Przetarg 7656352 - Zakup pierwszego wyposażenia – narzędzia chirurgiczne w...

   
Analizuj Zamówienie 7656352
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-08-24
przedmiot ogłoszenia
Zakup pierwszego wyposażenia – narzędzia chirurgiczne w ramach zadania „Utworzenie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Szpital
u Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o. o.”
Numer referencyjny: TZ.372.44.2020

Zamówienie obejmuje Zakup pierwszego wyposażenia – narzędzia chirurgiczne w ramach zadania „Utworzenie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Szpitalu Uniwersyteckim
im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o. o.” Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ.
Uwaga:
1. Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy w terminie określonym
w SIWZ i jej załącznikach.
2. W sytuacji, jeśli Zamawiający wskazuje w dokumentacji postępowania znaki towarowe, patenty lub pochodzenie - to Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych.
3. Ilekroć w treści niniejszej SIWZ bądź w załącznikach do niej, Zamawiający powołuje się na jakiekolwiek normy, atesty, certyfikaty, Wykonawca może wykorzystać normy, atesty lub certyfikaty w stosunku do nich równoważne.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540162938-N-2020 z dnia: 2020-08-29
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-09-02, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-09-07, godzina: 10:00,UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540166903-N-2020 z dnia: 2020-09-04
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data:
2020-09-07, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data:
2020-09-14, godzina: 10:00,UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540172862-N-2020 z dnia: 2020-09-11
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-09-14, godzina:
10:00

W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-09-23, godzina:
10:00UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540181113-N-2020 z dnia: 2020-09-22
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-09-23, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-10-14, godzina: 10:00


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4)
W ogłoszeniu jest:
(...) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ (...)
W ogłoszeniu powinno być:
(...) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ po zmianach (...)UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540196547-N-2020 z dnia: 2020-10-09
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-10-14, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-11-04, godzina: 10:00,


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 5)
W ogłoszeniu jest:
ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano
wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy, zawiera załączony do SIWZ wzór umowy (załącznik nr 4 do SIWZ).
W ogłoszeniu powinno być:
ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano
wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy, zawiera załączony do SIWZ wzór umowy (załącznik nr 4 do SIWZ po zmianach z dnia 08.10.2020 r.).
branża Medyczna
podbranża sprzęt medyczny
kody CPV 33169000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubuskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubuskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się