Przetarg 7548081 - Zakup i dostawa elementów elektronicznych dla WIŁ Numer...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7548081 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-06-22
przedmiot ogłoszenia
Zakup i dostawa elementów elektronicznych dla WIŁ
Numer referencyjny: ZP-10-20-ZD

1.Przedmiotem zamówienia jest zakup i dos
tawa elementów elektronicznych dla WIŁ - wyspecyfikowanych w Załączniku nr 2 do SIWZ. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SIWZ będący jednocześnie Formularzem techniczno - cenowym, który należy prawidłowo wypełnić. Pozycje cenowe umożliwią Zamawiającemu sprawdzenie poprawności obliczenia ceny oraz poprawienia oczywistych omyłek rachunkowych, jeżeli takie zaistnieją. 3. Przedmiot zamówienia musi: 1) odpowiadać obowiązującym normom z zakresu gatunku pierwszego oraz posiadać wymagane atesty, certyfikaty i homologacje, 2) być fabrycznie nowy, nieużywany oraz spełniać wymagania techniczno – jakościowe określone w dokumentacji technicznej producenta na dany wyrób oraz odpowiednie normy, 3)być dostarczony w opakowaniu fabrycznym z zabezpieczeniami stosowanymi przez producenta (bezpiecznym elektrostatycznie oraz zamkniętych hermetycznie). Opakowanie musi umożliwić pełną identyfikację towaru np. ilość, rodzaj, parametry, data ważności itp. bez konieczności naruszania opakowania, 4) być dostarczony w opakowaniu zabezpieczającym przed zmianami ilościowymi i jakościowymi, 5) pochodzić z bieżącej produkcji, tj. z 2020 r., w przypadku braku możliwości pozyskania danego elementu z bieżącej produkcji, jego data produkcji nie może być starsza niż 2018 r.(w przypadku wycofania elementów z produkcji – z ostatniej partii produkcyjnej), 6) posiadać wyprowadzenia połączeniowe (nóżki) wysokiej jakości, które będą podlegały wnikliwej kontroli przy użyciu mikroskopu pod kątem ich jakości oraz stanu. 4. Produkty równoważne: 1)Użyte do opisu przedmiotu zamówienia znaki towarowe lub pochodzenie towaru od określonego producenta służą jedynie określeniu parametrów technicznych, standardów, właściwości, jakości, jakimi powinny charakteryzować się wchodzące w skład przedmiotu zamówienia produkty. 2)Zamawiający dopuszcza składanie ofert na produkty równoważne w pozycjach, gdzie Zamawiający wskazał producenta/markę. Ciężar udowodnienia równoważności spoczywa na Wykonawcy. Przez ofertę równoważną Zamawiający rozumie produkt o parametrach i standardach jakościowych takich samych, bądź lepszych w stosunku do produktów wskazanych (pożądanych) przez Zamawiającego. 3)Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie nazwę i producenta produktów, które oferuje. Oferta, w której Wykonawca nie poda ww. informacji zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. 5. Wymagania stawiane Wykonawcy: 1)Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć na swój koszt przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego. 2) Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i normami jakościowymi dla przedmiotu zamówienia. 3)Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań przedmiotu zamówienia, rozumiana, jako staranność profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia. 6.Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa projekt umowy stanowiący Załącznik nr 5 do SIWZ. 7. Możliwość zatrudnienia podwykonawców: 1)Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia (zakresu), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom (pkt 1 Załącznika nr 1 do SIWZ). 2)Zamawiający informuje, że nie zastrzega osobistego wykonania przez Wykonawcę części zamówienia. 3)Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.
8.Wymagania dotyczące gwarancji, rękojmi: 1)Wykonawca obejmie gwarancją całość przedmiotu zamówienia na okres min. 12 miesięcy od dnia podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego bez zastrzeżeń. 2)Wykonawca obejmie rękojmią przedmiot zamówienia na okres min. 12 miesięcy liczoną od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego, jako należycie wykonane. 3)Reklamacje dotyczące stwierdzonych usterek, wad oraz awarii załatwiane będą z należytą starannością, rozumianą, jako staranność profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia, w terminie do
7 dni od daty zgłoszenia. 4)Udzielona przez Wykonawcę gwarancja obejmuje również zakresy zamówienia wykonane przez podwykonawców. Za spełnienie ewentualnych roszczeń Zamawiającego związanych z udzieloną gwarancją odpowiada Wykonawca solidarnie z podwykonawcą. 5)Jeżeli okres gwarancji udzielony przez producenta na przedmiot zamówienia jest dłuższy niż gwarancja udzielona przez Wykonawcę, obowiązuje w tym zakresie okres gwarancji udzielony przez producenta.
branża Energoelektryczna
podbranża urządzenia, materiały
kody CPV 31711100
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się