Zlecenie 8443030 - Zamówienie ma zostać wykonane na potrzeby projektu pn....

   
Zamówienie 8443030 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2021-10-06
przedmiot zlecenia
Zamówienie ma zostać wykonane na potrzeby projektu pn. Wsparcie ku lepszej przyszłości” o nr RPPD.07.01.00-20-0267/19 reali
zowanego w ramach Osi Priorytetowej VII: POPRAWA SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ Działania 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla maksymalnej liczby 50 Uczestników /Uczestniczek projektu, pt. Wsparcie ku lepszej przyszłości” wraz z egzaminami zewnętrznymi potwierdzającymi uzyskanie kwalifikacji zawodowych ujętych w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji, dla których został określony poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji lub nabycie kompetencji potwierdzonych odpowiednim dokumentem (np. certyfikatem) dla 50 Uczestników /Uczestniczek projektu. Podstawowe informacje w zakresie uzyskiwania kwalifikacji, których dotyczy zapytanie, stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania. Przeprowadzenie szkolenia: Część 1. Kucharz z obsługą kas fiskalnych i ECDL: 130h; 7 osób; - woj. podlaskie; Białystok, Zambrów, powiat. zambrowski - Rutki-Kossaki, Powiat łomżyński, gmina Zbójna, miejscowość Laski - ośrodek Purmia Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu EFEKTY UCZENIA SIĘ: Uczestnicy projektu nabędą umiejętność i wiedzę na temat pracy w obiektach gastronomicznych oraz zarządzania nimi, obsługi kasy fiskalnej, opanują technologię przygotowania potraw ciepłych i zimnych, nabędą kwalifikacje obsługi komputera z zakresu ECDL. MATERIAŁY DYDAKTYCZNE I BHP (zapewnia Wykonawca): 1. artykuły piśmiennicze (notatnik, teczka, długopis) 2. skrypt dotyczący tematyki szkolenia 3. autorskie prezentacje multimedialne 4. niezbędne wyposażenie BHP(np. odzież robocza) EGZAMIN 1. Szkolenie kończyć się będzie egzaminem wewnętrznym i wydaniem zaświadczenia o ukończeniu szkolenia. 2. W zakresie ECDL szkolenie kończyć się będzie egzaminem zewnętrznym prowadzącym do nabycia certyfikatu potwierdzającego nabycie kwalifikacji zawodowych (Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL wydany przez Polskie Towarzystwo Informatyczne). 3. Koszty przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego nabycie kwalifikacji zawodowych dla uczestników szkolenia pokryje Wykonawca. LICZBA UCZESTNIKÓW: 7 LOKALIZACJA KURSU: woj. podlaskie; Białystok, Zambrów, powiat. zambrowski - Rutki-Kossaki, Powiat łomżyński, gmina Zbójna, miejscowość Laski - ośrodek Purmia Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu WYMIAR GODZINOWY: śr. 130 godzin na osobę SPOSÓB ORGANIZACJI SZKOLENIA: szkolenie organizowane jest w systemie dziennym. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do niedzieli w godzinach 8.00-20.00. Maksymalna liczba godzin dziennie – 8 godzin dydaktycznych. Godzina dydaktyczna szkolenia (zajęcia teoretyczne i praktyczne) = 45 minut. Zapewnienie sal na szkolenia oraz egzaminy (sale muszą spełniać wymogi bhp i być wyposażone w zakresie umożliwiającym przeprowadzenie danego szkolenia), a uczestnicy winni mieć zapewniony dostęp do zaplecza sanitarnego. Realizator szkolenia zapewnić ma uczestnikom ciepłe i zimne napoje oraz drobne przekąski w dniach, w których zajęcia teoretyczne trwać będą dłużej niż 4 godziny, a w dniach, w których zajęcia trwać będą dłużej niż 6 godzin, również obiady. TERMIN ROZPOCZĘCIA SZKOLENIA: Październik 2021 r. (termin ma charakter szacunkowy, związany jest z czynnikami niezależnymi w całości od Wnioskodawcy tj. np. problemy w rekrutacji uczestników, sytuacje losowe uczestników projektu itd.) Oferent zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego w postaci bezpłatnego użyczenia sal szkoleniowych. Na potwierdzenie udokumentowania wniesienia wkładu własnego oferent przedstawia porozumienie o użyczeniu sal szkoleniowych bądź oświadczenie o bezpłatnym użyczeniu sal szkoleniowych oraz taryfikator(cennik) potwierdzający stawkę użyczenia.Część 2. Pracownik ds. rachunkowości i księgowości z ECDL: 140h; 4UP; - woj. podlaskie; Białystok, Zambrów EFEKTY UCZENIA SIĘ: Uczestnicy projektu nabędą umiejętności w zakresie rachunkowości i księgowości oraz uzyskają kwalifikacje ECDL. MATERIAŁY DYDAKTYCZNE I BHP (zapewnia Wykonawca): 1. artykuły piśmiennicze (notatnik, teczka, długopis) 2. skrypt dotyczący tematyki szkolenia 3.autorskie prezentacje multimedialne 4. niezbędne wyposażenie BHP(np. odzież robocza) EGZAMIN 1. Szkolenie kończyć się będzie egzaminem wewnętrznym i wydaniem zaświadczenia o ukończeniu szkolenia. 2. W zakresie ECDL szkolenie kończyć się będzie egzaminem zewnętrznym prowadzącym do nabycia certyfikatu potwierdzającego nabycie kwalifikacji zawodowych (Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL wydany przez Polskie Towarzystwo Informatyczne). 3. Koszty przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego nabycie kwalifikacji zawodowych dla uczestników szkolenia pokryje Wykonawca. LICZBA UCZESTNIKÓW: 4 LOKALIZACJA KURSU: woj. podlaskie; Białystok, Zambrów WYMIAR GODZINOWY: śr. 140 godzin na osobę SPOSÓB ORGANIZACJI SZKOLENIA: szkolenie organizowane jest w systemie dziennym. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do niedzieli w godzinach 8.00-20.00. Maksymalna liczba godzin dziennie – 8 godzin dydaktycznych. Godzina dydaktyczna szkolenia (zajęcia teoretyczne i praktyczne) = 45 minut. Zapewnienie sal na szkolenia oraz egzaminy (sale muszą spełniać wymogi bhp i być wyposażone w zakresie umożliwiającym przeprowadzenie danego szkolenia), a uczestnicy winni mieć zapewniony dostęp do zaplecza sanitarnego. Realizator szkolenia zapewnić ma uczestnikom ciepłe i zimne napoje oraz drobne przekąski w dniach, w których zajęcia teoretyczne trwać będą dłużej niż 4 godziny, a w dniach, w których zajęcia trwać będą dłużej niż 6 godzin, również obiady. TERMIN ROZPOCZĘCIA SZKOLENIA: Październik 2021 r. (termin ma charakter szacunkowy, związany jest z czynnikami niezależnymi w całości od Wnioskodawcy tj. np. problemy w rekrutacji uczestników, sytuacje losowe uczestników projektu itd.). Oferent zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego w postaci bezpłatnego użyczenia sal szkoleniowych. Na potwierdzenie udokumentowania wniesienia wkładu własnego oferent przedstawia porozumienie o użyczeniu sal szkoleniowych bądź oświadczenie o bezpłatnym użyczeniu sal szkoleniowych oraz taryfikator(cennik) potwierdzający stawkę użyczenia.Część 3. Operator koparko-ładowarki wszystkie klasa III: śr. 134 h; 1UP; - woj. podlaskie; Białystok EFEKTY UCZENIA SIĘ: Uczestnik projektu nabędzie kwalifikacje z zakresu obsługi koparko-ładowarki. MATERIAŁY DYDAKTYCZNE I BHP (zapewnia Wykonawca): 1. artykuły piśmiennicze (notatnik, teczka, długopis) 2. skrypt dotyczący tematyki szkolenia 3. autorskie prezentacje multimedialne 4. niezbędne wyposażenie BHP(np. odzież robocza) EGZAMIN 1. Szkolenie kończyć się będzie egzaminem wewnętrznym i wydaniem zaświadczenia o ukończeniu szkolenia. 2. Szkolenie kończyć się będzie egzaminem zewnętrznym i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji w zawodzie operatora koparki wydanego przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. 3. Koszty przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego nabycie kwalifikacji zawodowych dla uczestników szkolenia pokryje Wykonawca. LICZBA UCZESTNIKÓW: 1 LOKALIZACJA KURSU: woj. podlaskie; Białystok WYMIAR GODZINOWY: śr. 134 godziny na osobę SPOSÓB ORGANIZACJI SZKOLENIA: szkolenie organizowane jest w systemie dziennym. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do niedzieli w godzinach 8.00-20.00. Maksymalna liczba godzin dziennie – 8 godzin dydaktycznych. Godzina dydaktyczna szkolenia (zajęcia teoretyczne i praktyczne) = 45 minut. Zapewnienie sal na szkolenia oraz egzaminy (sale muszą spełniać wymogi bhp i być wyposażone w zakresie umożliwiającym przeprowadzenie danego szkolenia), a uczestnicy winni mieć zapewniony dostęp do zaplecza sanitarnego. Realizator szkolenia zapewnić ma uczestnikom ciepłe i zimne napoje oraz drobne przekąski w dniach, w których zajęcia teoretyczne trwać będą dłużej niż 4 godziny, a w dniach, w których zajęcia trwać będą dłużej niż 6 godzin, również obiady. TERMIN ROZPOCZĘCIA SZKOLENIA: Październik 2021 r. (termin ma charakter szacunkowy, związany jest z czynnikami niezależnymi w całości od Wnioskodawcy tj. np. problemy w rekrutacji uczestników, sytuacje losowe uczestników projektu itd.). Oferent zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego w postaci bezpłatnego użyczenia sal szkoleniowych. Na potwierdzenie udokumentowania wniesienia wkładu własnego oferent przedstawia porozumienie o użyczeniu sal szkoleniowych bądź oświadczenie o bezpłatnym użyczeniu sal szkoleniowych oraz taryfikator(cennik) potwierdzający stawkę użyczenia.Część 4. Pracownik magazynowo-gospodarczy z uprawnieniami do instalacji elektrycznych do 1 kV i obsługą wózka widłowego 160h; 3UP - woj. podlaskie; Białystok, Zambrów EFEKTY UCZENIA SIĘ: Uczestnicy projektu nabędą umiejętności z zakresu wykonywania prac na stanowisku Magazyniera, nabędą kwalifikacje w zakresie obsługi wózka widłowego oraz uprawnienia i kwalifikacje montera do instalacji elektrycznych do 1KW MATERIAŁY DYDAKTYCZNE I BHP (zapewnia Wykonawca): 1. artykuły piśmiennicze (notatnik, teczka, długopis) 2. skrypt dotyczący tematyki szkolenia 3. autorskie prezentacje multimedialne 4. niezbędne wyposażenie BHP(np. odzież robocza) EGZAMIN 1. Szkolenie kończyć się będzie egzaminem wewnętrznym i wydaniem zaświadczenia o ukończeniu szkolenia. 2. W zakresie obsługi wózka widłowego szkolenie kończyć się będzie egzaminem zewnętrznym i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego nabycie kwalifikacji zawodowych wydanym przez Urząd Dozoru Technicznego. 3. W zakresie uprawnień do instalacji elektrycznych do 1KV szkolenie kończyć się będzie egzaminem zewnętrznym, po pozytywnym wyniku egzaminu państwowego uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający uzyskanie kwalifikacji wydany przez Urząd Dozoru Technicznego 3. Koszty przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego nabycie kwalifikacji zawodowych dla uczestników szkolenia pokryje Wykonawca. LICZBA UCZESTNIKÓW: 3 LOKALIZACJA KURSU: woj. podlaskie; Białystok, Zambrów WYMIAR GODZINOWY: śr. 160 godzin na osobę SPOSÓB ORGANIZACJI SZKOLENIA: szkolenie organizowane jest w systemie dziennym. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do niedzieli w godzinach 8.00-20.00. Maksymalna liczba godzin dziennie – 8 godzin dydaktycznych. Godzina dydaktyczna szkolenia (zajęcia teoretyczne i praktyczne) = 45 minut. Zapewnienie sal na szkolenia oraz egzaminy (sale muszą spełniać wymogi bhp i być wyposażone w zakresie umożliwiającym przeprowadzenie danego szkolenia), a uczestnicy winni mieć zapewniony dostęp do zaplecza sanitarnego. Realizator szkolenia zapewnić ma uczestnikom ciepłe i zimne napoje oraz drobne przekąski w dniach, w których zajęcia teoretyczne trwać będą dłużej niż 4 godziny, a w dniach, w których zajęcia trwać będą dłużej niż 6 godzin, również obiady. TERMIN ROZPOCZĘCIA SZKOLENIA: Październik 2021 r. (termin ma charakter szacunkowy, związany jest z czynnikami niezależnymi w całości od Wnioskodawcy tj. np. problemy w rekrutacji uczestników, sytuacje losowe uczestników projektu itd.). Oferent zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego w postaci bezpłatnego użyczenia sal szkoleniowych. Na potwierdzenie udokumentowania wniesienia wkładu własnego oferent przedstawia porozumienie o użyczeniu sal szkoleniowych bądź oświadczenie o bezpłatnym użyczeniu sal szkoleniowych oraz taryfikator(cennik) potwierdzający stawkę użyczenia.Część 5. Spawacz TIG: 140h; 1UP; - woj. podlaskie; Białystok EFEKTY UCZENIA SIĘ: Uczestnicy projektu nabędą kwalifikacje spawacza TIG. MATERIAŁY DYDAKTYCZNE I BHP (zapewnia Wykonawca): 1. artykuły piśmiennicze (notatnik, teczka, długopis) 2. skrypt dotyczący tematyki szkolenia 3. autorskie prezentacje multimedialne 4. niezbędne wyposażenie BHP(np. odzież robocza) EGZAMIN 1. Szkolenie kończyć się będzie egzaminem zewnętrznym potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji w zawodzie Spawacza TIG (certyfikat wydany przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach). 2. Koszty przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego nabycie kwalifikacji zawodowych dla uczestników szkolenia pokryje Wykonawca. LICZBA UCZESTNIKÓW: 1 LOKALIZACJA KURSU: - woj. podlaskie; Białystok WYMIAR GODZINOWY: śr. 140 godzin na osobę SPOSÓB ORGANIZACJI SZKOLENIA: szkolenie organizowane jest w systemie dziennym. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do niedzieli w godzinach 8.00-20.00. Maksymalna liczba godzin dziennie – 8 godzin dydaktycznych. Godzina dydaktyczna szkolenia (zajęcia teoretyczne i praktyczne) = 45 minut. Zapewnienie sal na szkolenia oraz egzaminy (sale muszą spełniać wymogi bhp i być wyposażone w zakresie umożliwiającym przeprowadzenie danego szkolenia), a uczestnicy winni mieć zapewniony dostęp do zaplecza sanitarnego. Realizator szkolenia zapewnić ma uczestnikom ciepłe i zimne napoje oraz drobne przekąski w dniach, w których zajęcia teoretyczne trwać będą dłużej niż 4 godziny, a w dniach, w których zajęcia trwać będą dłużej niż 6 godzin, również obiady. TERMIN ROZPOCZĘCIA SZKOLENIA: Październik 2021 r. (termin ma charakter szacunkowy, związany jest z czynnikami niezależnymi w całości od Wnioskodawcy tj. np. problemy w rekrutacji uczestników, sytuacje losowe uczestników projektu itd.). Oferent zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego w postaci bezpłatnego użyczenia sal szkoleniowych. Na potwierdzenie udokumentowania wniesienia wkładu własnego oferent przedstawia porozumienie o użyczeniu sal szkoleniowych bądź oświadczenie o bezpłatnym użyczeniu sal szkoleniowych oraz taryfikator(cennik) potwierdzający stawkę użyczenia.Część 6. Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i ECDL: 130h, 10UP; woj. podlaskie; Zambrów, powiat zambrowski - Rutki Kossaki EFEKTY UCZENIA SIĘ: Uczestnicy projektu nabędą kwalifikacje ECDL z obsługi komputera. Nabędą umiejętności obsługi kasy fiskalnej, obsługi urządzeń biurowych oraz umiejętności dotyczące obsługi klienta. MATERIAŁY DYDAKTYCZNE I BHP (zapewnia Wykonawca): 1. artykuły piśmiennicze (notatnik, teczka, długopis) 2. skrypt dotyczący tematyki szkolenia 3. autorskie prezentacje multimedialne 4. niezbędne wyposażenie BHP(np. odzież robocza) EGZAMIN 1. W zakresie podstaw obsługi biurowej, kas fiskalnych oraz obsługi klienta szkolenie kończyć się będzie egzaminem wewnętrznym i wydaniem zaświadczenia o ukończeniu szkolenia. 2. W zakresie ECDL szkolenie kończyć się będzie egzaminem zewnętrznym i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego nabycie kwalifikacji zawodowych (Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL wydany przez Polskie Towarzystwo Informatyczne). 3. Koszty przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego nabycie kwalifikacji zawodowych dla uczestników szkolenia pokryje Wykonawca. LICZBA UCZESTNIKÓW: 10 LOKALIZACJA KURSU: woj. podlaskie; Zambrów, powiat zambrowski - Rutki Kossaki WYMIAR GODZINOWY: śr. 130 godzin na osobę SPOSÓB ORGANIZACJI SZKOLENIA: szkolenie organizowane jest w systemie dziennym. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do niedzieli w godzinach 8.00-20.00. Maksymalna liczba godzin dziennie – 8 godzin dydaktycznych. Godzina dydaktyczna szkolenia (zajęcia teoretyczne i praktyczne) = 45 minut. Zapewnienie sal na szkolenia oraz egzaminy (sale muszą spełniać wymogi bhp i być wyposażone w zakresie umożliwiającym przeprowadzenie danego szkolenia), a uczestnicy winni mieć zapewniony dostęp do zaplecza sanitarnego. Realizator szkolenia zapewnić ma uczestnikom ciepłe i zimne napoje oraz drobne przekąski w dniach, w których zajęcia teoretyczne trwać będą dłużej niż 4 godziny, a w dniach, w których zajęcia trwać będą dłużej niż 6 godzin, również obiady. TERMIN ROZPOCZĘCIA SZKOLENIA: Październik 2021 r. (termin ma charakter szacunkowy, związany jest z czynnikami niezależnymi w całości od Wnioskodawcy tj. np. problemy w rekrutacji uczestników, sytuacje losowe uczestników projektu itd.). Oferent zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego w postaci bezpłatnego użyczenia sal szkoleniowych. Na potwierdzenie udokumentowania wniesienia wkładu własnego oferent przedstawia porozumienie o użyczeniu sal szkoleniowych bądź oświadczenie o bezpłatnym użyczeniu sal szkoleniowych oraz taryfikator(cennik) potwierdzający stawkę użyczenia.Część 7. Monter konstrukcji instalacji budowlanych z elementami fotowoltaiki (uprawnienia do 1kV): 150h; 17 osób; EFEKTY UCZENIA SIĘ: Uczestnicy projektu nabędą umiejętności i kwalifikacje montera konstrukcji instalacji budowlanych z elementami fotowoltaiki (uprawnienia do 1kW). MATERIAŁY DYDAKTYCZNE I BHP (zapewnia Wykonawca): 1. artykuły piśmiennicze (notatnik, teczka, długopis) 2. skrypt dotyczący tematyki szkolenia 3. autorskie prezentacje multimedialne 4. niezbędne wyposażenie BHP(np. odzież robocza) EGZAMIN 1. Szkolenie kończyć się będzie egzaminem wewnętrznym i wydaniem zaświadczenia o ukończeniu szkolenia. 2. W zakresie instalacji budowlanych z elementami fotowoltaiki po pozytywnym wyniku egzaminu państwowego uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający uzyskanie kwalifikacji wydany przez Urząd Dozoru Technicznego. 3. Koszty przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego nabycie kwalifikacji zawodowych dla uczestników szkolenia pokryje Wykonawca. LICZBA UCZESTNIKÓW: 17 LOKALIZACJA KURSU: - powiat zambrowski - Rutki-Kossaki, Powiat łomżyński, gmina Zbójna, miejscowość Laski - ośrodek Purmia Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu WYMIAR GODZINOWY: śr. 150 godzin na osobę SPOSÓB ORGANIZACJI SZKOLENIA: szkolenie organizowane jest w systemie dziennym. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do niedzieli w godzinach 8.00-20.00. Maksymalna liczba godzin dziennie – 8 godzin dydaktycznych. Godzina dydaktyczna szkolenia (zajęcia teoretyczne i praktyczne) = 45 minut. Zapewnienie sal na szkolenia oraz egzaminy (sale muszą spełniać wymogi bhp i być wyposażone w zakresie umożliwiającym przeprowadzenie danego szkolenia), a uczestnicy winni mieć zapewniony dostęp do zaplecza sanitarnego. Realizator szkolenia zapewnić ma uczestnikom ciepłe i zimne napoje oraz drobne przekąski w dniach, w których zajęcia teoretyczne trwać będą dłużej niż 4 godziny, a w dniach, w których zajęcia trwać będą dłużej niż 6 godzin, również obiady. TERMIN ROZPOCZĘCIA SZKOLENIA: Październik 2021 r. (termin ma charakter szacunkowy, związany jest z czynnikami niezależnymi w całości od Wnioskodawcy tj. np. problemy w rekrutacji uczestników, sytuacje losowe uczestników projektu itd.). Oferent zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego w postaci bezpłatnego użyczenia sal szkoleniowych. Na potwierdzenie udokumentowania wniesienia wkładu własnego oferent przedstawia porozumienie o użyczeniu sal szkoleniowych bądź oświadczenie o bezpłatnym użyczeniu sal szkoleniowych oraz taryfikator(cennik) potwierdzający stawkę użyczenia.Część 8. Technolog robót wykończeniowych z uprawnieniami SEP do 1KV, 125h, 7 osób, EFEKTY UCZENIA SIĘ: Uczestnicy projektu nabędą umiejętności i kwalifikacje technologa robót wykończeniowych z uprawnieniami SEP do 1KV. MATERIAŁY DYDAKTYCZNE I BHP (zapewnia Wykonawca): 1. artykuły piśmiennicze (notatnik, teczka, długopis) 2. skrypt dotyczący tematyki szkolenia 3. autorskie prezentacje multimedialne 4. niezbędne wyposażenie BHP(np. odzież robocza) EGZAMIN 1. Szkolenie kończyć się będzie egzaminem wewnętrznym i wydaniem zaświadczenia o ukończeniu szkolenia. 2. W zakresie uprawnień SEP do 1 KV po pozytywnym wyniku egzaminu państwowego uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający uzyskanie kwalifikacji wydany przez Urząd Dozoru Technicznego. 3. Koszty przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego nabycie kwalifikacji zawodowych dla uczestników szkolenia pokryje Wykonawca. LICZBA UCZESTNIKÓW: 7 LOKALIZACJA KURSU: woj. podlaskie; powiat zambrowski – Czerwony Bór WYMIAR GODZINOWY: śr. 125 godzin na osobę SPOSÓB ORGANIZACJI SZKOLENIA: szkolenie organizowane jest w systemie dziennym. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do niedzieli w godzinach 8.00-20.00. Maksymalna liczba godzin dziennie – 8 godzin dydaktycznych. Godzina dydaktyczna szkolenia (zajęcia teoretyczne i praktyczne) = 45 minut. Zapewnienie sal na szkolenia oraz egzaminy (sale muszą spełniać wymogi bhp i być wyposażone w zakresie umożliwiającym przeprowadzenie danego szkolenia), a uczestnicy winni mieć zapewniony dostęp do zaplecza sanitarnego. Realizator szkolenia zapewnić ma uczestnikom ciepłe i zimne napoje oraz drobne przekąski w dniach, w których zajęcia teoretyczne trwać będą dłużej niż 4 godziny, a w dniach, w których zajęcia trwać będą dłużej niż 6 godzin, również obiady. TERMIN ROZPOCZĘCIA SZKOLENIA: Październik 2021 r. (termin ma charakter szacunkowy, związany jest z czynnikami niezależnymi w całości od Wnioskodawcy tj. np. problemy w rekrutacji uczestników, sytuacje losowe uczestników projektu itd.). Oferent zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego w postaci bezpłatnego użyczenia sal szkoleniowych. Na potwierdzenie udokumentowania wniesienia wkładu własnego oferent przedstawia porozumienie o użyczeniu sal szkoleniowych bądź oświadczenie o bezpłatnym użyczeniu sal szkoleniowych oraz taryfikator(cennik) potwierdzający stawkę użyczenia.
branża Edukacja, szkolenia
podbranża szkolenia zawodowe
kody CPV 80000000, 80500000, 80530000, 85000000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podlaskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podlaskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: szkolenia zawodowe

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8450438 2021-10-18
godz. 10:00
CENTRUM EDUKACYJNO-SZKOLENIOWE SP. Z O.O. W związku z realizacją projektu „Aktywna droga zawodowa 30+ - aktywizacja zawodowa osób po 30-tce w powiecie gorlickim”, zapraszamy do składania ofert na realizację kompleksowej usługi szkol...
8452215 2021-10-18
godz. 23:59
STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW GOSPODARCZYCH DELTA PARTNER Wsparcie dla szkolnictwa zawodowego w jastrzębskich szkołach Przedmiotem zamówienia jest zakup szkolenia: "Tworzenie aplikacji internetowych" dla 11 uczniów Zespołu Szkół Specjalnych nr 9 w...
8449891 2021-10-19
godz. 09:00
MAZOWIECKA UCZELNIA PUBLICZNA W PŁOCKU Przeprowadzenie KURSU DLA SAMODZIELNYCH KSIĘGOWYCH/BILANSISTÓW oraz KURSU KADRY I PŁACE W PRAKTYCE dla studentów Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku Część 1: KURS DLA SAMODZIELNYCH KSI...
8451612 2021-10-19
godz. 15:00
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA MAŁE MORZE CIS PUCK - Stawiamy na Rozwój Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu zawodowego pn. „Opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej” w wymiarze 120 godzin dla 4 Uczestników projektu z...
8455034 2021-10-19
godz. 23:59
FUNDACJA PHENOMEN 1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja i prowadzenie kursu „Spawanie rur metodą TIG 141 spoiny czołowe gr. mat FM 3 gr. mat FM6” z egzaminem dla 1 uczestnika projektu „System Aktywizacji...
8462100 2021-10-20
godz. 00:00
POWIATOWY URZĄD PRACY W HRUBIESZOWIE Makijaż permanentny Basic. Szkolenie będzie realizowane w ramach projektu pn.: Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie hrubieszowskim (VI) finansowanego ze środków Fundus...
8462799 2021-10-20
godz. 16:00
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W WARSZAWIE CENTRALA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Szkolenie Warsztaty online w zakresie doskonalenia / wyrównania umiejętności komunikacji w PJM Szkolenie "Warsztaty online w zakresie doskonalenia / wyrównania umiejętności komunikacji w PJ...
8462176 2021-10-22
godz. 09:00
SPOŁECZNA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I HANDLU W OŚWIĘCIMIU Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu operator koparkoładowarki wszystkie klasa III dla 1 grupy uczestniczek/uczestników powiatu suskiego na potrzeby realizacji projektu „Otwarci na pracę z...
8462163 2021-10-22
godz. 10:00
STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH OŚRODEK DOSKONALENIA KADR SIMP 1. Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawców usługi polegającej na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych oraz praktycznych w ramach 8 kwalifikacyjnych kursów zawodowych dla 1590 Uczest...
8460220 2021-11-15
godz. 23:59
WIŚNIOWSKI SP. Z O.O. S.K.A. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa i wdrożenie oprogramowania MES (Manufacturing Execution System) na potrzeby projektu pn. AWTech- innowacyjne rozwiązania w obszarze zgrzewania ościeżnic r...