Przetarg 7595666 - Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania...

   
Analizuj Zamówienie 7595666 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-07-17
przedmiot ogłoszenia
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby projektu ”Infrastruktura Zespołu Szkół w Kalinówce
Numer referencyjny: ZP.271.18.2020

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania do Szkoły Podstawowej im. 100-lecia Niepodległości Polski w Kalinówce na potrzeby Projektu pn. „Infrastruktura Zespołu Szkół w Kalinówce”. Realizacja zamówienia współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej 13 INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA, Działanie 13.7 Infrastruktura szkolna.
2. Zamawiający podzielił zamówienie na części i zgodnie z art. 36aa ust. 1 ustawy Pzp dopuszcza składanie ofert częściowych. Liczba części: 4. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę na każdą część zamówienia.
3. Szczegółowy opis dotyczący każdej Części znajduje się w odpowiedniej Części zamówienia, w SOPZ oraz we wzorach umów stanowiących załączniki do SIWZ dla każdej części oddzielnie.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego na potrzeby Projektu „Infrastruktura Zespołu Szkół w Kalinówce”
Część 1: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego na potrzeby Projektu „Infrastruktura Zespołu Szkół w Kalinówce” obejmuje: Pracownia matematyczno-informatyczna: 1. Zestaw multimedialny: 1.1 Tablica interaktywna - 1 szt. wyposażona w programy: a) zagadnienia i materiały interaktywne lub plansze interaktywne do nauki matematyki dla szkół podstawowych klasy 4 – 8, b) multimedialne pracownie i ćwiczenia przedmiotowe do nauki matematyki kl. 4-8 c) multimedialne materiały do nauki matematyki dla klasy 4-8, 1.2 Akcesoria tj.: a) 4 pisaki, b) oprogramowanie oraz sterownik na CD, c) kabel USB o długości 7m umożlwiający optymalną pracę komputera z tablicą, d) instrukcja obsługi, e) elementy do montażu na ścianie, 1.3 Projektor ultra krótkoogniskowy - 1 sztuka. 2. Zestaw: 2.1 Komputery stacjonarne (monitor, klawiatura, mysz) dla ucznia z systemem operacyjnym i oprogramowaniem – 24 sztuki, 2.2 Wizualizer - 1 sztuka. 3. Komputer stacjonarny (monitor, klawiatura, mysz) dla nauczyciela z oprogramowaniem – 1 sztuka. 4. Urządzenie wielofunkcyjne – 1 sztuka Pracownia językowa: 1. Zestaw multimedialny: 1.1 Tablica interaktywna - 1 sztuka, wyposażona w programy: a) Program do tablicy interaktywnej - Język angielski dla początkujących, b) Program do tablicy interaktywnej - Język angielski dla zaawansowanych, 1.2 Akcesoria tj. a) 4 pisaki, b) oprogramowanie oraz sterownik na CD, c) kabel USB o długości 7m umożlwiający optymalną pracę komputera z tablicą, d) instrukcja obsługi, e) elementy do montażu na ścianie, 1.3 Projektor ultra krótkoogniskowy - 1 sztuka. 2 Wizualizer – 1 sztuka. 3 Zestaw: 3.1 Pulpit roboczy: stół w kształcie podkowy 25 stanowiskowy wyposażony w: a) oprogramowanie, b) zestaw słuchawek – 25 sztuk (w tym: 1 stanowisko pracy nauczyciela, 24 stanowiska pracy dla uczniów). 4. Komputer stacjonarny (monitor, klawiatura, mysz) dla nauczyciela z oprogramowaniem – 1 sztuka. Szczegółowy opis wyposażenia w szczególności: rodzaj, ilości wraz z wymaganymi przez Zamawiającego parametrami znajduje się w SOPZ stanowiącej załącznik nr 6 do SIWZ dla poszczególnych części oraz we wzorach umów.

Część nr: 2 Nazwa: Zakup i dostawa oprogramowania na potrzeby projektu „Infrastruktura Zespołu Szkół w Kalinówce”
Część 2: Zakup i dostawa oprogramowania na potrzeby projektu „Infrastruktura Zespołu Szkół w Kalinówce” obejmuje: 1. Oprogramowanie systemu do zindywidualizowanego podejścia do ucznia o specjalnych potrzeb edukacyjnych - 1 sztuka. 2. Oprogramowanie - pomoc w wyborze odpowiedniego zawodu - 1 sztuka. Szczegółowy opis wyposażenia w szczególności: rodzaj, ilości wraz z wymaganymi przez Zamawiającego parametrami znajduje się w SOPZ stanowiącej załącznik nr 6 do SIWZ dla poszczególnych części oraz we wzorach umów.

Część nr: 3 Nazwa: Zakup dziennika elektronicznego na potrzeby projektu „Infrastruktura Zespołu Szkół w Kalinówce
Część 3: Zakup dziennika elektronicznego na potrzeby projektu „Infrastruktura Zespołu Szkół w Kalinówce” obejmuje: Dzienniki elektroniczny – 1 sztuka, dla około 600 uczniów ze Szkoły im. 100-lecia Niepodległości Polski, udzielenie licencyjna jednorazowo na okres 5 lat. Szczegółowy opis oprogramowania w szczególności: rodzaj, ilości wraz z wymaganymi przez Zamawiającego parametrami znajduje się w SOPZ stanowiącej załącznik nr 6 do SIWZ dla poszczególnych części oraz we wzorze umowy.

Część nr: 4 Nazwa: Zakup i dostawa oprogramowanie dot. monitorowania skuteczności i adekwatności stosowanych standardów i metod edukacyjnych wraz z monitoringiem umiejętności ucznia oraz ocena nauczania.
Część 4 – Zakup i dostawa oprogramowanie dot. monitorowania skuteczności i adekwatności stosowanych standardów i metod edukacyjnych wraz z monitoringiem umiejętności ucznia oraz ocena nauczania obejmuje: Oprogramowanie dot. monitorowania skuteczności i adekwatności stosowanych standardów i metod edukacyjnych wraz z monitoringiem umiejętności ucznia oraz ocena nauczania – 1 sztuka. Szczegółowy opis oprogramowania w szczególności: rodzaj, ilości wraz z wymaganymi przez Zamawiającego parametrami znajduje się w SOPZ stanowiącej załącznik nr 6 do SIWZ dla poszczególnych części oraz we wzorze umowy.UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540130366-N-2020 z dnia: 2020-07-18
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 1.2)
W ogłoszeniu jest:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium wyłącznie na Część nr 1 zamówienia w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100), 2. Wadium należy wnieść w jednej z form wymienionych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. 3. Z treści wadium składanego w innej formie niż pieniądz powinno wynikać jednoznacznie gwarantowanie wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie Zamawiającego. Wadium takie powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert. Z treści musi wynikać również zabezpieczenie do wypłaty kwoty wadium na zasadach określonych w Pzp. 4. Wykonawca wnoszący wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej powinien przedstawić oryginał gwarancji. Niezłożenie oryginału bankowej lub ubezpieczeniowej gwarancji wadialnej przed upływem terminu składania ofert nie podlega uzupełnieniu w trybie art. 26 ust. 3 Pzp. 5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać tylko przelewem na rachunek bankowy nr: 24 8689 0007 0000 3580 2000 0060 Spółdzielczy Bank Powiatowy w Piaskach . 6. Wadium wpłacone gotówką w kasie np. banku zostanie potraktowane jako wniesione w sposób nieprawidłowy. Oferta wykonawcy, który wniósł wadium w sposób nieprawidłowy podlega odrzuceniu. 7. Wadium należy wnieść (liczy się data wpływu na rachunek bankowy Zamawiającego) przed upływem terminu składania ofert. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego. 8. Warunki zwrotu i utraty wadium są określone w art. 46 Pzp. 9. Wadium wniesione przez jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia uważa się za wniesione prawidłowo. Uwaga: 1) Wadium w pieniądzu należy wnosić ściśle z dyspozycją art. 45 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, tzn. przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. W myśl art. 63 ust. 3 pkt. 1 ustawy Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 polecenie przelewu jest jedną z form rozliczenia bezgotówkowego. Zgodnie z art. 63 c Prawa bankowego polecenie przelewu stanowi udzieloną bankowi dyspozycję dłużnika obciążenia jego rachunku określoną kwotą i uznania tą kwotą rachunku wierzyciela. 2) Wadium wnoszone przelewem (art. 45 ust. 7 ustawy Pzp) uważa się za wniesione w terminie, jeżeli wpłynie na rachunek zamawiającego upływem terminu składania ofert.

W ogłoszeniu powinno być:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium wyłącznie na Część nr 1 zamówienia w wysokości 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100), 2. Wadium należy wnieść w jednej z form wymienionych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. 3. Z treści wadium składanego w innej formie niż pieniądz powinno wynikać jednoznacznie gwarantowanie wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie Zamawiającego. Wadium takie powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert. Z treści musi wynikać również zabezpieczenie do wypłaty kwoty wadium na zasadach określonych w Pzp. 4. Wykonawca wnoszący wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej powinien przedstawić oryginał gwarancji. Niezłożenie oryginału bankowej lub ubezpieczeniowej gwarancji wadialnej przed upływem terminu składania ofert nie podlega uzupełnieniu w trybie art. 26 ust. 3 Pzp. 5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać tylko przelewem na rachunek bankowy nr: 24 8689 0007 0000 3580 2000 0060 Spółdzielczy Bank Powiatowy w Piaskach . 6. Wadium wpłacone gotówką w kasie np. banku zostanie potraktowane jako wniesione w sposób nieprawidłowy. Oferta wykonawcy, który wniósł wadium w sposób nieprawidłowy podlega odrzuceniu. 7. Wadium należy wnieść (liczy się data wpływu na rachunek bankowy Zamawiającego) przed upływem terminu składania ofert. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego. 8. Warunki zwrotu i utraty wadium są określone w art. 46 Pzp. 9. Wadium wniesione przez jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia uważa się za wniesione prawidłowo. Uwaga: 1) Wadium w pieniądzu należy wnosić ściśle z dyspozycją art. 45 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, tzn. przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. W myśl art. 63 ust. 3 pkt. 1 ustawy Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 polecenie przelewu jest jedną z form rozliczenia bezgotówkowego. Zgodnie z art. 63 c Prawa bankowego polecenie przelewu stanowi udzieloną bankowi dyspozycję dłużnika obciążenia jego rachunku określoną kwotą i uznania tą kwotą rachunku wierzyciela. 2) Wadium wnoszone przelewem (art. 45 ust. 7 ustawy Pzp) uważa się za wniesione w terminie, jeżeli wpłynie na rachunek zamawiającego upływem terminu składania ofert.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540137989-N-2020 z dnia: 2020-07-29
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Data: 2020-07-30, godzina: 10:15,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski

W ogłoszeniu powinno być:
Data: 2020-08-03, godzina: 11:15,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
branża Komputery, informatyka, technika biurowa, Elektronika, RTV, AGD, multimedia
podbranża komputery, serwery, urządzenia, akcesoria biurowe i komputerowe, oprogramowanie komputerowe, sprzęt rtv, multimedia
kody CPV 30200000, 30236000, 32322000, 39162100, 48000000, 48190000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się