Zlecenie 7387838 - Zapewnienie nadzoru inwestorskiego przy zadaniu pn. Poprawa...

   
Analizuj Zamówienie 7387838 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-03-16
przedmiot zlecenia
Zapewnienie nadzoru inwestorskiego przy zadaniu pn.
Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej - Szko
y Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Nałęczowie realizowanego w ramach projektu współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 5 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA, Działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego. Zakres robót budowlanych zadania pn. Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej - Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Nałęczowie, dostępny jest przy zamówieniu zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej Zamawiającego pod adresem;
https://umnaleczow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=85&pl=szczegoly&p2=68787.
2. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego realizowane jest w imieniu i na rzecz Zamawiającego, w okresie wykonywania zadania głównego (nie krócej, niż do dnia 30.11.2020 r.) i obejmuje obowiązki związane z koordynowaniem prac inspektorów poszczególnych branż (dla koordynatora) oraz profesjonalnym i kompleksowym nadzorem a także kontrolą zadania inwestycyjnego i obejmuje w szczególności:
1) wszystkie czynności przewidziane dla inspektora nadzoru na mocy art. 25 - 27 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186),
2) analizę merytoryczną dokumentacji technicznej celem właściwej realizacji pod względem kolejności robót, zastosowanych materiałów i rozwiązań technicznych,
3) nadzór nad zgodnością wykonawstwa z dokumentacją projektową, umową o wykonanie robót budowlanych wymaganiami Zamawiającego oraz obowiązującymi przepisami, wiedzą techniczną i sztuką budowlaną w zakresie rozwiązań funkcjonalno-użytkowych, technicznych, technologicznych i materiałowych, jakości, trwałości i estetyki wykonania,
4) udział w protokolarnym przekazaniu placu budowy wykonawcom robót budowlanych,
5) kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego procesu budowlanego,
6) żądanie od wykonawców robót budowlanych dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją projektową,
7) sprawdzanie jakości wykonanych robót, montowanych urządzeń, dostarczanych i wbudowywanych wyrobów, a w szczególności zapobieganiu zastosowania wyrobów
budowlanych, urządzeń, systemów i wyposażenia nieuzgodnionych przez Zamawiającego, niezgodnych z dokumentacją projektową lub wadliwych oraz nie dopuszczonych do stosowania,
8) sprawdzanie i odbiory robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach, pomiarach, sprawdzeniach i odbiorach technicznych,
9) opiniowanie - w przypadku propozycji wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w zakresie materiałów, konstrukcji, urządzeń, sprzętu, wyposażenia, rozwiązań technicznych, technologicznych i użytkowych, jednak o jakości i standardzie nie niższym niż przewidziano w dokumentacji projektowej,
10) sprawdzanie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów z prób, testów i sprawdzeń wymaganych przepisami, dotyczących wykonanych robót budowlanych, potwierdzenie prawidłowości ich wykonania, osiągnięcie zakładanych parametrów, ocenę bezpieczeństwa w eksploatacji i użytkowaniu, oraz uczestniczenie i nadzór nad próbami i badaniami sieci, instalacji, urządzeń i systemów, łącznie z rozruchem i przekazaniem do eksploatacji,
11) inicjowanie i udział w naradach i komisjach technicznych,
12) dokonywanie odbiorów robót,
13) sporządzanie protokołów odbioru faktycznie wykonanych robót, z oszacowaniem zakresu rzeczowego i finansowego w danym okresie rozliczeniowym, stanowiącymi podstawę do wystawienia faktur,
14) sprawdzanie dostarczanych przez wykonawcę robót budowlanych próbek lub dokumentacji potwierdzającej możliwość przyjęcia do zastosowania materiałów, urządzeń, systemów i elementów, pod względem zgodności z dokumentacją projektową i wymaganiami Zamawiającego,
15) dokonywanie wszelkich innych czynności nadzoru, ocen i sprawdzeń, dotyczących wykonania robót, zapewnienia bezpieczeństwa przy wykonywaniu prac odbywających się z zachowaniem ciągłości ruchu drogowego, sposobu prowadzenia i koordynacji prac z podmiotami zewnętrznymi,
16) sprawdzenie dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów wymaganych przepisami prawa pod względem kompletności i prawidłowości oraz ewidencjonowanie zmian wprowadzanych w trakcie realizacji robót budowlanych, przed dokonaniem odbioru końcowego,
17) informowanie Zamawiającego o przebiegu robót i sygnalizowanie - z odpowiednim wyprzedzeniem - o wszelkich zdarzeniach mających wpływ na realizację zadania, w tym na jego terminowe zakończenie,
18) potwierdzenie gotowości wykonawcy zadania do odbioru końcowego oraz udział w końcowym odbiorze zadania,
19) organizowanie i uczestniczenie w przeglądach w okresie gwarancyjnym i w procedurze usuwania zaistniałych w tym okresie wad, z udziałem Zamawiającego i wykonawcy robót budowlanych,
20) ścisła współpraca z Zamawiającym i udzielanie Zamawiającemu informacji o stanie realizacji robót,
21) udział w komisjach powoływanych do stwierdzenia ujawnionych wad w okresie gwarancji i rękojmi udzielonej przez wykonawcę robót budowlanych, egzekwowanie ich usunięcia i sporządzanie stosownych protokołów.
Inspektor nadzoru zobowiązany jest do przybycia na plac budowy na każde wezwanie Zamawiającego.
Inspektorzy nadzoru zobowiązani są do prowadzenia nadzoru poprzez sprawowanie co najmniej 2 wizyt stałych oraz 1 wizyty na wezwanie tygodniowo (każdy inspektor nadzoru zobowiązany jest do przeprowadzenia wskazanej w ofercie Wykonawcy ilości wizyt tygodniowo).
Inspektor nadzoru pełnić będzie nadzór inwestorski, uczestnicząc w czynnościach wymagających nadzoru, przy czym przez wizytę rozumie się sprawowanie nadzoru inwestorskiego na terenie budowy, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, trwające co najmniej 45 minut.
Zamawiający ma prawo zgłaszać w każdym czasie uwagi i zastrzeżenia dotyczące procesu inwestycyjnego, które Inspektor nadzoru jest zobowiązany niezwłocznie przeanalizować i uwzględnić, zawiadamiając Zamawiającego o podjętych działaniach i ich skutkach. Zakres prac przewidzianych do realizacji wymaga w szczególności uprawnień budowlanych w następujących branżach:
1) konstrukcyjno-budowlanej,
2) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
3) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
lub równoważnych wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zamawiający, określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186), a także ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 220).
Dopuszcza się pełnienie przez jedną osobę funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w więcej niż jednej branży, pod warunkiem posiadania stosownych uprawnień.
branża Projektowanie
podbranża nadzór, kosztorys, przegląd
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się