Przetarg 7487177 - ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY POWIATU POLICKIEGO I...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7487177 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-05-18
przedmiot ogłoszenia
ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY POWIATU POLICKIEGO I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
Numer referencyjny: PR.272.12.2020

P
owiat Policki w imieniu własnym i jednostek organizacyjnych wymienionych w zał. nr 1 do SIWZ zawrze jedną umowę wynikającą z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego NA „ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY POWIATU POLICKIEGO I JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH”. Szczegółowe informacje dotyczące zawarcia umowy zawarte zostały w zał. nr 1 i 5.1 do SIWZ. Obowiązkiem wybranego Wykonawcy będzie reprezentowanie Zamawiającego oraz jego jednostek organizacyjnych przed właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w sprawach związanych ze zgłoszeniem zmiany sprzedawcy. Do wykonania ww. wymienionych czynności Wykonawca otrzyma stosowne pełnomocnictwo (zał. nr 5.1)
Zamówienie – zakup energii elektrycznej do obiektów wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ:
Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie od 01.07.2020 r. do 30.06.2022 r. wynosi 2 885 289,00 kWh.
Szacunkowa wartość zamówienia w okresie od 01.07.2020 r. do 30.06.2022 r. wynosi
865 586,70 zł.
1) Wykonanie czynności wynikających z pełnomocnictwa, stanowiącego zał. nr 1 do projektu umowy (zał. nr 5.1 do SIWZ), w szczególności Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do zgłoszenia wskazanemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego do realizacji zawartej z Wykonawcą umowy sprzedaży energii elektrycznej, składania oświadczeń woli oraz ustalania w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych informacji w zakresie wypowiadania dotychczas obowiązującej umowy sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji (umowa kompleksowa), reprezentowania Zamawiającego przed właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w sprawach związanych z zawarciem umowy o świadczenie usług dystrybucji.
Zamawiający, działa w imieniu własnym oraz na podstawie Uchwały Nr 324/2020 Zarządu Powiatu w Policach z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia Starostwa Powiatowego w Policach do przeprowadzenia postepowania i udzielenia zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej dla jednostek Powiatu Polickiego (Uchwała do wglądu w siedzibie Zamawiającego), w imieniu:
• Starostwa Powiatowego w Policach
• Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Policach
• Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Policach
• Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach
• Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego nr 1 w Policach
• SOSW w Tanowie
• Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach
Zamawiający informuje, że proces zmiany sprzedawcy odbywa się po raz kolejny
branża Energoelektryczna
podbranża sprzedaż energii elektrycznej
kody CPV 9000000, 9300000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie ,dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Zachodniopomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Zachodniopomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się