Zlecenie 7680901 - Zamawiający zaprasza do złożenia ofert w prowadzonym...

   
Zamówienie 7680901 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-09-08
przedmiot zlecenia
Zamawiający zaprasza do złożenia ofert w prowadzonym zapytaniu ofertowym na zadanie pn. „Dostawa sprzętu komputerowego, opro
gramowania i sprzętu audiowizualnego” w ramach projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020, w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej. Realizacja celu nastąpi poprzez użyczenie sprzętu niezbędnego do realizacji zadań tych podmiotów w okresie epidemii Covid-19 przedstawicielom rodzin zastępczych spokrewnionych, przedstawicielom rodzin zastępczych niezawodowych, przedstawicielom rodzin zastępczych zawodowych i rodzinnych domów dziecka oraz podmiotom prowadzącym pieczę zastępczą instytucjonalną w celu udostępnienia dzieciom i młodzieży przebywającym w pieczy zastępczej. W ramach pomocy w organizacji zdalnego nauczania wsparcie otrzymają dzieci umieszczone w pieczy zastępczej poprzez użyczenie zakupionego sprzętu komputerowego, oprogramowania i sprzętu audiowizualnego Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej. Celem szczegółowym Projektu jest zatem wsparcie dzieci, rodziców zastępczych i pracowników rodzinnych oraz instytucjonalnych podmiotów pieczy zastępczej w sytuacji zagrożenia epidemią choroby COVID 19 poprzez użyczenie zakupionego sprzętu na cele realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania (w tym zakup laptopów, oprogramowania, projektora multimedialnego, urządzeń wielofunkcyjnych, telewizorów). Przedmiotem zamówienia jest dostawa: - 39 szt. laptopów spełniających wymogi określone w pkt. 3 wraz z systemami operacyjnymi oraz torbami i myszkami przewodowymi, - 1 szt. projektora multimedialnego, - 2 szt. telewizorów 55”, - 2 szt. telewizorów 32”, - 2 szt. drukarek wielofunkcyjnych. Przedmiot umowy jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wykonanie przedmiotu umowy następuje w ramach projektu pn.: „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” nr POWR.02.08.00-00-0107/20, dla którego Wnioskodawcą w ramach naboru nr POWR.02.08.00-IP.03-00-002/20 jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Departament Polityki Rodzinnej).
branża Komputery, informatyka, technika biurowa, Elektronika, RTV, AGD, multimedia
podbranża komputery, serwery, sprzęt rtv, multimedia
kody CPV 30213100, 30230000, 32324600, 38652100
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podkarpackie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podkarpackie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się