Przetarg 9955981 - Zakup i montaż opraw oświetleniowych typu LED -...

   
Analizuj Zamówienie 9955981 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2023-09-21
przedmiot ogłoszenia
Zakup i montaż opraw oświetleniowych typu LED - Inspektorat w Brzegu i w Nysie

Część 1: Przedmiotem zamówienia jest wymiana ist
niejących opraw oświetlenia elektrycznego na oprawy LED o wysokiej sprawności energetycznej i oświetleniowej (luminacji, natężenia oświetlenia) oraz trwałości nie mniejszej niż zastosowane wcześniej oprawy oświetleniowe, zainstalowane w budynkach Inspektoratów ZUS w Brzegu przy ul. Starobrzeskiej 28c. Zamówienie obejmuje wykonanie wszystkich niezbędnych czynności związanych z dostawą i montażem opraw oświetlenia wewnętrznego w tym dostawę, demontaż istniejących i montaż nowych opraw, wraz z przygotowaniem i zabezpieczeniem miejsca pracy oraz wywiezieniem i utylizacją powstałych odpadów.Wykonawca zrealizuje usługę wymiany opraw z uwzględnieniem obowiązujących norm i przepisów określających parametry zastosowanego źródła oświetlenia elektrycznego, w tym doboru parametrów zastosowanego materiału.2.1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:1) zabezpieczenie wyposażenia pomieszczeń, w tym (jeśli wystąpi taka konieczność) przemieszczenie elementów wyposażenia do innej lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego na czas robót,2) demontaż istniejących opraw oświetleniowych,3) utylizację zdemontowanych opraw oświetleniowych, w tym elementów osprzętu elektrycznego,4) dostawę i montaż nowych opraw oświetleniowych typu LED; wykonanie usługi wymiany opraw nie uwzględnia rozbudowy lub modernizacji istniejących instalacji elektrycznych,5) testowanie nowych opraw oświetleniowych,6) wykonanie pomiarów rezystancji izolacji, skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, parametrów fotometrycznych, instalacji oświetlenia podstawowego oraz mocy biernej,7) wykonanie (po wymianie opraw) badań i pomiarów natężenia oświetlenia elektrycznego w pomieszczeniach i na stanowiskach pracy oraz dostarczenie oryginalnych protokołów z pomiarów (w 2 egzemplarzach) dla budynku Inspektoratu ZUS w Brzegu ,8) wykonanie dokumentacji powykonawczej – w języku polskim, zgodnie z obowiązującymi przepisami i polskimi normami; dokumentacja techniczna ma być dostarczona Zamawiającemu w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz na nośniku elektronicznym pendrive (pliki muszą być zamieszczone w wersjach edytowalnych (np.: .doc; .xls) oraz w formacie nieedytowalnym (.pdf),9) przywrócenie zagospodarowania pomieszczeń (rozmieszczenie wyposażenia, sprzątanie/odkurzanie pomieszczeń po zakończeniu robót).

Część 2: Przedmiotem zamówienia jest wymiana istniejących opraw oświetlenia elektrycznego na oprawy LED o wysokiej sprawnościenergetycznej i oświetleniowej (luminacji, natężenia oświetlenia) oraz trwałości nie mniejszej niż zastosowane wcześniejoprawy oświetleniowe, zainstalowane w budynkach Inspektoratów ZUS w Nysie przy ul. Armii Krajowej nr 3.Zamówienie obejmuje wykonanie wszystkich niezbędnych czynności związanych z dostawą i montażem opraw oświetleniawewnętrznego w tym dostawę, demontaż istniejących i montaż nowych opraw, wraz z przygotowaniem i zabezpieczeniemmiejsca pracy oraz wywiezieniem i utylizacją powstałych odpadów.Wykonawca zrealizuje usługę wymiany opraw z uwzględnieniem obowiązujących norm i przepisów określających parametryzastosowanego źródła oświetlenia elektrycznego, w tym doboru parametrów zastosowanego materiału.2.1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:1) zabezpieczenie wyposażenia pomieszczeń, w tym (jeśli wystąpi taka konieczność) przemieszczenie elementówwyposażenia do innej lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego na czas robót,2) demontaż istniejących opraw oświetleniowych,3) utylizację zdemontowanych opraw oświetleniowych, w tym elementów osprzętu elektrycznego,4) dostawę i montaż nowych opraw oświetleniowych typu LED; wykonanie usługi wymiany opraw nie uwzględnia rozbudowylub modernizacji istniejących instalacji elektrycznych,5) testowanie nowych opraw oświetleniowych,6) wykonanie pomiarów rezystancji izolacji, skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, parametrów fotometrycznych,instalacji oświetlenia podstawowego oraz mocy biernej,7) wykonanie (po wymianie opraw) badań i pomiarów natężenia oświetlenia elektrycznego w pomieszczeniach i nastanowiskach pracy oraz dostarczenie oryginalnych protokołów z pomiarów (w 2 egzemplarzach) dla budynku InspektoratuZUS w Nysie ,8) wykonanie dokumentacji powykonawczej – w języku polskim, zgodnie z obowiązującymi przepisami i polskimi normami;dokumentacja techniczna ma być dostarczona Zamawiającemu w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz na nośnikuelektronicznym pendrive (pliki muszą być zamieszczone w wersjach edytowalnych (np.: .doc; .xls) oraz w formacienieedytowalnym (.pdf),9) przywrócenie zagospodarowania pomieszczeń (rozmieszczenie wyposażenia, sprzątanie/odkurzanie pomieszczeń pozakończeniu robót).

240000.271.13.2023-ZAP

****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2023/BZP 00416349/01 z dnia: 2023-09-27
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu Przed zmianą:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: co najmniej jedną pracę których zakres obejmował montaż opraw oświetleniowych o wartości:
Część 1 – Zakup i montaż opraw oświetleniowych LED I/Brzeg – minimum 10 000,00 zł każda, Część 2 – Zakup i montaż opraw oświetleniowych LED I/Nysa – minimum 40 000,00 zł każda , z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty i prawidłowo ukończone. U Wykonawcy składającego ofertę na więcej niż jedną część Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, iż wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: minimum jedną robotę, której zakres obejmował montaż opraw oświetleniowych o wartości minimalnej równej sumie wartości wskazanych dla części na które składa ofertę. Dysponuje osobą, która zostanie skierowana do realizacji zamówienia i będzie pełnić funkcję kierownika robót elektrycznych, posiadającą aktualne uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, przeznaczoną do pełnienia funkcji kierownika robót elektrycznych.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia np. konsorcjum, mogą polegać na zdolnościach technicznych tych z Wykonawców, którzy wykonają prace, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które prace wykonają poszczególni Wykonawcy (zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SWZ). Zamawiający nie dopuszcza możliwości sumowania robót wykonywanych w ramach różnych umów w celu osiągnięcia wymaganej wartości. UWAGA nr 1: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia przedmiotowy warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli zostanie on spełniony łącznie przez wszystkich Wykonawców. UWAGA nr 2: W takim przypadku, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SWZ). Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
Po zmianie:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje osobą, która zostanie skierowana do realizacji zamówienia i będzie pełnić funkcję kierownika robót elektrycznych, posiadającą aktualne uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, przeznaczoną do pełnienia funkcji kierownika robót elektrycznych.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia np. konsorcjum, mogą polegać na zdolnościach technicznych tych z Wykonawców, którzy wykonają prace, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które prace wykonają poszczególni Wykonawcy (zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SWZ). Zamawiający nie dopuszcza możliwości sumowania robót wykonywanych w ramach różnych umów w celu osiągnięcia wymaganej wartości. UWAGA nr 1: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia przedmiotowy warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli zostanie on spełniony łącznie przez wszystkich Wykonawców. UWAGA nr 2: W takim przypadku, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SWZ). Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2023-09-29 10:00
Po zmianie:
2023-10-03 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2023-09-29 10:10
Po zmianie:
2023-10-03 10:10
branża Energoelektryczna
podbranża oświetlenie, urządzenia, materiały
kody CPV 31000000, 31500000, 31520000, 45310000
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia usługi, wykonanie ,dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Opolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Opolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: oświetlenie , urządzenia, materiały

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10552643 2024-06-25
godz. 10:00
Mazowieckie Przezwojenie generatora H-2 w elektrowni wodnej Tryszczyn Przedmiotem Zamówienia jest: wykonanie usługi kompleksowego przezwojenia generatora H-2 w elektrowni wodnej w Tryszczynie (woj. k...
10598171 2024-06-25
godz. 12:00
Mazowieckie Zakup kompletnej Słupowej stacji transformatorowej .Słupowa stacja transformatorowa przygotowana do montażu transformatora 160kVA, z 6-polową rozdzielnicę nn 0,4kV z półpośrednim uk...
10629332 2024-06-26
godz. 11:00
Małopolskie Dostawa przelotowych muf żywicznych dla kabli SN
10619673 2024-06-28
godz. 00:00
Śląskie Sukcesywne dostawy rozdzielnic słupowych na potrzeby TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Częstochowie
10600188 2024-06-28
godz. 11:00
Dolnośląskie Rozbudowa oświetlenia przy drodze wojewódzkiej nr 361 w Mroczkowicach - II etap Realizacja zamówienia polega na wykonaniu zadania inwestycyjnego pn.” „Rozbudowa oświetlenia drogoweg...
10621214 2024-06-28
godz. 12:00
Małopolskie „Remont instalacji oświetlenia iluminacyjnego komory Maria Teresa II - podziemna ekspozycja MŻKW III poziom kopalni soli Wieliczka” 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu i...
10624092 2024-07-01
godz. 11:00
Kujawsko-Pomorskie Remont obiektów sportowych wybudowanych w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" w miejscowości Dobre. Przedmiotem zamówienia jest remont obiektów sportowych wybudowanych w ramach p...
10633776 2024-07-01
godz. 12:00
Mazowieckie Dostawa wraz z montażem baterii trakcyjnych Dostawa wraz z wyposażeniem i montażem baterii trakcyjnych do miejsc wskazanych w załączniku nr 2 w terminie 45 dni roboczych od daty złoż...
10634015 2024-07-08
godz. 08:16
Dolnośląskie Dostawa osłony ZL boczna Lokalizacja 59-101 Polkowice
10620160 2024-07-23
godz. 11:00
Mazowieckie Dostawa przekładników – Etap 6 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa przekładników prądowych, napięciowych, kombinowanych stanowiących wyposażenie Stacji Zamawiającego .2. Prze...