Zlecenie 7196219 - Zapewnienie i prowadzenie Otwartych Punktów Integracji...

   
Zamówienie 7196219 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2019-11-29
przedmiot zlecenia
Zapewnienie i prowadzenie Otwartych Punktów Integracji (OPI) w trzech gospodarstwach opiekuńczych na terenie powiatu tucholskieg
o oraz zapewnienie i prowadzenie mieszkania treningowego (MT) w jednym z gospodarstw opiekuńczych.

1. Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie i prowadzenie Otwartych Punktów Integracji (OPI) w trzech gospodarstwach opiekuńczych na terenie powiatu tucholskiego oraz zapewnienie i prowadzenie mieszkania treningowego w jednym z gospodarstw opiekuńczych. Postępowanie objęte jest dofinansowaniem w ramach projektu „Samodzielnie (nie samemu) - wspieranie osób z niepełnosprawnością w powiecie tucholskim“ finansowanego ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.
2. Zamówienie będzie wykonywane w ramach projektu „Samodzielnie (nie samemu)…” realizowanego przez Zamawiającego w partnerstwie z innymi podmiotami: PCPR w Tucholi- partner wiodący, Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Chojnicach oraz Stowarzyszeniem Rodziców Dzieci Specjalnej Troski
w Tucholi.
3. Zamawiający przewiduje podział zamówienia na części następująco:
CZĘŚĆ NR I:
Zapewnienie funkcjonowania Otwartego Punktu Integracji (OPI) na terenie gminy Cekcyn lub gminy Śliwice lub gminy Lubiewo
CZĘŚĆ NR II:
Zapewnienie funkcjonowania Otwartego Punktu Integracji (OPI) na terenie gminy Kęsowo lub gminy Gostycyn lub gminy Tuchola.
CZĘŚĆ NR III:
Zapewnienie funkcjonowania Otwartego Punktu Integracji (OPI) oraz funkcjonowania Mieszkania Treningowego (MT) na terenie powiatu tucholskiego. Cel zamówienia 1. Celem działania OPI jest stworzenie warunków do aktywizacji społecznej osób
z niepełnosprawnością intelektualną poprzez zapewnienie dziennego pobytu osób niepełnosprawnych w OPI, umożliwienie integracji i świadczenia wsparcia dla rodzin osób
z niepełnosprawnością.
2. Celem działania MT jest:
a) Nabywanie przez osoby niepełnosprawne umiejętności obsługi urządzeń domowych, samoobsługi, odpowiedzialności, pełnienia ról społecznych, gospodarowania pieniędzmi;
b) Świadczenie terapii, poradnictwa specjalistycznego (w tym zdrowotnego), rehabilitacji społecznej i zdrowotnej;
c) Umożliwienie osobom niepełnosprawnym nawiązanie i podtrzymanie kontaktów społecznych, także poza środowiskiem domowym;
d) Zróżnicowanie form spędzania czasu przez osoby niepełnosprawne, w tym rozwój zainteresowań;
e) Zapewnienie osobom niepełnosprawnym wpływu na własne życie, poprzez umożliwienie podejmowania samodzielnych decyzji dotyczących przebywania w mieszkaniu treningowym;
f) Zapewnienie polityki wytchnieniowej rodzinom osób z niepełnosprawnością,
w szczególności poprzez realizację krótkich pobytów osób z niepełnosprawnością intelektualną. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie i prowadzenie Otwartych Punktów Integracji (OPI) w trzech gospodarstwach opiekuńczych na terenie powiatu tucholskiego oraz zapewnienie i prowadzenie mieszkania treningowego w jednym z gospodarstw opiekuńczych.
2. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia wymaganej, niezbędnej infrastruktury do funkcjonowania OPI, określonej przez Zamawiającego w załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego.
3. W każdym z OPI Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia opieki dla maksymalnie 5 osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną, będących mieszkańcami powiatu tucholskiego, z którymi zawarty został kontrakt aktywizacyjny.
4. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia transportu osobom korzystającym z OPI z ich miejsca zamieszkania do OPI oraz po skończonych zajęciach do odwiezienia osób korzystających do miejsca ich zamieszkania.
5. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia personelu wymaganego do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, w tym do zapewnienia personelu stałego OPI oraz personelu dodatkowego, niezbędnego do wykonania poszczególnych zadań OPI. Wykonawca zapewnia podopiecznym w OPI świadczenie opieki dziennej, terapii zajęciowej (trening ekonomiczny, socjoterapia, arteterapia, ergoterapia), terapii psychologicznej (indy-widualnej i grupowej), poradnictwo specjalistyczne, poradnictwo zdrowotne (dietetyka, za-gadnienia związane z seksualnością osób niepełnosprawnych, rehabilitacja zdrowotna, profi-laktyka uzależnień), poradnictwo zawodowe, świadczenie usług zdrowotnych i pielęgniar-skich na terenie gospodarstwa opiekuńczego, organizacja grup wsparcia dla opiekunów osób niepełnosprawnych i poradnictwa specjalistycznego dla tych rodzin, działania o charakterze integracyjnym, w tym działania integrujące odbiorców usług z lokalną społecznością (udział uczestników OPI w lokalnych wydarzeniach (np. wystawy rękodzieła, akcje charytatywne). Przy czym konkretyzacja zakresu niezbędnego poradnictwa zostanie dokonana po zrekruto-waniu przez PCPR w Tucholi osób, które będą korzystały z danego OPI.
6. W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca będzie realizował jednocześnie politykę wytchnieniową dla rodzin osób niepełnosprawnych korzystających z OPI. Realizacja ta będzie przejawiała się w: umożliwieniu dziennego pobytu osób niepełnosprawnych do tej pory pozostających pod stałą opieką rodziny, organizacji grup wsparcia opiekunów osób niepełnosprawnych (minimum jedno spotkanie w miesiącu), możliwości skorzystania przez opiekunów osób niepełnosprawnych ze specjalistycznego poradnictwa psychologicznego (minimum 1 raz w miesiącu, np. przy okazji spotkania grupy wsparcia, psycholog będzie zapewniał zarówno wsparcie indywidualne, jak też grupowe, min. 5 godzin w miesiącu). Rodzaje i zakres zadań wykonywanych na rzecz opiekunów osób niepełnosprawnych zostanie określony w kontrakcie aktywizacyjnym.
7. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia wyżywienia osobom korzystającym z OPI, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w treści załącznika nr 1 do Zapytania ofertowego.
8. Wykonawca składający ofertę na Część nr III zamówienia zobowiązany jest do spełnienia wymagań dotyczących Części nr III zamówienia - zapewnienie mieszkania treningowego w jednym z gospodarstw opiekuńczych, zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia zawartym w załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego.
9. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych zamówienia następująco:
Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części zamówienia w zakresie Części nr I – III zamówienia (tj. na jedną, dwie lub trzy części). W przypadku kiedy Wykonawca oferuje oprócz zapewnienia zorganizowania OPI również zapewnienie MT składa ofertę na Część III zamówienia (funkcjonowanie OPI oraz funkcjonowanie MT).
branża Gastronomia, catering, Medyczna, Pomoc społeczna, usługi opiekuńcze
podbranża usługi restauracyjne, żywienie zbiorowe, usługi medyczne, usługi opiekuńcze
kody CPV 55300000, 55520000, 85000000, 85100000, 85300000, 85311200, 85312100, 85320000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Kujawsko-Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Kujawsko-Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się