Zlecenie 9958863 - Zakup wraz z dostawą 11 szt. lamp LED (kod CPV: 31521000-4)...

   
Zamówienie 9958863 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2023-09-22
przedmiot zlecenia
Zakup wraz z dostawą 11 szt. lamp LED (kod CPV: 31521000-4) wg specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego
zapytania ofertowego. Termin realizacji umowy (dostawa): do 25.10.2023 r. Oferta musi być złożona na jeden z poniższych sposobów: a) w formie elektronicznej na adres: aleksandra.adaszewska@italmetal.com b) w formie elektronicznej poprzez Bazę Konkurencyjności (funkcja „utwórz ofertę” dostępna dla zalogowanych użytkowników). W celu uniknięcia konfliktu interesów, z udziału w postępowaniu wyklucza się podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki

Powstaje w kontekście projektu
POIR.01.01.01-02-0028/21 - Opracowanie i walidacja automatycznego systemu do nadzorowania narzędzi do formowania blachy na zimno w stacjach obróbki plastycznej
branża Energoelektryczna
podbranża urządzenia, materiały
kody CPV 31521000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Dolnośląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Dolnośląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: urządzenia, materiały

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10102980 2023-11-29
godz. 11:00
MERCUS LOGISTYKA SP. Z O.O. SYGNAŁ 12015 ALARMOWY 24V
10110426 2023-11-30
godz. 10:00
PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWE PAK SERWIS SP. Z O.O. W KONINIE Zakup materiałów elektrycznych/M2302020/MS
10112127 2023-12-01
godz. 10:00
TAURON WYTWARZANIE S.A. DOSTAWA: OPASKA KABLOWA OTW-3000HD 300x8mm
10108905 2023-12-05
godz. 15:00
SOLEY SP. Z O.O. Montaż instalacji do zasilania urządzeń pneumatycznych użytkowanych w pomieszczeniach na hali serwisowo-warsztatowej: - koncepcja instalacji pneumatycznej - określenie parametrów końcówek od...
10108725 2023-12-05
godz. 23:59
MMB DRIVES SP. Z O.O. Dostawa 30 szt. kondensatorów o pojemności 330 nF na napięcie 3300 V Specyfikacja przedmiotu zamówienia: Lp. Parametr Wartość 1. Napięcie znamionowe 3300 V 2. Pojemność 330 nF 3. Częstotliwo...
10098773 2023-12-08
godz. 08:00
MERCUS LOGISTYKA SP. Z O.O. AREOMETR ZAKRES 1,50-2,00 G/CM3 DOK 0,01
10088801 2023-12-11
godz. 10:00
ZAKŁAD KARNY W KRZYWAŃCU Usługa prowadzenia dozoru i eksploatacji stacji transformatorowej w Zakładzie Karnym w Krzywańcu oraz Oddziale Zewnętrznym w Wałowicach PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Wynagrodzenie ryczałtowe Wy...
10102763 2023-12-14
godz. 12:00
PGE ENERGIA CIEPŁA S.A. W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM Sukcesywna dostawa materiałów branży EE dla PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Gorzowie Wielkopolskim- części eksploatacyjne Szczegółowy opis zawarty jest w SWZ.
10044628 2024-02-21
godz. 12:00
PGE DYSTRYBUCJA S.A. Zakup liczników zdalnego odczytu trójfazowych, specjalnych, przeznaczonych do instalacji w układach pomiarowych kategorii A, B3, B2, B1 i C2 Numer referencyjny: POST/DYS/OR/OZ/04934/2023 Prz...
9286375 2025-12-31
godz. 23:30
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W M.ST. WARSZAWIE S.A. Dostawa opraw oświetleniowych i części zamiennych do nich