Przetarg 7548263 - Zakup fabrycznie nowego, średniego samochodu specjalnego...

   
Analizuj Zamówienie 7548263 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-06-22
przedmiot ogłoszenia
Zakup fabrycznie nowego, średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP Uników
.
Numer referencyjny: Zp.272.4.2020

1. Przedmiotem zamówienia jest „Zakup fabrycznie nowego, średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP Uników.
Pojazd zabudowany i wyposażony musi spełniać wymagania:
- ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z 2017 r., poz. 128, z późn. zm.), wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy,
- rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu zasad bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r., Nr 143, poz. 1002, z późn. zm),
- rozporządzenia ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej
i straży pożarnej , ( Dz. U. z 2019 r., poz. 594).
- Pojazd musi posiadać ważne świadectwo dopuszczenia do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej na terenie Polski wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002, z późn. zm).
- norm: PN-EN 1846-1 i PN-EN 1846-2. ( lub równoważnych)
- Wymagany termin gwarancji i rękojmi: minimum 24 miesiące
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.
branża Motoryzacja
podbranża samochody specjalistyczne
kody CPV 34144210
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Łódzkie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Łódzkie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się