Przetarg 7603939 - Zakup wyposażenia na potrzeby projektu „Utworzenie w 2020...

   
Analizuj Zamówienie 7603939 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-07-22
przedmiot ogłoszenia
Zakup wyposażenia na potrzeby projektu „Utworzenie w 2020 r. 24 nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat
3, w tym w zakresie wydatków inwestycyjnych przebudowa budynku na potrzeby pobytu dzieci w wieku do lat 3 wraz z zakupem pierwszego wyposażenia i utworzeniem placu zabaw w Gminnym Żłobku „Bajkowa przystań”, Jaszczów 24, 21-020 Milejów
Numer referencyjny: IPR.271.22.2020

2.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa pierwszego wyposażenia dla Gminnego Żłobka „Bajkowa przystań” w Gminie Milejów.
2.2. Zamawiający zgodnie z art. 36aa ust. 1 ustawy Pzp dopuszcza składanie ofert częściowych z podziałem na 5 części, jak poniżej:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Strona 3 z 22
2.2.1. część 1 zamówienia – „Zakup i dostawa mebli do kuchni, łazienki, szatni, sali, sekretariatu i pomieszczenia socjalnego”, której zakres rzeczowy obejmuje:
a) dostawę fabrycznie nowych mebli do kuchni, łazienki, szatni, sali, sekretariatu i pomieszczenia socjalnego, tzn. nieużywanych przed dniem dostarczenia, pochodzących z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta, zapewniających w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych, których zakres rzeczowy i ilościowy został określony w załączniku nr 1a do SIWZ, wraz z ich transportem i wniesieniem w miejsce wskazane przez Zamawiającego,
b) dostarczenie sporządzonych w języku polskim dokumentacji technicznej, instrukcji użytkowania oraz dokumentów gwarancyjnych dla oferowanych produktów oraz dokumentów pozwalających na samodzielne wykonanie montażu przez Zamawiającego,
c) w przypadku mebli posiadających zamki, dostarczenie co najmniej 2 kpl. kluczy,
d) posprzątanie sal, pomieszczeń po wykonaniu dostawy.
Wykonawca nie jest zobowiązany do montażu, skręcenia, ustawienia czy też złożenia mebli w miejscu dostawy. Montaż mebli będzie realizowany przez pracowników Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest przekazać wraz z meblami dokumenty pozwalające na wykonanie samodzielnego montażu przez Zamawiającego.
Samodzielny montaż mebli nie może skutkować utratą praw z tytułu gwarancji.
2.2.2. część 2 zamówienia – „Zakup i dostawa komputerów przenośnych oraz sprzętu multimedialnego, audio, RTV i AGD” której zakres rzeczowy obejmuje:
a) dostawę fabrycznie nowych komputerów przenośnych, sprzętu multimedialnego, audio, RTV i AGD, tzn. nieużywanych przed dniem dostarczenia, z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testów poprawnej pracy, pochodzących z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta, zapewniających w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych, których zakres rzeczowy i ilościowy został określony w załączniku nr 1b do SIWZ, wraz z ich transportem, wniesieniem i ustawieniem w miejscach wskazanych przez Zamawiającego,
b) dostarczenie wraz z zamówieniem wymaganej do obsługi instrukcji w języku polskim,
c) dostarczenie dokumentacji technicznej, użytkowej związanej z przedmiotem zamówienia, w tym m.in. wszelkich dokumentów niezbędnych do legalnego używania oprogramowania – licencji na systemy operacyjne i pozostałe oprogramowanie (dostarczone licencje powinny mieć charakter zakupu jednorazowego bez konieczności ich odnawiania czy uiszczania innej opłaty utrzymującej ich ważność)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Strona 4 z 22
d) szkolenie personelu w zakresie obsługi dostarczonego wyposażenia, sprzętu i oprogramowania,
e) dostarczenie wraz z zamówieniem dokumentów gwarancyjnych wystawionych przez producenta, a także wszelkich niezbędnych do prawidłowego działania przewodów, kabli, złącz, itd.,
f) posprzątanie sal, pomieszczeń po wykonaniu dostawy.
2.2.3. część 3 zamówienia – „Zakup i dostawa zabawek” której zakres rzeczowy obejmuje:
a) zakup i dostawę fabrycznie nowych zabawek, tzn. nieużywanych przed dniem dostarczenia, których zakres rzeczowy i ilościowy został określony w załączniku nr 1c do SIWZ, pochodzących z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta, zapewniających w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych, wraz z ich transportem, wniesieniem i ustawieniem w miejscach wskazanych przez Zamawiającego,
b) posprzątanie sal, pomieszczeń po wykonaniu dostawy,
c) dostarczenie dokumentacji technicznej, instrukcji użytkowania oraz dokumentów gwarancyjnych dla oferowanych produktów
2.2.4. część 4 zamówienia – „Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych” której zakres rzeczowy obejmuje:
a) zakup i dostawę fabrycznie nowych pomocy dydaktycznych, tzn. nieużywanych przed dniem dostarczenia, z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testów poprawnej pracy, których zakres rzeczowy i ilościowy został określony w załączniku nr 1d do SIWZ, pochodzących z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta, zapewniających w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych, wraz z ich transportem, wniesieniem, ustawieniem, w miejscach wskazanych przez Zamawiającego,
b) dostarczenie wraz z zamówieniem wymaganej do obsługi instrukcji w języku polskim,
c) dostarczenie dokumentacji technicznej, użytkowej związanej z przedmiotem zamówienia,
d) szkolenie personelu w zakresie obsługi dostarczonego sprzętu,
e) dostarczenie wraz z zamówieniem dokumentów gwarancyjnych wystawionych przez producenta, a także wszelkich niezbędnych do prawidłowego działania przewodów, kabli, złącz, itd.,
f) posprzątanie sal, pomieszczeń po wykonaniu dostawy.
2.2.5. część 5 zamówienia – „Zakup i dostawa innego wyposażenia” której zakres rzeczowy obejmuje:
a) zakup i dostawę fabrycznie nowych przedmiotów, tzn. nieużywanych przed dniem dostarczenia, których zakres rzeczowy i ilościowy został określony w załączniku nr 1e do SIWZ, pochodzących z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta, zapewniających w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych, wraz z ich transportem, wniesieniem i ustawieniem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Strona 5 z 22
b) posprzątanie sal, pomieszczeń po wykonaniu dostawy,
c) dostarczenie dokumentacji technicznej, instrukcji użytkowania oraz dokumentów gwarancyjnych dla oferowanych produktów.
2.3. Zamawiający nie dopuszcza w żadnym wypadku produktów odnawianych (refurbished), pochodzących ze zwrotów, reklamacji, powystawowych itp.
2.4. Szczegółowy opis zamówienia w zakresie każdej części, obejmujący ilość poszczególnych przedmiotów oraz ich parametry, stanowi Załącznik nr 1a, 1b, 1c, 1d lub 1e do SIWZ oraz Projekt Umowy stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ
2.5. Gwarancja
Zamawiający wymaga gwarancji na wszystkie przedmioty będące przedmiotem dostawy (w zakresie wszystkich części), udzielonej na okres nie krótszy niż 24 miesiące.
Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu dokumenty gwarancyjne potwierdzające okres obowiązywania gwarancji.
2.6. Rozwiązania równoważne
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego wyroby spełniają wymagania określone przez Zamawiającego załączając do oferty opis równoważnego produktu/przedmiotu zamówienia.
Wszędzie tam, gdzie przy opisie produktu/przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patent czy pochodzenie należy przyjąć, że Zamawiający ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych, o parametrach techniczno-użytkowych nie gorszych niż te podane w opisie produktu/przedmiotu zamówienia.
2.7. Podwykonawcy.
Zamawiający dopuszcza korzystanie z podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany wskazać w formularzu ofertowym (Załącznik nr 3 do SIWZ) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podać firmy (oznaczenie przedsiębiorstwa) podwykonawców;
2.8. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu „Utworzenie w 2020 r. 24 nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym w zakresie wydatków inwestycyjnych przebudowa budynku na potrzeby pobytu dzieci w wieku do lat 3 wraz z zakupem pierwszego wyposażenia i utworzeniem placu zabaw w Gminnym Żłobku „Bajkowa przystań”, Jaszczów 24, 21-020 Milejów., realizowanego w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 ,,MALUCH” 2020”
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: „Zakup i dostawa mebli do kuchni, łazienki, szatni, sali, sekretariatu i pomieszczenia socjalnego”
2.2.1. część 1 zamówienia – „Zakup i dostawa mebli do kuchni, łazienki, szatni, sali, sekretariatu i pomieszczenia socjalnego”, której zakres rzeczowy obejmuje: a) dostawę fabrycznie nowych mebli do kuchni, łazienki, szatni, sali, sekretariatu i pomieszczenia socjalnego, tzn. nieużywanych przed dniem dostarczenia, pochodzących z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta, zapewniających w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych, których zakres rzeczowy i ilościowy został określony w załączniku nr 1a do SIWZ, wraz z ich transportem i wniesieniem w miejsce wskazane przez Zamawiającego, b) dostarczenie sporządzonych w języku polskim dokumentacji technicznej, instrukcji użytkowania oraz dokumentów gwarancyjnych dla oferowanych produktów oraz dokumentów pozwalających na samodzielne wykonanie montażu przez Zamawiającego, c) w przypadku mebli posiadających zamki, dostarczenie co najmniej 2 kpl. kluczy, d) posprzątanie sal, pomieszczeń po wykonaniu dostawy. Wykonawca nie jest zobowiązany do montażu, skręcenia, ustawienia czy też złożenia mebli w miejscu dostawy. Montaż mebli będzie realizowany przez pracowników Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest przekazać wraz z meblami dokumenty pozwalające na wykonanie samodzielnego montażu przez Zamawiającego. Samodzielny montaż mebli nie może skutkować utratą praw z tytułu gwarancji.

Część nr: 2 Nazwa: „Zakup i dostawa komputerów przenośnych oraz sprzętu multimedialnego, audio, RTV i AGD”
2.2.2. część 2 zamówienia – „Zakup i dostawa komputerów przenośnych oraz sprzętu multimedialnego, audio, RTV i AGD” której zakres rzeczowy obejmuje: a) dostawę fabrycznie nowych komputerów przenośnych, sprzętu multimedialnego, audio, RTV i AGD, tzn. nieużywanych przed dniem dostarczenia, z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testów poprawnej pracy, pochodzących z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta, zapewniających w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych, których zakres rzeczowy i ilościowy został określony w załączniku nr 1b do SIWZ, wraz z ich transportem, wniesieniem i ustawieniem w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, b) dostarczenie wraz z zamówieniem wymaganej do obsługi instrukcji w języku polskim, c) dostarczenie dokumentacji technicznej, użytkowej związanej z przedmiotem zamówienia, w tym m.in. wszelkich dokumentów niezbędnych do legalnego używania oprogramowania – licencji na systemy operacyjne i pozostałe oprogramowanie (dostarczone licencje powinny mieć charakter zakupu jednorazowego bez konieczności ich odnawiania czy uiszczania innej opłaty utrzymującej ich ważność) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Strona 4 z 22 d) szkolenie personelu w zakresie obsługi dostarczonego wyposażenia, sprzętu i oprogramowania, e) dostarczenie wraz z zamówieniem dokumentów gwarancyjnych wystawionych przez producenta, a także wszelkich niezbędnych do prawidłowego działania przewodów, kabli, złącz, itd., f) posprzątanie sal, pomieszczeń po wykonaniu dostawy.

Część nr: 3 Nazwa: „Zakup i dostawa zabawek”
2.2.3. część 3 zamówienia – „Zakup i dostawa zabawek” której zakres rzeczowy obejmuje: a) zakup i dostawę fabrycznie nowych zabawek, tzn. nieużywanych przed dniem dostarczenia, których zakres rzeczowy i ilościowy został określony w załączniku nr 1c do SIWZ, pochodzących z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta, zapewniających w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych, wraz z ich transportem, wniesieniem i ustawieniem w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, b) posprzątanie sal, pomieszczeń po wykonaniu dostawy, c) dostarczenie dokumentacji technicznej, instrukcji użytkowania oraz dokumentów gwarancyjnych dla oferowanych produktów

Część nr: 4 Nazwa: „Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych”
2.2.4. część 4 zamówienia – „Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych” której zakres rzeczowy obejmuje: a) zakup i dostawę fabrycznie nowych pomocy dydaktycznych, tzn. nieużywanych przed dniem dostarczenia, z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testów poprawnej pracy, których zakres rzeczowy i ilościowy został określony w załączniku nr 1d do SIWZ, pochodzących z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta, zapewniających w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych, wraz z ich transportem, wniesieniem, ustawieniem, w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, b) dostarczenie wraz z zamówieniem wymaganej do obsługi instrukcji w języku polskim, c) dostarczenie dokumentacji technicznej, użytkowej związanej z przedmiotem zamówienia, d) szkolenie personelu w zakresie obsługi dostarczonego sprzętu, e) dostarczenie wraz z zamówieniem dokumentów gwarancyjnych wystawionych przez producenta, a także wszelkich niezbędnych do prawidłowego działania przewodów, kabli, złącz, itd., f) posprzątanie sal, pomieszczeń po wykonaniu dostawy.

Część nr: 5 Nazwa: „Zakup i dostawa innego wyposażenia”
2.2.5. część 5 zamówienia – „Zakup i dostawa innego wyposażenia” której zakres rzeczowy obejmuje: a) zakup i dostawę fabrycznie nowych przedmiotów, tzn. nieużywanych przed dniem dostarczenia, których zakres rzeczowy i ilościowy został określony w załączniku nr 1e do SIWZ, pochodzących z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta, zapewniających w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych, wraz z ich transportem, wniesieniem i ustawieniem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Strona 5 z 22 b) posprzątanie sal, pomieszczeń po wykonaniu dostawy, c) dostarczenie dokumentacji technicznej, instrukcji użytkowania oraz dokumentów gwarancyjnych dla oferowanych produktów. 2.3. Zamawiający nie dopuszcza w żadnym wypadku produktów odnawianych (refurbished), pochodzących ze zwrotów, reklamacji, powystawowych itp. 2.4. Szczegółowy opis zamówienia w zakresie każdej części, obejmujący ilość poszczególnych przedmiotów oraz ich parametry, stanowi Załącznik nr 1a, 1b, 1c, 1d lub 1e do SIWZ oraz Projekt Umowy stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540139273-N-2020 z dnia: 2020-07-30
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-07-30, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-08-03, godzina: 10:00,
branża Komputery, informatyka, technika biurowa, Kosmetyki, środki czystości, Odzież, obuwie, tekstylia, Elektronika, RTV, AGD, multimedia, Wyposażenie wnętrz, Materiały papiernicze, szkolne
podbranża komputery, serwery, urządzenia, akcesoria biurowe i komputerowe, sprzęt do utrzymania czystości, tekstylia, meble i akcesoria, sprzęt gospodarstwa domowego, sprzęt rtv, multimedia, materiały dydaktyczne, akcesoria gospodarstwa domowego
kody CPV 30190000, 30192000, 30195000, 30232110, 32000000, 32322000, 32342412, 33141623, 34911100, 34928480, 37400000, 37414100, 37510000, 37520000, 37521000, 37522000, 38412000, 38652100, 38653400, 39100000, 39110000, 39112000, 39113200, 39121100, 39121200, 39130000, 39131000, 39136000, 39141200, 39143112, 39143116, 39143310, 39150000, 39160000, 39162100, 39162110, 39173000, 39220000, 39221160, 39221200, 39221210, 39223100, 39223200, 39224340, 39241100, 39299300, 39514400, 39531000, 39710000, 39711211, 39713000, 39713100, 39713430, 39713500, 39831700, 42130000, 44115310
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się