Przetarg 9944037 - Zakup i dostawa wyposażenia do nowo powstającego klubu...

   
Analizuj Zamówienie 9944037 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2023-09-15
przedmiot ogłoszenia
Zakup i dostawa wyposażenia do nowo powstającego klubu malucha w Bojanowie dofinansowanego w ramach Programu MALUCH 2022-2029”


Część 1: 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowych, nienoszących śladów uprzedniego używania różnego wyposażenia do nowo powstającego Klubu Malucha w Bojanowie o minimalnych parametrach określonych w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ.2. Przedmiot zamówienia należy dostarczyć bezpośrednio do budynku Przedszkola im. Misia Uszatka w Bojanowie przy ul. Drzymały 28 w Bojanowie, w ilościach i asortymencie zgodnym z formularzem cenowym.3. Przedmiot zamówienia został podzielony na pięć części:1) wyposażenie kuchenne2) zabawki, artykuły plastyczne i pomoce dydaktyczne3) laptopy, drukarki, produkty do sprzątania i inne urządzenia elektryczne4) meble oraz wyposażenie do pomieszczeń 5) akcesoria medyczne3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 6 do SWZ.UWAGA: Zamawiający wymaga do oferty załączenia Formularza cenowego (załącznik nr 6 SWZ) wykazu oferowanych urządzeń wraz ze szczegółowym opisem technicznym (nazwy, typu, model, cech charakterystycznych danego produktu itp.) w taki sposób aby Zamawiający mógł jednoznacznie określić szczególne cechy produktu. W przypadku braku wymaganego opisu Zamawiający wezwie do złożenia wyjaśnień oferty.

Część 2: 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowych, nienoszących śladów uprzedniego używania różnego wyposażenia do nowo powstającego Klubu Malucha w Bojanowie o minimalnych parametrach określonych w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ.2. Przedmiot zamówienia należy dostarczyć bezpośrednio do budynku Przedszkola im. Misia Uszatka w Bojanowie przy ul. Drzymały 28 w Bojanowie, w ilościach i asortymencie zgodnym z formularzem cenowym.3. Przedmiot zamówienia został podzielony na pięć części:1) wyposażenie kuchenne2) zabawki, artykuły plastyczne i pomoce dydaktyczne3) laptopy, drukarki, produkty do sprzątania i inne urządzenia elektryczne4) meble oraz wyposażenie do pomieszczeń 5) akcesoria medyczne3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 6 do SWZ.UWAGA: Zamawiający wymaga do oferty załączenia Formularza cenowego (załącznik nr 6 SWZ) wykazu oferowanych urządzeń wraz ze szczegółowym opisem technicznym (nazwy, typu, model, cech charakterystycznych danego produktu itp.) w taki sposób aby Zamawiający mógł jednoznacznie określić szczególne cechy produktu. W przypadku braku wymaganego opisu Zamawiający wezwie do złożenia wyjaśnień oferty.

Część 3: 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowych, nienoszących śladów uprzedniego używania różnego wyposażenia do nowo powstającego Klubu Malucha w Bojanowie o minimalnych parametrach określonych w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ.2. Przedmiot zamówienia należy dostarczyć bezpośrednio do budynku Przedszkola im. Misia Uszatka w Bojanowie przy ul. Drzymały 28 w Bojanowie, w ilościach i asortymencie zgodnym z formularzem cenowym.3. Przedmiot zamówienia został podzielony na pięć części:1) wyposażenie kuchenne2) zabawki, artykuły plastyczne i pomoce dydaktyczne3) laptopy, drukarki, produkty do sprzątania i inne urządzenia elektryczne4) meble oraz wyposażenie do pomieszczeń 5) akcesoria medyczne3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 6 do SWZ.UWAGA: Zamawiający wymaga do oferty załączenia Formularza cenowego (załącznik nr 6 SWZ) wykazu oferowanych urządzeń wraz ze szczegółowym opisem technicznym (nazwy, typu, model, cech charakterystycznych danego produktu itp.) w taki sposób aby Zamawiający mógł jednoznacznie określić szczególne cechy produktu. W przypadku braku wymaganego opisu Zamawiający wezwie do złożenia wyjaśnień oferty.

Część 4: 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowych, nienoszących śladów uprzedniego używania różnego wyposażenia do nowo powstającego Klubu Malucha w Bojanowie o minimalnych parametrach określonych w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ.2. Przedmiot zamówienia należy dostarczyć bezpośrednio do budynku Przedszkola im. Misia Uszatka w Bojanowie przy ul. Drzymały 28 w Bojanowie, w ilościach i asortymencie zgodnym z formularzem cenowym.3. Przedmiot zamówienia został podzielony na pięć części:1) wyposażenie kuchenne2) zabawki, artykuły plastyczne i pomoce dydaktyczne3) laptopy, drukarki, produkty do sprzątania i inne urządzenia elektryczne4) meble oraz wyposażenie do pomieszczeń 5) akcesoria medyczne3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 6 do SWZ.UWAGA: Zamawiający wymaga do oferty załączenia Formularza cenowego (załącznik nr 6 SWZ) wykazu oferowanych urządzeń wraz ze szczegółowym opisem technicznym (nazwy, typu, model, cech charakterystycznych danego produktu itp.) w taki sposób aby Zamawiający mógł jednoznacznie określić szczególne cechy produktu. W przypadku braku wymaganego opisu Zamawiający wezwie do złożenia wyjaśnień oferty.

Część 5: 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowych, nienoszących śladów uprzedniego używania różnego wyposażenia do nowo powstającego Klubu Malucha w Bojanowie o minimalnych parametrach określonych w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ.2. Przedmiot zamówienia należy dostarczyć bezpośrednio do budynku Przedszkola im. Misia Uszatka w Bojanowie przy ul. Drzymały 28 w Bojanowie, w ilościach i asortymencie zgodnym z formularzem cenowym.3. Przedmiot zamówienia został podzielony na pięć części:1) wyposażenie kuchenne2) zabawki, artykuły plastyczne i pomoce dydaktyczne3) laptopy, drukarki, produkty do sprzątania i inne urządzenia elektryczne4) meble oraz wyposażenie do pomieszczeń 5) akcesoria medyczne3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 6 do SWZ.UWAGA: Zamawiający wymaga do oferty załączenia Formularza cenowego (załącznik nr 6 SWZ) wykazu oferowanych urządzeń wraz ze szczegółowym opisem technicznym (nazwy, typu, model, cech charakterystycznych danego produktu itp.) w taki sposób aby Zamawiający mógł jednoznacznie określić szczególne cechy produktu. W przypadku braku wymaganego opisu Zamawiający wezwie do złożenia wyjaśnień oferty.

IR.271.9.2023

****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2023/BZP 00407949/01 z dnia: 2023-09-21
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2023-09-25 08:00
Po zmianie:
2023-09-27 08:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2023-09-25 08:05
Po zmianie:
2023-09-27 08:05
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2023-10-24
Po zmianie:
2023-10-26


****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2023/BZP 00409892/01 z dnia: 2023-09-22
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 6.4.1. Informacje dotyczące wadium Przed zmianą:
1. Wykonawca przystępujący do postępowania i zamierzający złożyć ofertę na
Część 2 jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 1.200,00 zł (słownie: tysiąc dwieście złotych).
Część 3 jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 400,00 zł (słownie: czterysta złotych).
Część 4 jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 700,00 zł (słownie: siedemset złotych).
2. Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. do dnia 24.10.2023 r.
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
- pieniądzu – wymaganą kwotę należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 62 8682 0004 0030 3970 2000 0060. Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert
(decyduje data wpływu na rachunek bankowy Zamawiającego);
- gwarancjach bankowych;
- gwarancjach ubezpieczeniowych;
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
4. Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu. Zamawiający zaleca załączenie do oferty dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w pieniądzu na rachunek bankowy zamawiającego (czynność ta skróci czas badania ofert).
5. W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji/poręczenia, gwarancja/poręczenie powinny być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i zawierać następujące elementy:
- nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib,
- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem (nazwę postępowania/wskazanie części),
- kwotę gwarancji/poręczenia,
- termin ważności gwarancji/poręczenia,
- zobowiązanie gwaranta, do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
6. W przypadku, gdy Wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł je w sposób nieprawidłowy, lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą bądź złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.
7. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1–5 ustawy Pzp.
8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
Po zmianie:
1. Wykonawca przystępujący do postępowania i zamierzający złożyć ofertę na
Część 2 jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 1.200,00 zł (słownie: tysiąc dwieście złotych).
Część 3 jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 400,00 zł (słownie: czterysta złotych).
Część 4 jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 700,00 zł (słownie: siedemset złotych).
2. Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. do dnia 26.10.2023 r.
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
- pieniądzu – wymaganą kwotę należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 62 8682 0004 0030 3970 2000 0060. Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert
(decyduje data wpływu na rachunek bankowy Zamawiającego);
- gwarancjach bankowych;
- gwarancjach ubezpieczeniowych;
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
4. Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu. Zamawiający zaleca załączenie do oferty dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w pieniądzu na rachunek bankowy zamawiającego (czynność ta skróci czas badania ofert).
5. W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji/poręczenia, gwarancja/poręczenie powinny być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i zawierać następujące elementy:
- nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib,
- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem (nazwę postępowania/wskazanie części),
- kwotę gwarancji/poręczenia,
- termin ważności gwarancji/poręczenia,
- zobowiązanie gwaranta, do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
6. W przypadku, gdy Wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł je w sposób nieprawidłowy, lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą bądź złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.
7. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1–5 ustawy Pzp.
8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
branża Komputery, informatyka, technika biurowa, Kosmetyki, środki czystości, Medyczna, Elektronika, RTV, AGD, multimedia, Wyposażenie wnętrz, Materiały papiernicze, szkolne
podbranża komputery, serwery, urządzenia, akcesoria biurowe i komputerowe, sprzęt do utrzymania czystości, sprzęt medyczny, meble medyczne, meble i akcesoria, sprzęt gospodarstwa domowego, sprzęt rtv, multimedia, materiały biurowe i papiernicze, materiały dydaktyczne, materiały medyczne, akcesoria gospodarstwa domowego
kody CPV 30213100, 32322000, 32342000, 33140000, 33141112, 35111300, 37000000, 37520000, 39100000, 39162100, 39220000, 39224300, 39224310, 39290000, 39713430, 39713510, 42514000, 42962000, 48900000
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Wielkopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Wielkopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: komputery, serwery , urządzenia, akcesoria biurowe i komputerowe , sprzęt do utrzymania czystości , sprzęt medyczny , meble medyczne , meble i akcesoria , sprzęt gospodarstwa domowego , sprzęt rtv, multimedia , materiały biurowe i papiernicze , materiały dydaktyczne , materiały medyczne , akcesoria gospodarstwa domowego

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10089560 2023-12-18
godz. 11:00
1 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W LUBLINIE Dostawa preparatów do dezynfekcji - 12 zadań Opis: Przedmiotem zamówienia jest dostawa preparatów do dezynfekcji w podziale na 12 części. Zadanie nr 1-Preparaty do higieny ciała. Zadanie nr ...
10079215 2023-12-19
godz. 09:00
SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU Doposażenie Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu w sprzęt i aparaturę medyczną na potrzeby udzielanych świadczeń zdrowotnych z podziałem na zadania: ,,Dostawa sprzętu medycznego wraz z montażem...
10089878 2023-12-19
godz. 10:00
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W BOLESŁAWCU Sukcesywne dostawy produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia oraz innych produktów żywienia medycznego do Apteki Szpitalnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu ...
10126297 2023-12-19
godz. 14:00
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWOGARDZIE Dostawa artykułów biurowych - tonerów na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogardzie.
10094840 2023-12-20
godz. 12:00
ACCESSMEDICA SP. Z O.O. SP.K. Dostawa sprzętu medycznego do świadczenia usług rehabilitacyjnych Lidzbarskiego Centrum Zdrowia z zakładem przyrodoleczniczym i rehabilitacyjnym Przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowa...
10094937 2023-12-21
godz. 12:30
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W MYŚLENICACH Dostawy niesterylnych materiałów jednorazowego użytku
10098111 2023-12-28
godz. 08:30
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. LUDWIKA RYDYGIERA W TORUNIU Dostawa akcesoriów do laparoskopowych operacji transanalnych i zaawansowanej energii bipolarnej Opis: Przedmiotem zamówienia jest dostawa akcesoriów do laparoskopowych operacji transanalnych...
10117242 2024-01-03
godz. 09:00
WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. J. GROMKOWSKIEGO WE WROCŁAWIU PN 98/23 Zakup, dostawa, montaż, uruchomienie łóżek dla pacjentów intensywnej terapii oraz łóżek o zwiększonym udźwigu z materacem przeciwodleżynowym. Numer referencyjny: PN 98/23 Przedmiote...
10117251 2024-01-03
godz. 10:00
UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU dostawa mebli wraz z montażem do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Numer referencyjny: ZP/4206/D/23 1.dostawa mebli wraz z montażem do jednostek organiz...
10120762 2024-01-09
godz. 09:00
SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. EDMUNDA BIERNACKIEGO W MIELCU SPRZEDAŻ I DOSTAWA MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH DO APTEKI SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM EDMUNDA BIERNACKIEGO W MIELCU