Przetarg 7572233 - Zakup i dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego...

   
Analizuj Zamówienie 7572233 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-07-06
przedmiot ogłoszenia
Zakup i dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 (uterenowionego) dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ki
sielicach
Numer referencyjny: OSP.1.2020

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego (nieużywanego), wyprodukowanego w 2019 lub 2020 roku wraz z zabudową z 2019 r lub 2020 r.) średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 (uterenowionego) wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kisielicach
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 i 1a do SIWZ do pobrania ze strony Zamawiającego: https://bipkisielice.warmia.mazury.pl
3. W przypadku wskazania w dokumentacji przetargowej znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, a także norm, aprobat technicznych oraz systemów odniesienia, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do wskazanych w dokumentacji przetargowej pod warunkiem, że zapewnią one realizację zamówienia zgodnie z dokumentacją przetargową i zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji przetargowej pod względem:
1) gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne oraz liczba elementów składowych),
2) charakteru użytkowego (tożsamość funkcji),
3) charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów),
4) parametrów technicznych(np. wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, itp.),
5) parametrów bezpieczeństwa użytkowania,
6) standardów emisyjnych.
4. Wykonawca, który zdecyduje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, elementy, systemy, itp. spełniają wymagania określone przez Zamawiającego oraz zwrócić się z zapytaniem czy Zamawiający uzna zaproponowane rozwiązania za równoważne.
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego (nieużywanego), wyprodukowanego w 2019 lub 2020 roku średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kisielicach, z napędem 4x4 (uterenowionego) wraz z wyposażeniem.
2. Umowa zawarta będzie między Wykonawcą a OSP w Kisielicach. Odbiorcą i nabywcą jest: OSP w Kisielicach. Faktura będzie wystawiona na: Ochotnicza Straż Pożarna Kisielice, ul. Polna 1, 14-220 Kisielice.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunki gwarancji i serwisu opisane są w Załączniku nr 1a do SIWZ.
4. O terminie odbioru dostawy Wykonawca musi zawiadomić Zamawiającego, na co najmniej 5 dni przed data odbioru dostawy samochodu. Kontakt do osoby, którą należy powiadomić o terminie odbioru dostawy: Marian Gołembiewski, tel.604 707 995.
5. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego na własny koszt i ryzyko wraz z instrukcją obsługi w języku polskim. Wraz z samochodem Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć pełną dokumentację w tym: certyfikaty i atesty dopuszczające przedmiot zamówienia do właściwego użytku.
6. Wykonawca w cenie oferty zobowiązany jest uwzględnić instruktaż, dotyczący obsługi pojazdu i wyposażenia minimum 4 osób OSP Kisielice, który należy przeprowadzić w dniu odbioru dostawy pojazdu wraz z wyposażeniem
7. Przedmiot zamówienia powinien spełniać warunki techniczne określone ustawą Prawo o ruchu drogowym i przypisach wykonawczych do ustawy potwierdzone aktualnym świadectwem homologacji samochodu (aktualne świadectwo homologacji samochodu należy dołączyć przy odbiorze samochodu). Pojazd będący przedmiotem zamówienia publicznego powinien być zrealizowany w oparciu o obowiązujące przepisy i rozporządzenia w taki sposób, by został dopuszczony do użytkowania w jednostkach straży pożarnej oraz mógł być zarejestrowany i poruszać się po wszelkiego rodzaju drogach publicznych. Pojazd powinien posiadać świadectwo dopuszczenia wydane przez jednostkę do tego upoważnioną, czyli Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie przedstawione Zamawiającemu najpóźniej w dniu odbioru technicznego pojazdu.
8. Wykonawca udzieli gwarancji:
a) na cały samochód, w tym części i podzespoły bez niżej wymienionych na okres min. 24 miesiące, bez limitu kilometrów i bez limitu przepracowanych motogodzin,
b) na perforacje blach na okres min. 60 miesięcy.
9. Elementy wyposażenia (urządzenia) muszą być produktami należytej jakości, fabrycznie nowymi, kompletnymi, nieużywanymi, wolnymi od wad materiałowych, konstrukcyjnych i prawnych.
10. Wykonawca dokona trwałego oznaczenia numerem inwentarzowym nadanym przez Zamawiającego.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540138867-N-2020 z dnia: 2020-07-30
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-31, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-08-05, godzina: 10:00
branża Motoryzacja
podbranża samochody specjalistyczne
kody CPV 34144210
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Warmińsko-Mazurskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Warmińsko-Mazurskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się