Przetarg 8485524 - Zakup i sukcesywna dostawa paliw na potrzeby...

   
Analizuj Zamówienie 8485524 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2021-10-25
przedmiot ogłoszenia
Zakup i sukcesywna dostawa paliw na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju. Numer referencyjny:
ZP/DOT/39/21
Przedmiotem zamówienia jest dostawa (zakup) paliw płynnych na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju, ul. Łąkowa 13 w okresie 24 miesięcy (lata 2022 i 2023).
1) Oferowane produkty będące przedmiotem dostawy (zakupu) muszą spełniać aktualne wymagania jakościowe określone dla paliw ciekłych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 09.10.2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. 2015 poz. 1680).
2) Oferowane produkty będące przedmiotem dostawy (zakupu) muszą spełniać wymagania stosownych aktualnych na dzień składania ofert norm:
- dla oleju napędowego - PN-EN 590:2013-12 „Paliwa do pojazdów samochodowych – Oleje napędowe. Wymagania i metody badań.”
- dla benzyny bezołowiowej 95 – PN-EN 228 Paliwa do pojazdów samochodowych – Benzyna bezołowiowa. Wymagania i metody badań.”
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 3.3.1. Dostawa (zakup) oleju napędowego w Stacji Paliw Wykonawcy w szacunkowej ilości: 470 776 litrów. 3.3.2. Dostawa (zakup) etyliny bezołowiowej 95 w Stacji Paliw Wykonawcy w szacunkowej ilości: 4 852 litrów. 3.4. Podane powyżej ilości dotyczą szacunkowego wyliczenia zapotrzebowania na paliwo w okresie 24 miesięcy na podstawie bieżącego zużycia. Zamawiający zastrzega sobie w ramach umowy, możliwość dokonywania zmian ilościowych w przedstawionym asortymencie, stosownie do rzeczywistych potrzeb, przy zachowaniu upustów podanych w ofercie. W przypadku mniejszego zapotrzebowania na paliwo w okresie trwania umowy w stosunku do deklarowanego szacunkowego zapotrzebowania na paliwo Wykonawca nie będzie wnosić z tego tytułu roszczeń do Zamawiającego. Zamawiającemu przysługuje prawo do niezrealizowania dostawy lub jej części, co najmniej w 50% ogólnej wartości brutto umowy a Wykonawcy nie przysługuje prawo do jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu. 3.5.Tankowanie paliwa odbywać się będzie w Stacji Paliw Wykonawcy bezpośrednio do zbiorników samochodów Zamawiającego, zapewniające pracę w okresie letnim i zimowym. Aktualny wykaz pojazdów Zamawiającego stanowił będzie załącznik nr 1 do Umowy z Wykonawcą. 3.6. Zamawiający wymaga aby stacja paliw Wykonawcy; wyposażona była co najmniej w dystrybutory oleju napędowego i etyliny bezołowiowej 95 zlokalizowana w odległości maksymalnie do 6 kilometrów (6 000 metrów) mierzone po drodze dojazdowej od siedziby spółki tj. ul. Łąkowa 13, 23-400 Biłgoraj, czynna co najmniej od poniedziałku do soboty, w godzinach co najmniej od 6:00 do 22:00. Zamawiający wymaga aby wyjazd ze stacji paliw był dwukierunkowy tj. z możliwością przy wyjeździe skrętu w prawo i w lewo. 3.7. Zamawiający wymaga, aby na każde telefoniczne lub pisemne wezwanie w ciągu 48 godzin Wykonawca dostarczał, własnymi środkami transportu, na teren Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Korczowie, gmina Biłgoraj (dz. 1485/3) pożądaną ilość odpowiedniego paliwa do sprzętu i urządzeń wykorzystywanych w bieżącej działalności Spółki, na potrzeby sprzętu znajdującego się na składowisku odpadów w Korczowie.
branża Surowce, paliwa, oleje
podbranża surowce napędowe
kody CPV 9100000, 9134100
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: surowce napędowe

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8559751 2021-12-06
godz. 09:00
URZĄD MIASTA I GMINY NAROL Dostawa paliwa do pojazdów i sprzętu silnikowego Gminy Narol na zasadzie bezgotówkowego indywidualnego tankowania w roku 2022 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna, bezgotówkowa dostawa...
8545531 2021-12-06
godz. 10:00
MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI W KONINIE Zakup wodoru do jednego autobusu miejskiego napędzanego wodorem
8539136 2021-12-06
godz. 10:00
STAROSTWO POWIATOWE W BYDGOSZCZY SUKCESYWNE DOSTAWY PALIW PŁYNNYCH DLA POTRZEB BRYGADY DROGOWEJ ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH REALIZOWANE W SYSTEMIE SPRZEDAŻY BEZGOTÓWKOWEJ Zakres i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, 1) Za...
8562352 2021-12-06
godz. 10:00
STRAŻ MIEJSKA WROCŁAWIA Dostawa paliwa do samochodów i urządzeń Straży Miejskiej Wrocławia Przedmiotem zamówienia jest dostawa do samochodów i urządzeń Straży Miejskiej Wrocławia benzyny 95 w ilości ok. 30 000 lit...
8567150 2021-12-07
godz. 10:00
URZĄD GMINY SUŁÓW Dostawa paliw płynnych do pojazdów i urządzeń Gminy Sułów w 2022 r.
8567780 2021-12-07
godz. 12:00
AGRI PLUS SP. Z O.O. Zakup paliw na rok 2021/2022
8566994 2021-12-08
godz. 09:00
URZĄD GMINY SIERPC „Dostawa (zakup) paliw płynnych do pojazdów i sprzętów silnikowych, finansowana z budżetu Gminy Sierpc” 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup paliw płynnych do pojazdów i sprzętów silnikowyc...
8573819 2021-12-09
godz. 12:00
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W NOWEJ WSI WIELKIEJ Dostawa 25.000 litrów oleju napędowego i 500 litrów benzyny bezołowiowej 95
8576670 2021-12-13
godz. 10:00
BIEBRZAŃSKI PARK NARODOWY Sukcesywna dostawa paliw do pojazdów i urządzeń Biebrzańskiego Parku Narodowego Część 1: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw, polegająca na tankowaniu paliwa: benzyny bezołowiowej ...
8577575 2021-12-13
godz. 11:30
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG Dostawa paliw płynnych w 2022 roku Część 1: Dostawa benzyny bezołowiowej o liczbie oktanowej 95 w ilości do 10 000 litrów Część 2: Dostawa oleju napędowego w ilości do 60 000 litrów ...