Przetarg 7684634 - "Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego...

   
Analizuj Zamówienie 7684634 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-09-09
przedmiot ogłoszenia
Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego uterenowionego 4x4 dla OSP Strużka”
Numer referencyjny: OPS.02.2020

Prz
edmiotem zamówienia jest „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego uterenowionego 4x4 dla OSP Strużka”
Wymagania ogólne dla samochodu:
a) Pojazd musi spełniać wymagania techniczno użytkowe określone Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dniz 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz.1002 z późn. zm.) oraz wymagania opisane w załączniku do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia, a także mienia,
a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2010 r. Nr 85, poz. 553), wraz z uszczegółowieniem tych wymogów i wyposażeniem podanym poniżej.
b) Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z:
− Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 341), wraz
z przepisami wykonawczymi do ustawy
− Rozporządzeniami Ministrów : Spraw Wewnętrznych, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Granicznej, Biura Ochrony Rządu, kontroli skarbowej, Służby Celnej, Służby Więziennej
i straży pożarnej (Dz.U.2019.594)
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. Nr32 z 2003 r. poz 262 z późn. zm.)

c) Podwozie pojazdu, zabudowa oraz wyposażenie fabrycznie nowe. Rok produkcji podwozia min. 2020 rok.
d) Minimalna moc silnika 210 kW
2. Pojazd musi spełniać warunki techniczne określone w obowiązujących w Polsce przepisach prawnych dla samochodów poruszających się po drogach publicznych oraz warunki określone w przepisach prawnych dla wspólnotowego Unii Europejskiej. Dostarczony samochód musi posiadać świadectwo homologacji i wymagane dokumenty (kartę pojazdu, instrukcję obsługi w języku polskim, książkę gwarancyjną) umożliwiające rejestrację pojazdu przez Zamawiającego.
3. Wykonawca zobowiązany będzie na żądanie zamawiającego udokumentować spełnienie wymagań technicznych przez oferowany pojazd określonych przez Zamawiającego w Specyfikacji Technicznej.
4. Sprzedający udziela gwarancji na sprzedany samochód oraz na elementy mechaniczne, zabudowę
i wyposażenie pożarnicze na okres minimum 24 miesięcy
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, określający wymagania techniczne dla pojazdu, zawiera Specyfikacja Techniczna – Załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ.
branża Motoryzacja
podbranża samochody specjalistyczne
kody CPV 34144210
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubuskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubuskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się