Przetarg 8969363 - „Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego...

   
Analizuj Zamówienie 8969363 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2022-06-10
przedmiot ogłoszenia
„Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego uterenowionego z napędem 4x4”

Przedmiotem zamówienia jest Zakup śre
dniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w GostchorzuSamochód ratowniczo – gaśniczy, fabrycznie nowy rok produkcji 2022Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (Minimalne wymagania techniczno-użytkowe dla średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z układem napędowym 4x4 stanowi Załącznik Nr 8 do SWZ. Średni samochód ratowniczo - gaśniczy z napędem 4x4, stanowiący przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania: - Wymagania ustawy polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997r.„Prawo o ruchu drogowym” (Dz.U. z 2021 r. poz. 450 z późn. zm.), wraz z przepisami wykonawczymi. - Samochód musi spełnić wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i pojazdów używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, kontroli skarbowej, Służby Celnej, Służby Więziennej i Straży Pożarnej (Dz. U. 2019 poz.594). - Samochód musi spełnić wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu zasad bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002 z 2010 r. nr 85 poz. 553 oraz z 2018 r. poz. 984), -Kompletne i ważne świadectwo/świadectwa dopuszczenia oraz sprawozdanie z badań należy dostarczyć najpóźniej w dniu odbioru techniczno–jakościowego, w tym aktualne świadectwo homologacji podwozia. - Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z zarządzeniem nr 1 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 stycznia 2020r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz.Urz. KG PSP z 2020r. poz. 3). Dane dotyczące oznaczenia zostaną przekazane w trakcie realizacji zamówienia. Samochód musi posiadać ważne świadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP-PIB w Józefowie k/Otwocka. - Samochód musi posiadać aktualne świadectwo homologacji podwozia. - Samochód musi spełniać wymagania dla klasy średniej M (wg PN-EN 1846-2 ). - Samochód kategorii 2 - uterenowionej (wg PN-EN 1846-1 ) - Wykonawca zobowiązuje się wydać Zamawiającemu samochód z pełnym zbiornikiem paliwa i jeżeli w eksploatacji są stosowane inne płyny, to również z pełnymi zbiornikami tych płynów (nie dotyczy środków gaśniczych). - Wykonawca dokona tymczasowej rejestracji pojazdu oraz ubezpieczy oferowany pojazd (OC) w zakresie umożliwiający Zamawiającemu przejazd do siedziby Zamawiającego.

IR.271.12.2022.RS
branża Motoryzacja
podbranża samochody specjalistyczne
kody CPV 34144210
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubuskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubuskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: samochody specjalistyczne

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8952643 2022-07-05
godz. 23:59
FIBA S.C. GRZEGORZ PIWNIK PIOTR ISKRZYŃSKI Nowe usługi w firmie FIBA s.c. Zakup i dostawa nowego rozściełacza do asfaltu zgodnie z załączonym zapytaniem ofertowym
8920361 2022-07-06
godz. 09:00
KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W SZCZECINIE Dostawa fabrycznie nowego NIEoznakowanego pojazdu specjalnego typu furgon (MCWT – Mobilne Centrum Wsparcia Technicznego) dla KWP w Szczecinie Numer referencyjny: ZZ-2380-51/22 1. Przedmiot...
8993175 2022-07-07
godz. 10:00
URZĄD MIASTA I GMINY NOWOGRÓD Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Nowogrodzie wraz z zagospodarowaniem terenu Część 1: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz mo...
9012135 2022-07-08
godz. 07:00
URZĄD MIASTA I GMINY ZATOR 1) Przedmiotem zamówienia jest zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego SLRr dla OSP w Zatorze. Samochód SLRr to oznaczenie pojazdu przeznaczonego dla Straży Pożarnej, definiowane...
9013841 2022-07-08
godz. 12:00
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W TYCHOWIE STARYM Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży
9015364 2022-07-11
godz. 10:00
URZĄD MIASTA WADOWICE Dostawa nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kleczy. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśnicz...
8960058 2022-07-12
godz. 10:00
KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BIAŁYMSTOKU Dostawa samochodów ratowniczo-gaśniczych Numer referencyjny: WL.2370.6.2022 Przedmiot zamówienia stanowi dostawa samochodów ratowniczo-gaśniczych. Zamówienie zostało podzielone na 2 c...
9022099 2022-07-13
godz. 09:00
ENEA OPERATOR SP. Z O.O. ODDZIAŁ DYSTRYBUCJI W POZNANIU REJON DYSTRYBUCJI W GNIEŹNIE DOSTAWA DWÓCH ZESTAWÓW MODUŁÓW POMIAROWYCH I MODUŁÓW DO LOKALIZACJI AWARII W LINIACH KABLOWYCH ŚREDNIEGO ORAZ NISKIEGO NAPIĘCIA, ZABUDOWA MODUŁÓW NA SAMOCHODACH ZAMAWIAJĄCEGO
9019335 2022-07-14
godz. 12:00
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KTERACH 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa średniego samochodu pożarniczego, ratowniczo – gaśniczego. ZP.271.1.2022
9017676 2022-07-15
godz. 11:00
POGOTOWIE RATUNKOWE W WAŁBRZYCHU Dostawa ambulansu sanitarnego typu C z napędem 4x4 wraz z wyposażeniem dla Pogotowia Ratunkowego w Wałbrzychu Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednej sztuki, fabrycznie nowego ambula...