Zlecenie 8051041 - Zamówienie – „Przeprowadzenie kursu zawodowego PRAWO...

   
Zamówienie 8051041 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2021-03-30
przedmiot zlecenia
Zamówienie – „Przeprowadzenie kursu zawodowego PRAWO JAZDY kat. C wraz z egzaminem zewnętrznym WORD dla 10 uczestników” u
dzielane jest zgodnie z procedurą konkurencyjności w ramach Zadania 3. Integracja Społeczna projektu „Lepsze Jutro II” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, dla Poddziałania 7.4.2 Aktywne włączanie podmiotów integracji społecznej realizowane przez ZIT Zielona Góra; Kurs ma na celu przygotowanie uczestnika do egzaminu zewnętrznego i uzyskania kwalifikacji kierowcy kat. C zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym Zapytaniu Ofertowym: 1) Rodzaj zamówienia - usługi; 2) Liczba uczestników kursu: 10 3) Termin realizacji kursu: 12.04.2021 r.- 31.07.2021 r.; 4) Kurs zostanie zrealizowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz.U. z 2016 roku, poz. 280); 5) Miejsce realizacji kursu: zajęcia teoretyczne i praktyczne zostaną przeprowadzone w systemie stacjonarnym w jednej lokalizacji w Zielonej Górze; 6) Wykonawca zapewnia bazę lokalową na terenie Zielonej Góry, wraz z samochodami w liczbie zapewniającej terminowe przeprowadzenie kursu; 7) Czas trwania kursu 50 godzin, w tym 20 godzin zajęć teoretycznych po 45 min. i 30 godzin zajęć praktycznych po 60 min.; 8) Wykonawca w terminie do 7 dni od podpisania Umowy przekaże Zamawiającemu harmonogram kursu; 9) Wykonawca utrzymuje bieżący kontakt z uczestnikami kursu w zakresie przekazania harmonogramu kursu, informowania o terminach badań, monitorowania postępu w kursie oraz ustalania terminów egzaminów; 10) Wykonawca zapewnia i przekazuje na własność niezbędne materiały szkoleniowe dla każdego uczestnika kursu; 11) Wykonawca zapewnia przeprowadzenie badania lekarskiego i badania psychologicznego po uprzednim ustaleniu terminów badań z uczestnikami; 12) Wykonawca udzieli uczestnikom informacji o pobraniu profilu kandydata na kierowcę; 13) Wykonawca przeprowadza egzamin wewnętrzny teoretyczny i egzamin wewnętrzny praktyczny oraz wystawia zaświadczenia o ukończeniu kursu; 14) Wykonawca zobowiązany jest do koordynowania i zorganizowania egzaminów WORD oraz jednego egzaminu poprawkowego teoretycznego i jednego egzaminu poprawkowego praktycznego; 15) Wykonawca zobowiązuje się do bieżącego dokumentowania przebiegu kursu prowadząc dokumentację z logotypami projektu wg. wzoru przekazanego przez Zamawiającego: 1) Dziennik zajęć zawierający wykaz uczestników, wymiar godzin, tematykę zajęć; 2) Listy obecności uczestników; 16) Wykonawca zobowiązany jest do ścisłej współpracy z Zamawiającym w zakresie przebiegu kursu, postępu w kursie oraz ewentualnych trudnościach leżących po stronie Wykonawcy lub uczestników w realizacji kursu; 17) Wykonawca przekaże Zamawiającemu do dnia odbioru wykonania usługi dokumentację kursu, a najpóźniej w ciągu 14 dni od zakończenia kursu: 1. Sprawozdanie z kursu, 2. Dzienniki zajęć edukacyjnych, 3. Listy obecności, 4. Kserokopie dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem: a. Harmonogram kursu, b. Zaświadczenia o ukończeniu kursu, c. Rejestr wydanych zaświadczeń o ukończeniu kursu, d. Potwierdzenie odbioru zaświadczeń przez uczestnika, e. Potwierdzenie egzaminu teoretycznego zewnętrznego, f. Potwierdzenie egzaminu praktycznego zewnętrznego; 18) Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia uczestnika kursu od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z kursem oraz w drodze do miejsca kursu i z powrotem; 19) Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy osobiście oraz zgodnie z Wykazem Osób (Załącznik nr 2), nie może przekazać wykonania zadań innym osobom ani podmiotom; 20) Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia doświadczenia w realizowaniu kursu, będącego przedmiotem zamówienia poprzez udokumentowanie przeprowadzenia w ciągu ostatnich dwóch lat minimum 2 takich samych kursów (Załącznik nr 6); 21) Wykonawca zapewnia kadrę dydaktyczną do prowadzenia kursu wg. warunków określonych w niniejszym Zapytaniu Ofertowym zgodnie z Wykazem osób (Załącznik nr 2) spełniającą łącznie warunki: a. wykształcenie wyższe / zawodowe lub inne certyfikaty / zaświadczenia potwierdzające kwalifikacje do prowadzenie kursu, będącego przedmiotem zamówienia, b. dokumenty potwierdzające kwalifikacje kadry dydaktycznej należy dołączyć do oferty zgodnie z załącznikiem nr 2; 22) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zgodność realizacji usługi z zamówieniem.
branża Edukacja, szkolenia
podbranża kursy nauki jazdy, szkolenia zawodowe
kody CPV 80000000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubuskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubuskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się