Przetarg 7745091 - „Zakup karmy dla żubrów i jej wykładanie, odśnieżanie...

   
Analizuj Zamówienie 7745091 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-10-09
przedmiot ogłoszenia
„Zakup karmy dla żubrów i jej wykładanie, odśnieżanie dojazdów i czyszczenie miejsc dokarmiania na terenie Nadleśnictwa K
omańcza w 2020 r. w ramach realizacji projektu - Kompleksowa ochrona żubra w Polsce”
Numer referencyjny: DZ.270.1.3.2020

Przedmiotem zamówienia jest usługa obejmująca realizację zadania pod nazwą: „Zakup karmy dla żubrów i jej wykładanie oraz odśnieżanie dojazdów i czyszczenie miejsc dokarmiania na terenie Nadleśnictwa Komańcza w 2020 roku w ramach realizacji projektu - Kompleksowa ochrona żubra w Polsce”, w której zakres wchodzi:
1. Dostarczenie następującej karmy i soli dla żubrów w 2020 r.
Wykonawca we własnym zakresie dokona zakupu karmy w ilości 25 ton oraz granulat dla żubrów i sól lizawkową:
• Buraki cukrowe – 15 ton (korzenie bez naci, pochodzące ze zbiorów 2020 roku. Buraki muszą być oczyszczone z zanieczyszczeń mechanicznych, korzonków i gliny),
• Sianokiszonka – 10 ton (w balotach o wadze 300-800 kg, pochodząca ze zbiorów z traw łąkowych, pozyskanych w okresie czerwiec – lipiec 2020 roku),
• Granulat dla żubrów – 5 ton (granulat specjalny dla żubrów, które w diecie pokarmowej wymagają obecności garbników występujących w korze drzew liściastych. Skład surowcowy: śruty zbożowe, mąka pastewna, otręby zbożowe, śruty białkowe, śruta lniana, susz z lucerny, kora z drzew liściastych, sól pastewna, witaminy i minerały. Średnica granulatu w wymiarach od 5 do 15 mm. Okres trwałości paszy – minimum 4 miesiące),
• Sól lizawkowa – 1 tona (sól kamienna w naturalnych bryłach),
2. Przechowywanie, transport i wykładanie ww. karmy.
Zamawiający informuje, że w okresie obowiązywania umowy należy wyłożyć łącznie 25 ton karmy oraz granulatu i soli dla żubrów. Wykonawca będzie przechowywał karmę i sól lizawkową wg swojego uznania, w takim miejscu, aby możliwy był dojazd w okresie zimowym i jej wykładanie w terminach, lokalizacjach i z częstotliwością wskazaną przez Zamawiającego każdorazowo w Zleceniu prac do wykonania. Zamawiający informuje również, że dokarmianie żubrów będzie odbywało się w następujących leśnictwach : Balnica, Maniów, Czarny Las, Jesionowa, Maguryczne, Mików, Smolnik, Wola Michowa. Intensywność dokarmiania będzie uzależniona od miejsc koncentracji żubrów.
Usługa dokarmiania będzie obejmowała: zakup, przechowywanie, załadunek na środek transportowy przystosowany do poruszania się po nieutwardzonych szlakach leśnych, transport do miejsc dokarmiania zlokalizowanych w ww. leśnictwach oraz wykładanie karmy w miejscach dokarmiania wskazanych przez leśniczego ds. łowiectwa w nadleśnictwie, sukcesywnie wg potrzeb, z częstotliwością niżej wymienioną:
buraki cukrowe – dokarmianie w okresie zimowym z częstotliwością co najmniej 1 raz w tygodniu po ok. 2-3 tony,
sianokiszonka – dokarmianie w okresie zimowym z częstotliwością co najmniej 1 raz w tygodniu po ok. 1-2 tony,
granulat – dokarmianie w okresie zimowym z częstotliwością co najmniej 1 raz w tygodniu po ok. 0,5 tony,
sól lizawkowa – wykładanie do lizawek z częstotliwością co najmniej 2 razy w miesiącu, przez okres dokarmiania po ok. 150 kg każdorazowo. Ponadto Zamawiający informuje, że znaczna część lizawek wymaga wynoszenia ręcznego soli z uwagi na brak możliwości dojazdu (brak dróg leśnych, szlaków zrywkowych).
3. Porządkowanie miejsc dokarmiania obejmuje:
- uprzątnięcie starych, niezjedzonych resztek karmy wyłożonych bezpośrednio na ziemi oraz w korytach w miejscu karmisk,
- uprzątnięcie resztek worków, folii, sznurków służących do przechowywania karmy oraz innych zanieczyszczeń, w szczególności śmieci,
- dezynfekcję ww. miejsc dokarmiania przy użyciu środka dezynfekującego w uzgodnieniu z Zamawiającym, zakup środka po stronie Wykonawcy,
- częstotliwość prac – max. 2 razy w tygodniu, w zależności od warunków pogodowych i intensywności pobierania karmy, w uzgodnieniu z Zamawiającym.
4. Odśnieżanie miejsc dokarmiania i dróg dojazdowych do miejsc dokarmiania.
Odśnieżanie ma na celu umożliwienie dowiezienia karmy i jej udostępnienie (wyłożenie) dla żubrów.
Obejmuje ono wykonanie następujących prac:
- odśnieżanie dróg leśnych, szlaków zrywkowych, prowadzących do miejsc dokarmiania wskazanych każdorazowo przez Zamawiającego w zleceniu prac do wykonania, z wykorzystaniem pojazdu mechanicznego z pługiem np. ciągnika rolniczego lub innego,
- odśnieżanie miejsc dokarmiania w celu umożliwienia wyłożenia karmy bezpośrednio na ziemi lub do koryt skrzynkowych,
- odśnieżanie miejsc zlokalizowanych bezpośrednio przy magazynach na karmę w L-ctwie Maguryczne oraz L-ctwie Smolnik,
- posypywanie piaskiem miejsc oblodzonych.
Potrzeba odśnieżania będzie uzależniona od warunków atmosferycznych – intensywności opadów śniegu, wysokości pokrywy śnieżnej, oblodzenia dróg dojazdowych i szlaków.
Przewidywana lokalizacja i długość tras do odśnieżania w celu dokarmiania żubrów - Leśnictwo: Balnica 50mb, Czarny Las 50 mb, Jesionowa 150 mb, Maguryczne 50 mb, Maniów 150 mb, Mików 50 mb, Smolnik 50 mb, Wola Michowa 50 mb.
Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie teren zasięgu Nadleśnictwa Komańcza.
branża Leśnictwo, rolnictwo, hodowla
podbranża rośliny, zboża, pasze
kody CPV 3113100, 14410000, 15700000, 60000000, 77230000, 77500000, 90620000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podkarpackie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podkarpackie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się