Przetarg 8976896 - Zakup i dostawa niesortowanego kruszywa kamiennego o frakcji...

   
Analizuj Zamówienie 8976896 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2022-06-14
przedmiot ogłoszenia
Zakup i dostawa niesortowanego kruszywa kamiennego o frakcji 0 - 31,5 mm na teren Gminy Sulechów

1. Przedmiot zamówienia:1) Z
amówienie obejmuje zakup i dostawę niesortowanego kruszywa kamiennego o frakcji 0 - 31,5 mm na teren Gminy Sulechów, w szacunkowej ilości około 2900 ton (słownie: dwa tysiące dziewięćset ton) na warunkach „franco”. Zamawiający dopuszcza w ramach realizacji zamówienia dostawę niesortowanego kruszywa kamiennego o frakcji 0 - 31,5 mm: bazaltowego lub szarogłazu lub granitowego.2) Przewidywane ilości dostaw do poszczególnych miejscowości na terenie gminy Sulechów – wg załączonego wykazu – załącznik nr 4. Faktyczna ilość niesortowanego kruszywa kamiennego, które będzie należało dostarczyć do poszczególnych miejscowości na terenie gminy Sulechów może ulec zmianie w zależności od ceny jednostkowej brutto za 1 tonę kruszywa, jednakże w ogólnym rozliczeniu łączna wartość dostarczonego kruszywa nie może przekroczyć środków finansowych przeznaczonych w budżecie Zamawiającego w roku 2022 na realizację tego zadania. 3) Dostarczane kruszywo musi posiadać dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie drogowym, potwierdzone odpowiednimi dokumentami oraz powinno odpowiadać polskim normom. Zamawiający nie dopuszcza dostawy kruszywa pomiedziowego. 2. Wykonawca musi dysponować środkami finansowymi wystarczającymi do realizacji przedmiotu zamówienia przy założeniu, że wynagrodzenie za zakres dostaw objęty zamówieniem będzie wypłacane, na podstawie faktur VAT, wystawianych przez Wykonawcę i doręczanych Zamawiającemu po wykonaniu świadczeń, z zastrzeżeniem następujących rozwiązań szczegółowych:1) pierwsza faktura może zostać wystawiona i dostarczona przez Wykonawcę Zamawiającemu po zrealizowaniu zakresu dostaw o wartości nie mniejszej niż 50% wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 3 umowy,2) druga faktura może zostać wystawiona i dostarczona przez Wykonawcę Zamawiającemu po zrealizowaniu zakresu dostaw określonego w wykazie ilości ton kruszywa, o którym mowa w § 1 ust. 2 umowy, 3) następne faktury będą mogły być wystawiane przez Wykonawcę i doręczane Zamawiającemu nie częściej niż raz w miesiącu po wykonaniu dostaw określonych dodatkowymi wykazami, o których mowa w § 1 ust. 3 umowy,przy czym każda z faktur może być wystawiona nie wcześniej, niż po dokonaniu bez zastrzeżeń odbiorów częściowych lub końcowego dostaw objętych rozliczeniem.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i/lub częściowych.4. Powody niedokonania podziału zamówienia na części: 1) ze względu na specyfikę tego zamówienia oraz zakres dostaw realizowany od podpisania umowy do października 2022 roku, dokonanie podziału zamówienia na części byłoby nieracjonalne. Skutkowałoby wzrostem ceny jednostkowej za tonę kruszywa z uwagi na zwiększenie kosztów po stronie wykonawcy, w szczególności z powodu relatywnie wysokich kosztów zakupu potencjalnie niewielkich ilości materiału określonych dodatkowymi wykazami, o których mowa w § 1 ust. 3 projektu umowy, lub brakiem ofert na tę część zamówienia w ogóle. Brak podziału przedmiotowego zamówienia na części nie ogranicza konkurencyjności,2) wartość zamówienia jest niższa od tzw. progów unijnych które zobowiązują do implementacji dyrektyw UE. Dyrektywa 2014/24/UE w treści motywu 78 wskazuje, że aby zwiększyć konkurencję, instytucje zamawiające należy w szczególności zachęcać do dzielenia dużych zamówień na części. Przedmiotowe zamówienie nie jest dużym zamówieniem w rozumieniu motywu 78 powołanej dyrektywy UE (dyrektywy stosuje się od tzw. progów UE, a dyrektywa posługuje się pojęciem dużego zamówienia na gruncie zamówień podlegających dyrektywie - a więc zamówienia o wartości znacznie przewyższającej tzw. progi UE ). 3) Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części. Tym samym Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 4) celem wprowadzenia obowiązku podziału zamówień na części jest zwiększenie udziału sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w rynku zamówień publicznych. Brak podziału zamówienia na części nie skutkuje brakiem możliwości złożenia oferty w niniejszym postępowaniu przez małych i średnich przedsiębiorców. Całość niniejszego zamówienia jest dostosowana do potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw.5. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień z wolnej ręki, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 i 8 ustawy. 6. Zamawiający nie będzie dokonywał wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej, ani nie będzie prowadził negocjacji.7. Zamawiający nie wymaga składania oferty w postaci katalogów elektronicznych i dołączania katalogów elektronicznych.

ZPB.271.18.2022
branża Surowce, paliwa, oleje
podbranża kruszywa
kody CPV 14212300
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubuskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubuskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: kruszywa

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9017236 2022-07-05
godz. 10:00
PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ Zakup wraz z dostawą (miejsce dostawy miejscowość Staszów) kruszywa naturalnego i pisaku zwykłego w asortymencie i ilościach: 1. Kruszywo naturalne 0,63 - szacowana ilość 160 ton. 2....
9018245 2022-07-05
godz. 14:30
GRUPA AZOTY KOLTAR SP. Z O.O. " Zakup wraz z dostawą materiałów na przebudowę przęsła torowego ".
9021021 2022-07-07
godz. 12:00
PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. Sukcesywna dostawa kruszywa budowlanego 10-31,5 mm PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Kruszywo budowlane, frakcja 10-31,5 mm, PN-EN 13242 i/lub PN-EN 13043. - 81 tona
9006901 2022-07-08
godz. 15:00
URZĄD MIASTA I GMINY IŁŻA Zakup, dostawa kruszywa łamanego dolomitowego z usługą wbudowania przy użyciu równiarki na terenie miasta i gminy Iłża w roku 2022
9014988 2022-07-11
godz. 10:00
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O. Dostawa glinki ceglanej. 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa (sprzedaż, transport i rozładunek) glinki ceglanej, mielonej w szacunkowej ilości 400 ton do wykonania nawierzchni toru ...
9019487 2022-07-12
godz. 11:00
URZĄD MIASTA I GMINY DĘBNO Dostaws kruszywa drobnego naturalnego pochodzenia rzecznego Zadanie realizowane w ramach działania 4.2 Rewitalizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność w ramach Pr...
9009463 2022-07-15
godz. 09:00
DZIELNICOWE BIURO FINANSÓW OŚWIATY PRAGA POŁUDNIE M.ST. WARSZAWY Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa środków czystości dla placówek oświatowych w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określ...
9015357 2022-07-18
godz. 09:00
NADLEŚNICTWO CZERWONY DWÓR Utrzymanie dróg leśnych w Nadleśnictwie Czerwony Dwór w 2022 r. Część 1: Dostarczenie oraz fragmentowe uzupełnienie kruszywa naturalnego (frakcja 0-31,5 mm z dodatkiem 30% kruszywa ...
8983777 2022-07-22
godz. 12:00
STAROSTWO POWIATOWE WE WROCŁAWIU Dostawa mieszanki piasku z 25% domieszką soli dla potrzeb zimowego utrzymania dróg powiatowych Powiatu Wrocławskiego, na terenie działania ODM i ODS w podz. na 2 zadania Numer referencyj...
9005668 2022-08-01
godz. 08:00
NADLEŚNICTWO JÓZEFÓW Dostawa kruszyw naturalnych dla Nadleśnictwa Józefów Numer referencyjny: SA.270.7.2022 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa kruszyw naturalnych kamiennych na potrzeby utrzym...