Przetarg 7548205 - ZAKUP I DOSTAWA ŚRODKÓW CZYSTOŚCI I HIGIENY ORAZ...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7548205 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-06-22
przedmiot ogłoszenia
ZAKUP I DOSTAWA ŚRODKÓW CZYSTOŚCI I HIGIENY ORAZ DROBNEGO SPRZĘTU GOSPODARCZEGO DLA 26 WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO W Z
EGRZU ORAZ JEDNOSTEK BĘDĄCYCH NA JEGO ZAOPATRZENIU
Numer referencyjny: ZP/33/2020

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa środków czystości i higieny oraz drobnego sprzętu gospodarczego dla 26 Wojskowego Oddziału Gospodarczego
w Zegrzu oraz jednostek będących na jego zaopatrzeniu.


ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Zakup i dostawa środków czystości i higieny
1.Zakup i dostawa środków czystości i higieny (opis rozdział III SIWZ). 2. Prawo opcji: a) Zamawiający zobowiązuje się do realizacji zamówienia określonego w zamówieniu podstawowym (załącznik nr 2 A) oraz przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji do pełnej wysokości zamówienia podstawowego. Zamówienie określone w zamówieniu opcjonalnym realizowane będzie przez Wykonawcę, z którym zostanie zawarta umowa na zamówienie podstawowe według cen jednostkowych i na zasadach określonych w zamówieniu podstawowym. b) Zamawiający powiadomi Wykonawcę w jakim zakresie zostanie on zobowiązany wykonać zamówienie określone w zamówieniu opcjonalnym. c) Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może ale nie musi skorzystać w ramach realizacji niniejszej umowy. Skorzystanie z prawa opcji rodzi po stronie Wykonawcy obowiązek realizacji zamówienia opcjonalnego. Skorzystanie z prawa opcji nie stanowi zmiany umowy ani nie wymaga podpisania dodatkowej umowy. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. d) Skorzystanie z prawa opcji zwiększenia asortymentu będzie miało zastosowanie w ramach zawartej umowy na zamówienie podstawowe w wypadkach konieczności zapewnienia ciągłości zaopatrywania. Wykonawca zostanie poinformowany o powyższym na piśmie z co najmniej 2- tygodniowym wyprzedzeniem. 3. Szczegółowy wykaz ilości przedmiotu zamówienia określa Formularz cenowy – załącznik nr 2A do SIWZ. 4. Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia określa projekt umowy – załącznik nr 5.1 do SIWZ.

Część nr: 2 Nazwa: Zakup i dostawa sprzętu do higienizacji
1. Zakup i dostawa sprzętu do higienizacji (opis rozdział III SIWZ). 2. Prawo opcji: a) Zamawiający zobowiązuje się do realizacji zamówienia określonego w zamówieniu podstawowym (załącznik nr 2 B) oraz przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji do pełnej wysokości zamówienia podstawowego. Zamówienie określone w zamówieniu opcjonalnym realizowane będzie przez Wykonawcę, z którym zostanie zawarta umowa na zamówienie podstawowe według cen jednostkowych i na zasadach określonych w zamówieniu podstawowym. b) Zamawiający powiadomi Wykonawcę w jakim zakresie zostanie on zobowiązany wykonać zamówienie określone w zamówieniu opcjonalnym. c) Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może ale nie musi skorzystać w ramach realizacji niniejszej umowy. Skorzystanie z prawa opcji rodzi po stronie Wykonawcy obowiązek realizacji zamówienia opcjonalnego. Skorzystanie z prawa opcji nie stanowi zmiany umowy ani nie wymaga podpisania dodatkowej umowy. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. d) Skorzystanie z prawa opcji zwiększenia asortymentu będzie miało zastosowanie w ramach zawartej umowy na zamówienie podstawowe w wypadkach konieczności zapewnienia ciągłości zaopatrywania. Wykonawca zostanie poinformowany o powyższym na piśmie z co najmniej 2- tygodniowym wyprzedzeniem. 3. Szczegółowy wykaz ilości przedmiotu zamówienia określa Formularz cenowy – załącznik nr 2B do SIWZ. 4. Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia określa projekt umowy – załącznik nr 5.2 do SIWZ.

Część nr: 3 Nazwa: Zakup i dostawa środków higieny
1. Zakup i dostawa środków higieny (opis rozdział III SIWZ). 2. Szczegółowy wykaz ilości przedmiotu zamówienia określa Formularz cenowy – załącznik nr 2C do SIWZ. 3. Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia określa projekt umowy – załącznik nr 5.3 do SIWZ.

Część nr: 4 Nazwa: Zakup i dostawa środków czystości
1. Zakup i dostawa środków czystości (opis rozdział III SIWZ). 2. Szczegółowy wykaz ilości i opis przedmiotu zamówienia określa Formularz cenowy, stanowiący załącznik nr 2D do SIWZ. 3. Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia określa projekt umowy stanowiący załącznik nr 5.4 do SIWZ.

Część nr: 5 Nazwa: Zakup i dostawa drobnego sprzętu gospodarczego
1. Zakup i dostawa drobnego sprzętu gospodarczego (opis rozdział III SIWZ). 2. Szczegółowy wykaz ilości i opis przedmiotu zamówienia określa Formularz cenowy, stanowiący załącznik nr 2E do SIWZ. 3. Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia określa projekt umowy stanowiący załącznik nr 5.4 do SIWZ.
branża Kosmetyki, środki czystości
podbranża środki czystości, kosmetyki i artykuły higieniczne, sprzęt do utrzymania czystości
kody CPV 39830000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się