji geodezyjnej, b) opracowanie projektu budowlanego c) uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych, d) opracowanie projektu wykonawczego, e) opracowanie dokumentacji powykonawczej, w tym geodezyjnej dokumentacji powykonawczej, 2) wykonanie robót w zakresach: a) nawierzchnia i podtorze, b) urządzenia sterowania ruchem kolejowym (srk), c) urządzenia i systemy telekomunikacyjne, d) sieć trakcyjna wraz z zasilaniem, e) urządzenia i układy elektroenergetyki do 1 kV, f) perony i obiekty kubaturowe. g) przejścia i przejazdy, h) geologia. 3) przeprowadzenie procesu oceny zgodności podsystemów strukturalnych w zakresie objętym zamówieniem na każdym etapie (projektowania, budowy i końcowych prób podsystemu) i przekazanie odpowiednich deklaracji weryfikacji WE i certyfikatów weryfikacji WE dla podsystemów. 4) Szkolenie personelu Zamawiającego z zakresu obsługi i utrzymania wszystkich instalowanych urządzeń dla branż wymienionych w pkt 11 PFU. 5) Zapewnienie gwarancji jakości poprzez wykonanie Usług gwarancyjnych oraz zapewnienie Warunków Gwarancji. 2.2 Zakres opcjonalny: Prawo Opcji 1 – świadczenie Usług pogwarancyjnych dla wszystkich dostarczonych w ramach niniejszego Zamówienia Systemów obejmujących urządzenia srk i telekomunikacji – w sposób i na warunkach określonych Umową wraz z jej załącznikiem nr 10, oraz zgodnie z wymaganiami Rozdziału nr 6 Programu Funkcjonalno-Użytkowego (TOM III), mających na celu zapewnienie przez cały okres świadczenia Usług dostępu do zamówionych wymagań funkcjonalnych, które realizować będą dostarczone przez Wykonawcę Systemy oraz bezpieczne i prawidłowe działanie tych Systemów, w szczególności przez wykonanie wszystkich niezbędnych czynności utrzymaniowych. Prawo Opcji 2 – realizacja świadczeń w sposób i na warunkach określonych Umową oraz w zakresie i na zasadach określonych w Rozdziale nr 7 Programu Funkcjonalno-Użytkowego (TOM III) „Przewidywane zmiany w zakresie interfejsów”. 3. Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia przedstawiony został w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU) stanowiącym Tom III SWZ i Rozbiciu Ceny Ofertowej (RCO) stanowiącym Tom IV SWZ.

UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2021/S 163-429754 z dnia 2021-08-24:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 31/08/2021
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 08/09/2021
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 28/12/2021
Powinno być:
Data: 05/01/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 31/08/2021
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 08/09/2021
Czas lokalny: 10:30


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2021/S 171-447620 z dnia 2021-09-03:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 31/08/2021
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 20/09/2021
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 28/12/2021
Powinno być:
Data: 17/01/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 31/08/2021
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 20/09/2021
Czas lokalny: 10:30


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2021/S 178-464602 z dnia 2021-09-14:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3
Część nr: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji - pkt. 1
Zamiast:
Wykonawcy wykażą, że:
1.w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał:
a) Budowę lub Przebudowę co najmniej 1 (jednej) stacji kolejowej (przy czym roboty budowlane obejmowały co najmniej jeden tor główny zasadniczy i co najmniej jeden tor główny dodatkowy wraz z nawierzchnią i podtorzem z odwodnieniem) oraz roboty wykonywane były przy prowadzonym ruchu pociągów na tej stacji.
b) Budowę lub Przebudowę co najmniej 2 systemów stacyjnych, scentralizowanych komputerowych urządzeń SRK (sterowania ruchem kolejowym), na stacji liczącej co najmniej 20 zwrotnic.
c) Budowę lub Przebudowę co najmniej 2 blokad liniowych wraz z powiązaniem do systemu stacyjnego
d) Co najmniej 1 dokumentację projektową dla robót budowlanych polegających na budowie lub przebudowie infrastruktury kolejowej. Dokumentacja projektowa powinna obejmować min. 5 branż: torową, sieć trakcyjną,teletechnikę, srk, obiekty kubaturowe. Na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej uzyskano ostateczne decyzje pozwolenia na budowę,
Uwaga:Zamawiający uzna dokumentację projektową jeżeli będzie obejmować projekt budowlany i wykonawczy dla poszczególnych branż. Dla branży SRK Zamawiający dopuszcza projekt budowlany i/lub wykonawczy.
f) przez okres NIE krótszy niż 2 lata:
• czynności obsługi prewencyjnej (obsługi technicznej) oraz obsługi serwisowej (usuwanie usterek) dla komputerowego systemu stacyjnych urządzeń sterowania ruchem kolejowym;
• czynności obsługi prewencyjnej (obsługi technicznej) oraz obsługi serwisowej (usuwanie usterek) dla komputerowych urządzeń blokady liniowej (autonomicznej lub zintegrowanej);
• czynności obsługi prewencyjnej (obsługi technicznej) oraz obsługi serwisowej (usuwanie usterek) dla komputerowych urządzeń srk na przejazdach kolejowo-drogowych.
Za czynności obsługi prewencyjnej (obsługi technicznej) oraz obsługi serwisowej (usuwanie usterek) uznawane będą odpowiednio czynności dla personelu utrzymania określone w dokumentacji technicznej producentów (DTR lub instrukcjach utrzymaniowych) wskazanych powyżej rodzajów urządzeń.
Jako kurs przeliczeniowy na PLN danych finansowych wyrażonych w walutach innych niż PLN, należy przyjąć średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z pierwszego dnia roboczego miesiąca, w którym opublikowano ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Uwaga: Każde wykazane zadanie/realizacja może jednocześnie potwierdzać spełnianie kilku z powyższych warunków.
Powinno być:
Wykonawcy wykażą, że:
1.w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał:
a) Budowę lub Przebudowę co najmniej 1 (jednej) stacji kolejowej (przy czym roboty budowlane obejmowały co najmniej jeden tor główny zasadniczy i co najmniej jeden tor główny dodatkowy wraz z nawierzchnią i podtorzem z odwodnieniem) oraz roboty wykonywane były przy prowadzonym ruchu pociągów na tej stacji.
b) Budowę lub Przebudowę co najmniej 2 systemów stacyjnych, scentralizowanych komputerowych urządzeń SRK (sterowania ruchem kolejowym), na stacji liczącej co najmniej 20 zwrotnic.
c) Budowę lub Przebudowę co najmniej 2 blokad liniowych wraz z powiązaniem do systemu stacyjnego
d) Co najmniej 1 dokumentację projektową dla robót budowlanych polegających na budowie lub przebudowie infrastruktury kolejowej. Dokumentacja projektowa powinna obejmować min. 5 branż: torową, sieć trakcyjną, teletechnikę, srk, obiekty kubaturowe. Na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej uzyskano ostateczne decyzje pozwolenia na budowę,
Uwaga:Zamawiający uzna dokumentację projektową jeżeli będzie obejmować projekt budowlany i wykonawczy dla poszczególnych branż. Dla branży SRK Zamawiający dopuszcza projekt budowlany i/lub wykonawczy.
e) przez okres NIE krótszy niż 2 lata:
• czynności obsługi prewencyjnej (obsługi technicznej) oraz obsługi serwisowej (usuwanie usterek) dla komputerowego systemu stacyjnych urządzeń sterowania ruchem kolejowym;
• czynności obsługi prewencyjnej (obsługi technicznej) oraz obsługi serwisowej (usuwanie usterek) dla komputerowych urządzeń blokady liniowej (autonomicznej lub zintegrowanej).
Za czynności obsługi prewencyjnej (obsługi technicznej) oraz obsługi serwisowej (usuwanie usterek) uznawane będą odpowiednio czynności dla personelu utrzymania określone w dokumentacji technicznej producentów (DTR lub instrukcjach utrzymaniowych) wskazanych powyżej rodzajów urządzeń.
Jako kurs przeliczeniowy na PLN danych finansowych wyrażonych w walutach innych niż PLN, należy przyjąć średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z pierwszego dnia roboczego miesiąca, w którym opublikowano ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Uwaga: Każde wykazane zadanie/realizacja może jednocześnie potwierdzać spełnianie kilku z powyższych warunków.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 31/08/2021
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 01/10/2021
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 28/12/2021
Powinno być:
Data: 28/01/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 31/08/2021
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 01/10/2021
Czas lokalny: 11:30
branża Drogownictwo, Energoelektryczna, Sprzątanie, Projektowanie, Telekomunikacja, Telefony
podbranża linie kolejowe, tramwajowe, organizacja ruchu drogowego, sieci zewnętrzne, projekt inny, rozbiórki, demontaże, osprzęt radiotelekomunikacyjny telefoniczny, sieci instalacje teletechniczne, telefoniczne
kody CPV 32500000, 32520000, 45000000, 45100000, 45110000, 45200000, 45230000, 45231400, 45232310, 45234000, 45234100, 45234113, 45234115, 45234116, 45300000, 48000000, 50330000, 71322000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się