Przetarg 7734408 - ZAKUP I DOSTAWA SPRZĘTU I MATERIAŁÓW ELEKTRYCZNYCH DLA 26...

   
Analizuj Zamówienie 7734408 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-10-05
przedmiot ogłoszenia
ZAKUP I DOSTAWA SPRZĘTU I MATERIAŁÓW ELEKTRYCZNYCH DLA 26 WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO W ZEGRZU ORAZ JEDNOSTEK WOJSKOWYCH
BĘDĄCYCH NA JEGO ZAOPATRZENIU.
Numer referencyjny: ZP/58/2020

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa materiałów i sprzętu elektrycznego dla 26 WOG w Zegrzu oraz jednostek wojskowych będących na jego zaopatrzeniu.
2. Zamawiający podzielił zamówienie na 7 części:
Część 1 – zakup i dostawa materiałów elektrycznych,
Część 2 – zakup i dostawa elementów sterujących,
Część 3 – zakup i dostawa źródeł światła,
Część 4 – zakup i dostawa sprzętu elektrycznego,
Część 5 – zakup i dostawa opraw oświetleniowych,
Część 6 – zakup i dostawa materiałów elektrycznych,
Część 7 – zakup i dostawa baterii
3. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:
1) Oferowane produkty muszą spełniać wymagania szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia zawartego w formularzach cenowych stanowiące załączniki nr 2.1 – 2.7 do SIWZ.
2) Towar musi odpowiadać obowiązującym normom z zakresu gatunku pierwszego oraz posiadać niezbędne certyfikaty dopuszczenia do obrotu handlowego na terenie Polski i stosowania w budownictwie (CE lub B, deklaracja zgodności producenta), dodatkowo w części nr 2.4, pozycje 1, 2, 20, 21, 24 instrukcję obsługi w języku polskim.
3) Towar musi być fabrycznie nowy, nieużywany, oraz spełniać wymagania techniczno – jakościowe określone w dokumentacji technicznej producenta na dany wyrób oraz odpowiednie normy.
4) Dopuszcza się tylko oryginalne opakowania fabryczne wraz z czytelną etykietą producenta, opakowanie musi umożliwić pełną identyfikację towaru np. ilość, rodzaj, parametry, data ważności itp. bez konieczności naruszenia opakowania. Towar musi być dostarczony w opakowaniu zabezpieczającym przez zmianami ilościowymi i jakościowymi.
5) Okres gwarancji na przedmiot zamówienia musi być zgodny z opisem zawartym w § 5 umowy (odpowiednio dla części).
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z ilościami został zawarty w formularzach cenowych, stanowiących załączniki od nr 2.1 – do nr 2.7 do SIWZ.
5. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części, przy czym tylko jedną ofertę w danej części.
6. Oferty składane w zakresie poszczególnych części zamówienia muszą obejmować całość zawartego w nich przedmiotu zamówienia. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia w wybranej części zamówienia zostaną odrzucone. W trakcie badania i oceny ofert Zamawiający będzie rozpatrywał każdą część oddzielnie.
7. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na warunkach i zasadach określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 4 i/lub 4a do SIWZ ( odpowiednio dla części).
5. Wartość brutto oferty powinna obejmować wszelkie koszty związane z realizacją umowy, w tym podatek od towarów i usług VAT, inne opłaty i podatki, opłaty celne, ubezpieczenia, koszty opakowania oraz koszty dostawy (transportu) produktów do miejsca wskazanego przez Zamawiającego wraz z kosztami rozładunku,


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540198367-N-2020 z dnia: 2020-10-13
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert w postępowaniu:
Data: 2020-10-14, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być:
Zamawiający dokonuje zmiany
terminu składania ofert w postępowaniu:
Data: 2020-10-19, godzina: 10:00,
branża Energoelektryczna
podbranża urządzenia, materiały
kody CPV 31211300, 31211310, 31224100, 31224810, 31410000, 31520000, 31521100, 31521320, 31531000, 31651000, 31680000, 39717000, 44621100
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się