Przetarg 9944037 - Zakup i dostawa wyposażenia do nowo powstającego klubu...

   
Analizuj Zamówienie 9944037 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2023-09-15
przedmiot ogłoszenia
Zakup i dostawa wyposażenia do nowo powstającego klubu malucha w Bojanowie dofinansowanego w ramach Programu "MALUCH+" 2022-2029”


Część 1: 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowych, nienoszących śladów uprzedniego używania różnego wyposażenia do nowo powstającego Klubu Malucha w Bojanowie o minimalnych parametrach określonych w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ.2. Przedmiot zamówienia należy dostarczyć bezpośrednio do budynku Przedszkola im. Misia Uszatka w Bojanowie przy ul. Drzymały 28 w Bojanowie, w ilościach i asortymencie zgodnym z formularzem cenowym.3. Przedmiot zamówienia został podzielony na pięć części:1) wyposażenie kuchenne2) zabawki, artykuły plastyczne i pomoce dydaktyczne3) laptopy, drukarki, produkty do sprzątania i inne urządzenia elektryczne4) meble oraz wyposażenie do pomieszczeń 5) akcesoria medyczne3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 6 do SWZ.UWAGA: Zamawiający wymaga do oferty załączenia Formularza cenowego (załącznik nr 6 SWZ) wykazu oferowanych urządzeń wraz ze szczegółowym opisem technicznym (nazwy, typu, model, cech charakterystycznych danego produktu itp.) w taki sposób aby Zamawiający mógł jednoznacznie określić szczególne cechy produktu. W przypadku braku wymaganego opisu Zamawiający wezwie do złożenia wyjaśnień oferty.

Część 2: 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowych, nienoszących śladów uprzedniego używania różnego wyposażenia do nowo powstającego Klubu Malucha w Bojanowie o minimalnych parametrach określonych w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ.2. Przedmiot zamówienia należy dostarczyć bezpośrednio do budynku Przedszkola im. Misia Uszatka w Bojanowie przy ul. Drzymały 28 w Bojanowie, w ilościach i asortymencie zgodnym z formularzem cenowym.3. Przedmiot zamówienia został podzielony na pięć części:1) wyposażenie kuchenne2) zabawki, artykuły plastyczne i pomoce dydaktyczne3) laptopy, drukarki, produkty do sprzątania i inne urządzenia elektryczne4) meble oraz wyposażenie do pomieszczeń 5) akcesoria medyczne3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 6 do SWZ.UWAGA: Zamawiający wymaga do oferty załączenia Formularza cenowego (załącznik nr 6 SWZ) wykazu oferowanych urządzeń wraz ze szczegółowym opisem technicznym (nazwy, typu, model, cech charakterystycznych danego produktu itp.) w taki sposób aby Zamawiający mógł jednoznacznie określić szczególne cechy produktu. W przypadku braku wymaganego opisu Zamawiający wezwie do złożenia wyjaśnień oferty.

Część 3: 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowych, nienoszących śladów uprzedniego używania różnego wyposażenia do nowo powstającego Klubu Malucha w Bojanowie o minimalnych parametrach określonych w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ.2. Przedmiot zamówienia należy dostarczyć bezpośrednio do budynku Przedszkola im. Misia Uszatka w Bojanowie przy ul. Drzymały 28 w Bojanowie, w ilościach i asortymencie zgodnym z formularzem cenowym.3. Przedmiot zamówienia został podzielony na pięć części:1) wyposażenie kuchenne2) zabawki, artykuły plastyczne i pomoce dydaktyczne3) laptopy, drukarki, produkty do sprzątania i inne urządzenia elektryczne4) meble oraz wyposażenie do pomieszczeń 5) akcesoria medyczne3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 6 do SWZ.UWAGA: Zamawiający wymaga do oferty załączenia Formularza cenowego (załącznik nr 6 SWZ) wykazu oferowanych urządzeń wraz ze szczegółowym opisem technicznym (nazwy, typu, model, cech charakterystycznych danego produktu itp.) w taki sposób aby Zamawiający mógł jednoznacznie określić szczególne cechy produktu. W przypadku braku wymaganego opisu Zamawiający wezwie do złożenia wyjaśnień oferty.

Część 4: 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowych, nienoszących śladów uprzedniego używania różnego wyposażenia do nowo powstającego Klubu Malucha w Bojanowie o minimalnych parametrach określonych w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ.2. Przedmiot zamówienia należy dostarczyć bezpośrednio do budynku Przedszkola im. Misia Uszatka w Bojanowie przy ul. Drzymały 28 w Bojanowie, w ilościach i asortymencie zgodnym z formularzem cenowym.3. Przedmiot zamówienia został podzielony na pięć części:1) wyposażenie kuchenne2) zabawki, artykuły plastyczne i pomoce dydaktyczne3) laptopy, drukarki, produkty do sprzątania i inne urządzenia elektryczne4) meble oraz wyposażenie do pomieszczeń 5) akcesoria medyczne3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 6 do SWZ.UWAGA: Zamawiający wymaga do oferty załączenia Formularza cenowego (załącznik nr 6 SWZ) wykazu oferowanych urządzeń wraz ze szczegółowym opisem technicznym (nazwy, typu, model, cech charakterystycznych danego produktu itp.) w taki sposób aby Zamawiający mógł jednoznacznie określić szczególne cechy produktu. W przypadku braku wymaganego opisu Zamawiający wezwie do złożenia wyjaśnień oferty.

Część 5: 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowych, nienoszących śladów uprzedniego używania różnego wyposażenia do nowo powstającego Klubu Malucha w Bojanowie o minimalnych parametrach określonych w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ.2. Przedmiot zamówienia należy dostarczyć bezpośrednio do budynku Przedszkola im. Misia Uszatka w Bojanowie przy ul. Drzymały 28 w Bojanowie, w ilościach i asortymencie zgodnym z formularzem cenowym.3. Przedmiot zamówienia został podzielony na pięć części:1) wyposażenie kuchenne2) zabawki, artykuły plastyczne i pomoce dydaktyczne3) laptopy, drukarki, produkty do sprzątania i inne urządzenia elektryczne4) meble oraz wyposażenie do pomieszczeń 5) akcesoria medyczne3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 6 do SWZ.UWAGA: Zamawiający wymaga do oferty załączenia Formularza cenowego (załącznik nr 6 SWZ) wykazu oferowanych urządzeń wraz ze szczegółowym opisem technicznym (nazwy, typu, model, cech charakterystycznych danego produktu itp.) w taki sposób aby Zamawiający mógł jednoznacznie określić szczególne cechy produktu. W przypadku braku wymaganego opisu Zamawiający wezwie do złożenia wyjaśnień oferty.

IR.271.9.2023

****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2023/BZP 00407949/01 z dnia: 2023-09-21
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2023-09-25 08:00
Po zmianie:
2023-09-27 08:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2023-09-25 08:05
Po zmianie:
2023-09-27 08:05
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2023-10-24
Po zmianie:
2023-10-26


****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2023/BZP 00409892/01 z dnia: 2023-09-22
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 6.4.1. Informacje dotyczące wadium Przed zmianą:
1. Wykonawca przystępujący do postępowania i zamierzający złożyć ofertę na
Część 2 jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 1.200,00 zł (słownie: tysiąc dwieście złotych).
Część 3 jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 400,00 zł (słownie: czterysta złotych).
Część 4 jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 700,00 zł (słownie: siedemset złotych).
2. Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. do dnia 24.10.2023 r.
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
- pieniądzu – wymaganą kwotę należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 62 8682 0004 0030 3970 2000 0060. Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert
(decyduje data wpływu na rachunek bankowy Zamawiającego);
- gwarancjach bankowych;
- gwarancjach ubezpieczeniowych;
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
4. Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu. Zamawiający zaleca załączenie do oferty dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w pieniądzu na rachunek bankowy zamawiającego (czynność ta skróci czas badania ofert).
5. W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji/poręczenia, gwarancja/poręczenie powinny być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i zawierać następujące elementy:
- nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib,
- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem (nazwę postępowania/wskazanie części),
- kwotę gwarancji/poręczenia,
- termin ważności gwarancji/poręczenia,
- zobowiązanie gwaranta, do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
6. W przypadku, gdy Wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł je w sposób nieprawidłowy, lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą bądź złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.
7. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1–5 ustawy Pzp.
8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
Po zmianie:
1. Wykonawca przystępujący do postępowania i zamierzający złożyć ofertę na
Część 2 jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 1.200,00 zł (słownie: tysiąc dwieście złotych).
Część 3 jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 400,00 zł (słownie: czterysta złotych).
Część 4 jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 700,00 zł (słownie: siedemset złotych).
2. Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. do dnia 26.10.2023 r.
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
- pieniądzu – wymaganą kwotę należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 62 8682 0004 0030 3970 2000 0060. Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert
(decyduje data wpływu na rachunek bankowy Zamawiającego);
- gwarancjach bankowych;
- gwarancjach ubezpieczeniowych;
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
4. Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu. Zamawiający zaleca załączenie do oferty dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w pieniądzu na rachunek bankowy zamawiającego (czynność ta skróci czas badania ofert).
5. W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji/poręczenia, gwarancja/poręczenie powinny być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i zawierać następujące elementy:
- nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib,
- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem (nazwę postępowania/wskazanie części),
- kwotę gwarancji/poręczenia,
- termin ważności gwarancji/poręczenia,
- zobowiązanie gwaranta, do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
6. W przypadku, gdy Wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł je w sposób nieprawidłowy, lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą bądź złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.
7. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1–5 ustawy Pzp.
8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
branża Komputery, informatyka, technika biurowa, Kosmetyki, środki czystości, Medyczna, Elektronika, RTV, AGD, multimedia, Wyposażenie wnętrz, Materiały papiernicze, szkolne
podbranża komputery, serwery, urządzenia, akcesoria biurowe i komputerowe, sprzęt do utrzymania czystości, sprzęt medyczny, meble medyczne, meble i akcesoria, sprzęt gospodarstwa domowego, sprzęt rtv, multimedia, materiały biurowe i papiernicze, materiały dydaktyczne, materiały medyczne, akcesoria gospodarstwa domowego
kody CPV 30213100, 32322000, 32342000, 33140000, 33141112, 35111300, 37000000, 37520000, 39100000, 39162100, 39220000, 39224300, 39224310, 39290000, 39713430, 39713510, 42514000, 42962000, 48900000
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Wielkopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Wielkopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: komputery, serwery , urządzenia, akcesoria biurowe i komputerowe , sprzęt do utrzymania czystości , sprzęt medyczny , meble medyczne , meble i akcesoria , sprzęt gospodarstwa domowego , sprzęt rtv, multimedia , materiały biurowe i papiernicze , materiały dydaktyczne , materiały medyczne , akcesoria gospodarstwa domowego

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10626801 2024-07-11
godz. 11:00
Lubelskie „Remont i wyposażenie świetlic wiejskich wraz zagospodarowaniem terenu w miejscowościach popegeerowskich w Gminie Tomaszów”. Część 1: Część 1 zamówienia - remont pomieszczeń...
10600772 2024-07-12
godz. 10:00
Pomorskie DZP/18/24 DOSTAWA AKCESORIÓW DO ROTABLACJI, ULTRASONOGRAFII WEWNĄTRZAORTALNEJ, POMIARU FFR WRAZ Z DZIERŻAWĄ URZĄDZEŃ Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu jednorazowego użytk...
10611430 2024-07-12
godz. 10:00
Śląskie Dostawa oraz montaż ergonomicznych mebli dostosowanych dla osób z niepełnosprawnością. Znak sprawy: IA1.282.31.2024.MW 1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę (dowóz i wniesienie) ...
10620220 2024-07-15
godz. 08:30
Łódzkie 1. Przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania przetargowego są dostawy sprzętu jednorazowego – 43 pakiety, zwane dalej towarem, spełniające opis i parametry graniczne oraz zgodn...
10626338 2024-07-15
godz. 10:30
Małopolskie Dostawa 1 szt. laptopa na potrzeby WFiIS - DE-dzp.272-291/24 dostawa 1 szt. laptopa zgodnie z wymaganiami opisanymi w pkt 4.1 SWZ, termin realizacji do 7 dni od daty podpisania umowy
10611479 2024-07-16
godz. 09:00
Opolskie Zakup i dostawa sprzętu medycznego oraz zapewnienie depozytu wraz z dzierżawą urządzeńdla Pracowni Elektrofizjologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu. Zmiana Poprzednia we...
10626342 2024-07-16
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Zakup, dostawa i uruchomienie mobilnego aparatu USG na potrzeby Oddziału Ginekologii w SP ZOZ MSWiA w Szczecinie Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i uruchomienie mobilnego aparat...
10616891 2024-07-17
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Dostawa sprzętu medycznego do Przychodni 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego do Przychodni 109 Szpitala Woj...
10623233 2024-07-22
godz. 08:00
Zachodniopomorskie Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa środków do utrzymania czystości, naczyń i sztućców jednorazowego użytku dla służby żywnościowej. Zamówienie podzielone jest na dwie c...
10629155 2024-07-26
godz. 10:00
Wielkopolskie Zestawy odczynnikowe do oznaczeń w diagnostyce gammapatii monoklonalnych, do oznaczeń genetycznych, testy do badań laboratoryjnych kału oraz wkładki cytologiczne Sukcesywna dostawa aso...