Przetarg 7428688 - Zamówienie w trybie przetargu NIEograniczonego na dostawę...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7428688 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2020-04-15
przedmiot ogłoszenia
Zamówienie w trybie przetargu NIEograniczonego na dostawę środka chemicznego stanowiącego dodatkowe źródło węgla do reakto
rów biologicznych w Oczyszczalni Ścieków „Hajdów” w Lublinie. Numer referencyjny: OZ/241/17/20
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 300 000 kg środka chemicznego stanowiącego dodatkowe źródło węgla do reaktorów biologicznych w oczyszczalni ścieków „Hajdów” w Lublinie.Zamówienie obejmuje dostawę i rozładunek środka chemicznego o nw. cechach i parametrach:1) nie jest produktem odpadowym;2) nie jest produktem palnym, wybuchowym, trującym;3) jest produktem bezpiecznym dla środowiska;4) gwarancja jakości produktu min. 90 dni od daty bezusterkowego odbioru każdej partii;5) pH w zakresie 6–9;6) stężenie chlorków < 2 %;7) dostarczony produkt musi mieć konsystencję, pozwalającą na przepompowywanie pompami dozującym membranowymi (Max Roy) w temperaturach do -25 0C i przechodzić przez filtr o średnicy oczka 1 mm;8) zawartość związków organicznych łatwo przyswajalnych dla bakterii denitryfikacyjnych (jako ChZT) w 100 % roztworze nie może być mniejsza niż 750 kg O2/m3.Informacje dla Wykonawcy:1) zamówienie realizowane będzie partiami w okresie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy lub do wyczerpania ilości (1 300 000 kg), w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej;2) ilość zamawianego środka chemicznego określona będzie pisemnie, faksem lube-mailem na co najmniej 3 dni robocze wcześniej;3) w ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca dostarczy i rozładuje daną partię środka chemicznego do miejsca spełnienia świadczenia, tj. do Oczyszczalni Ścieków „Hajdów”, Lublin, ul. Łagiewnicka 5 w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od zgłoszenia zapotrzebowania pisemnie, faksem lub e-mailem;4) Dostawa będzie odbywać się w cysternach o pojemności około 25 m3. Wykonawca zapewni rozładowanie przez króciec zasilający zbiornik DN 100 lub DN 80 z końcówką camlock.W przypadku zastosowania innych końcówek Wykonawca zobowiązany jest posiadać na wyposażeniu cysterny dostarczającej, element przejściowy umożliwiający podłączenie do ww. końcówki camlock;5) Wykonawca wraz z dostawą każdej partii przedmiotu zamówienia przekaże Zamawiającemu list przewozowy oraz świadectwo jakości będące podstawą do przyjęcia danej partii przedmiotu zamówienia;6) koszty wynikające z realizacji przedmiotu zamówienia ponosi Wykonawca i muszą być one uwzględnione w cenie ofertowej;7) cena netto za 1 kg środka chemicznego przedstawiona w ofercie pozostanie niezmienna przez cały okres obowiązywania umowy;8) Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany jest do podania kodów CN (Nomenklatura scalona CN wprowadzona rozporządzeniem wykonawczym Komisji UE 2017 /1925 z dnia 12 października 2017 r. (Dz.U. UE L282, z dnia 31.10.2017 r.) zgodnie z kodami CN wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 1 do ustawy o podatku akcyzowym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 864 z późn. zm.). Wykonawca, musi dostarczyć ww. kody przed zawarciem umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego w zawiadomieniu o wyniku postępowania;9) niedopełnienie przez Wykonawcę obowiązku dostarczenia ww. kodów będzie uznane przez Zamawiającego za okoliczność, w której zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
branża Materiały chemiczne
podbranża środki chemiczne, odczynniki czyszczące wodę
kody CPV 24000000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się