Przetarg 7471087 - „Zaprojektowanie i budowa energooszczędnego oświetlenia...

   
Analizuj Zamówienie 7471087
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-05-08
przedmiot ogłoszenia
„Zaprojektowanie i budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego typu LED w pasach drogowych dróg gminnych dla wybranych mie
jscowości na terenie Gminy Kobylnica w formule partnerstwa publiczno-prywatnego wraz z jego utrzymaniem”
Numer referencyjny: GIF.271.1.2020.IP

1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego typu LED w pasach drogowych dróg gminnych dla wybranych miejscowości na terenie Gminy Kobylnica w formule partnerstwa publiczno-prywatnego wraz z jego utrzymaniem (zwane łącznie dalej Przedsięwzięciem), poprzez m.in.: sporządzenie Koncepcji Projektowej i Dokumentacji Projektowej w oparciu o założenia zawarte w PFU oraz zalecenia projektowe, wykonanie Robót Budowalnych, zgodnie z opracowaną Dokumentacją Projektową zatwierdzoną przez Zamawiającego, wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz doprowadzeniem do jej przyjęcia przez właściwy organ do dnia odbioru końcowego, odrębnie dla każdego Obiektu, utrzymanie wybudowanego oświetlenia drogowego.
2. Podstawą realizacji Przedsięwzięcia będzie umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym zawarta pomiędzy Gminą Kobylnica (Zamawiającym) a Wykonawcą (Partnerem Prywatnym), wybranym zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy o PPP.
3. Przedsięwzięcie będzie obejmowało:
3.1 Etap Inwestycyjny, w tym:
3.1.1 Część I: Etap Przygotowawczy obejmujący wykonanie Koncepcji Projektowej oraz z zapewnieniem Sfinansowania Przedsięwzięcia,
3.1.2 Część II: wykonanie Dokumentacji Projektowej w oparciu o zatwierdzoną Koncepcję Projektową oraz PFU,
3.1.3 Część III: budowę energooszczędnego oświetlenia drogowego typu LED wraz z instalacją i konfiguracją systemu zarządzania oświetleniem zewnętrznym w oparciu o zatwierdzoną Dokumentacją Projektową,
3.2 Etap Utrzymania, w tym świadczenie usług utrzymania i konserwacji oraz wszelkie czynności faktyczne i prawne, podejmowane przez Partnera Prywatnego, związane z utrzymaniem technicznym w zakresie określonym Umową, obejmujące Konserwację, Naprawy i Remonty oraz gwarantujące zachowanie Obiektu w stanie niepogorszonym i umożliwiające korzystanie z niego zgodnie z jego przeznaczeniem.
4. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Opisie przedmiotu zamówienia (zwanym OPZ), stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ i w Programie Funkcjonalno - Użytkowym (zwanym PFU), stanowiącym Załącznik Nr 5 do Projektu umowy oraz w Projekcie umowy wraz z załącznikami, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540114617-N-2020 z dnia: 2020-06-30
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-07-09, godzina: 11:00.
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-08-07, godzina: 11:00.
branża Energoelektryczna, Projektowanie
podbranża oświetlenie, projekt energoelektryczny
kody CPV 45231400, 71220000, 71314200
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się