Przetarg 7741618 - Zakup oraz dostawa serwera na potrzeby Urzędu Miasta i...

   
Analizuj Zamówienie 7741618 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-10-08
przedmiot ogłoszenia
Zakup oraz dostawa serwera na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Wschowa
Numer referencyjny: RZP.271.16.2020

1.Przedmiotem zamów
ienia jest zakup oraz dostawa nowego i nieregenerowane uprzednio serwera.
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku Nr 2 do SIWZ.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie sprzętu równoważnego pod warunkiem, iż oferowany sprzęt będzie o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych. W takim przypadku, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wraz z ofertą jego szczegółową specyfikację, z której w sposób nie budzący żadnej wątpliwości Zamawiającego winno wynikać, iż zaoferowany sprzęt jest o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych w odniesieniu do sprzętu określonego przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.
4. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wskazanie równoważności oferowanego przedmiotu zamówienia spoczywa na Wykonawcy. Jeżeli użyto do opisania przedmiotu zamówienia oznaczeń lub parametrów wskazujących konkretnego producenta, konkretny produkt lub wskazano znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktów równoważnych dla urządzeń wymienionych w Załączniku nr 2 SIWZ, przez które należy rozumieć produkty o parametrach nie gorszych od przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia, kompatybilne (współpracujące) z posiadaną przez Zamawiającego infrastrukturą sieciowo-systemowo sprzętową w tym samym zakresie, co produkty określone w opisie przedmiotu zamówienia. Opis równoważności dla systemów operacyjnych znajduje się w Załączniku nr 2 do SIWZ.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania przez Wykonawcę oprogramowania równoważnego dla oprogramowania opisanych w Załącznika nr 2 do SIWZ, w punkcie 2. Oprogramowanie.
Wyjaśnienie:
W Urzędzie Miasta i Gminy we Wschowie funkcjonuje środowisko Active Directory oparte na systemie firmy Microsoft - Windows Server. Stacje robocze użytkowników podłączone są do domeny Windows i korzystają z usług udostępnionych poprzez Active Directory. Ponadto wykorzystywane w UMiG we Wschowie oprogramowanie dziedzinowe korzysta z baz danych Microsoft SQL. Zamawiane oprogramowanie serwerowe ma zastąpić użytkowane obecnie system operacyjny serwera oraz motor baz danych. W związku z powyższym aby zapewnić kompatybilność ze stosowanymi obecnie rozwiązaniami informatycznymi, konieczny jest zakup programów opisanych w punkcie 2. Załącznika nr 2 do SIWZ
6. Wszystkie urządzenia powinny spełniać wszelkie przepisy dot. prawa dopuszczenia do użytkowania w Polsce oraz posiadać stosowne dokumenty świadczące o spełnianiu wszystkich niezbędnych norm i wytycznych, które powinien spełniać w/w sprzęt przed dopuszczeniem go do użytkowania. Każde urządzenie musi posiadać wszystkie niezbędne dokumenty takie jak instrukcja obsługi, gwarancja, oświadczenie zgodności z wszystkimi niezbędnymi normami (np. CE) oraz wszystkie nośniki danych z oprogramowaniem, sterownikami dodawanymi do sprzętu.
7. Przedmiot zamówienia musi być dostarczony wraz z instrukcjami obsługi, sterownikami oraz towarzyszącym oprogramowaniem niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania
8. Dostarczony przedmiot zamówienia musi być wolny od wad, fabrycznie nowy, tzn. nieużywany przed dniem dostarczenia, z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu jego poprawnej pracy.
9. Oferowany przedmiot zamówienia w dniu sporządzenia oferty nie może być przewidziany przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży.
10. Dostarczony przedmiot zamówienia musi pochodzić z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta obejmujących również rynek Unii Europejskiej, zapewniających w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych.
11. Dostarczony przedmiot zamówienia przeznaczony do zasilania z sieci energetycznej powinien być wyposażony w odpowiednią liczbę kabli zasilających pozwalających na podłączenie go do standardowych używanych na terytorium RP gniazdek zasilających chyba, że w specyfikacji technicznej zaznaczono inaczej.
12. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje także transport do siedziby Zamawiającego, rozładunek sprzętu.
13.Wymagania dotyczące odbioru przedmiotu zamówienia zawarte zostały w projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ.
branża Komputery, informatyka, technika biurowa
podbranża komputery, serwery
kody CPV 48820000, 48821000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubuskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubuskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się