Przetarg 8325134 - Zakup i wdrożenie Komplementarnego Systemu Obsługi...

   
Analizuj Zamówienie 8325134
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2021-08-11
przedmiot ogłoszenia
Zakup i wdrożenie Komplementarnego Systemu Obsługi Dydaktyki (KSOD) wraz z wymaganymi usługami dla Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Numer referencyjny: AZP.25.2.15.2021
Przedmiotem
zamówienia jest zakup i wdrożenie Komplementarnego Systemu Obsługi Dydaktyki (KSOD) wraz z wymaganymi usługami dla Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku:
Zadanie 1 – zakup i wdrożenie KSOD
Zadanie 2 – utrzymanie KSOD
Zadanie 3 – rozwój KSOD
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) stanowi załącznik nr 2 do SWZ oraz wzór umowy – Załącznik nr 7 do SWZ.
Przedmiotem zamówienia jest zakup i wdrożenie Komplementarnego Systemu Obsługi Dydaktyki (KSOD) wraz z wymaganymi usługami dla Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku: Zadanie 1 – zakup i wdrożenie KSOD Zadanie 2 – utrzymanie KSOD Zadanie 3 – rozwój KSOD Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) stanowi załącznik nr 2 do SWZ oraz wzór umowy – Załącznik nr 7 do SWZ.

UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2021/S 168-440551 z dnia 2021-08-31:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 07/09/2021
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 14/09/2021
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 07/09/2021
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 14/09/2021
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 05/12/2021
Powinno być:
Data: 12/12/2021


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2021/S 173-452290 z dnia 2021-09-07:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 14/09/2021
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 22/09/2021
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 12/12/2021
Powinno być:
Data: 20/12/2021
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 14/09/2021
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 22/09/2021
Czas lokalny: 10:00


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2021/S 179-466841 z dnia 2021-09-15:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 22/09/2021
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 01/10/2021
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 20/12/2021
Powinno być:
Data: 29/12/2021
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 22/09/2021
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 01/10/2021
Czas lokalny: 10:00


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2021/S 183-476981 z dnia 2021-09-21:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3
Zamiast:
Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca winien wykazać, że zrealizował co najmniej jedno zamówienie dla uczelni działającej na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, przy czym:
a) przedmiotem zamówienia było wdrożenie systemu do zarządzania uczelnią obejmującego co najmniej następujące obszary funkcjonalne: Dziekanat, Wirtualny Dziekanat, Sylabusy, Obsługa Krajowych Ram Kwalifikacji lub Obsługa Polskiej Ramy Kwalifikacji i Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, Rozliczenia finansowe studentów,
b) wartość zamówienia była NIE mniejsza niż 1 000 000,00 zł brutto (jeden milion złotych),
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotu, na rzecz którego usługi zostały wykonane, wraz z załączeniem dowodów określających czy usługi te zostały wykonane należycie.
Powinno być:
Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca winien wykazać, że zrealizował co najmniej jedno zamówienie dla uczelni działającej na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, przy czym:
a) przedmiotem zamówienia było wdrożenie systemu do zarządzania uczelnią obejmującego co najmniej następujące obszary funkcjonalne: Dziekanat, Wirtualny Dziekanat, Sylabusy, Obsługa Krajowych Ram Kwalifikacji lub Obsługa Polskiej Ramy Kwalifikacji i Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, Rozliczenia finansowe studentów,
b) wartość zamówienia była NIE mniejsza niż 1 000 000,00 zł brutto (jeden milion złotych),
w okresie ostatnich czterech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem wartości, przedmiotu, daty wykonania
i podmiotu, na rzecz którego usługi zostały wykonane, wraz z załączeniem dowodów określających czy usługi te zostały wykonane należycie.
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 01/10/2021
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 20/10/2021
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 29/12/2021
Powinno być:
Data: 17/01/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 01/10/2021
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 20/10/2021
Czas lokalny: 10:00
branża Komputery, informatyka, technika biurowa
podbranża oprogramowanie komputerowe
kody CPV 48000000, 72263000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie ,dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podlaskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podlaskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się