Zlecenie 6761689 - Zakup, dostawa, rozładunek, montaż i uruchomienie 2 sztuk...

   
Analizuj Zlecenie 6761689 (zakończone)
źródło Internet
Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2019-05-14
2019-05-16
przedmiot zlecenia
Zakup, dostawa, rozładunek, montaż i uruchomienie 2 sztuk fabrycznie nowych urządzeń samojezdnych typu reachstacker

1. Prze
dmiot zamówienia:
1) Część I - zakup, dostawa, montaż i uruchomienie 1 sztuki fabrycznie nowego urządzenia samojezdnego typu reachstacker, do poprawy jakości i kompleksowości obecnych usług terminala dla projektu pn.: „Projekt modernizacji i rozbudowy terminala intermodalnego w Małaszewiczach wraz z zakupem wyposażenia” dla PKP CARGO Centrum Logistyczne Małaszewicze Sp. z o.o. zgodnie z szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia oraz wymaganiami określonymi w załączniku nr 1 do SWZ
2) Część II - zakup, dostawa, montaż i uruchomienie fabrycznie nowego urządzenia samojezdnego typu reachstacker dla PKP CARGO Connect Sp. z o.o. zgodnie z szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia oraz wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 do SWZ
2. Zamówienie obejmuje również rejestrację urządzeń w Transportowym Dozorze Technicznym.
3. Kod CPV dla urządzenia przeładunkowego typu reachstacker: 42414140-4
4. Umowa na zakup, dostawę, rozładunek, montaż i uruchomienie urządzenia typu reachstacker zostanie zawarta oddzielnie dla każdego z podmiotów ubiegających się wspólnie o zamówienie.
5. Istotne postanowienia umowy zawarte są w załączniku nr 3 do SWZ dla PKP CARGO Centrum Logistyczne Małaszewicze Sp. z o.o. i załączniku nr 4 do SWZ dla PKP CARGO CONNECT Sp. z o.o.
6. Część I przedmiotu zamówienia realizowany jest w ramach projektu pn. „Projekt modernizacji i rozbudowy terminala intermodalnego w Małaszewiczach wraz z zakupem wyposażenia”.
PKP CARGO Centrum Logistyczne Małaszewicze sp. z o. o. informuje, że zamówienie objęte niniejszym postępowaniem uzyskało dofinansowanie w ramach umowy o dofinansowanie (Nr POIS.03.02.00-00-0043/18) w ramach naboru III osi priorytetowej dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020, Działanie 3.2. „Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych. Cel zamówienia Zadanie jest elementem projektu pn. „Projekt modernizacji i rozbudowy terminala intermodalnego w Małaszewiczach wraz z zakupem wyposażenia”. Projekt ten obejmuje modernizację i rozbudowę terminala Intermodalnego oraz zakup wyposażenia. Głównym celem projektu jest zwiększenie udziału transportu kontenerowego w ogólnych przewozach ładunków, poprzez modernizację i rozbudowę Terminala Kontenerowego PKP CARGO Centrum Logistyczne Małaszewicze sp. z o. o. wraz z jego doposażeniem.
Projekt przyczyni się również do:
- poprawy jakości i kompleksowości jego usług świadczonych na rzecz klientów PKP CARGO Centrum Logistyczne Małaszewicze sp. z o. o.;
- zaspokojenia rosnącego popytu na przeładunki wśród klientów Spółki;
- przeniesienia części transportu drogowego na kolej, co spowoduje zmniejszenie uciążliwości transportu dla środowiska;
- zwiększenia bezpieczeństwa przewozów poprzez zmniejszenie transportu towarowego na drogach;
- promocji transportu intermodalnego w Polsce;
- poprawy pozycji konkurencyjnej kolejowego transportu towarowego oraz Grupy PKP CARGO S.A. na rynku przewozów intermodalnych. Przedmiot zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Część I - PKP CARGO Centrum Logistyczne Małaszewicze Sp. z o. o.
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, rozładunek, montaż i uruchomienie 1 sztuki fabrycznie nowego samojezdnego urządzenia przeładunkowego typu reachstacker do transportu i przeładunku kontenerów. Reachstacker powinien posiadać w wyposażeniu zintegrowany chwytak hydrauliczny - spreader do transportu i przeładunku kontenerów, spełniający wymagania techniczne określone szczegółowo w pkt 3 - 7 załącznika nr 1 do SWZ, który dostępny jest w dziale „Załączniki” .
2.Wykonawca dostarczy, rozładuje, zmontuje, uruchomi i wyda Urządzenie na swój koszt i ryzyko na Terminalu Kontenerowym PKP CARGO Centrum Logistyczne Małaszewicze sp. z o. o. w Małaszewiczach, ul. Kolejarzy 22b, 21-540 Małaszewicze.
3. Przedmiot zamówienia obejmuje uzgodnienie dokumentacji technicznej Urządzenia oraz odbiory techniczne Urządzenia w Transportowym Dozorze Technicznym w Lublinie (TDT).
4. Wymagania Zamawiającego w zakresie warunków gwarancji i serwisu Urządzenia:
1) Okres obowiązywania gwarancji nie może być krótszy niż 4000 motogodzin od daty podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego bez zastrzeżeń.
2) Gwarancja obejmuje całe Urządzenie. W zakres gwarancji wchodzą przeglądy okresowe zgodnie z Dokumentacją Techniczno-Ruchową Urządzenia i przepisami dozoru technicznego.
Cena Urządzenia powinna uwzględniać pakiet serwisowy (koszt przeglądów okresowych w okresie obowiązywania gwarancji wraz z kosztem części zamiennych oraz materiałów eksploatacyjnych).
3) W razie wystąpienia awarii Urządzenia ich usunięcie powinno nastąpić w następujących terminach:
a) w przypadku awarii powodującej wyłączenie Urządzenia z eksploatacji - usunąć awarię w przeciągu 24 godzin licząc od daty i godziny zgłoszenia awarii,
b) w przypadku wystąpienia awarii, których technologia naprawy wymaga dostarczenia części zamiennych niebędących w posiadaniu serwisu (dostawa części z magazynu centralnego) - usunąć awarię w przeciągu 7 dni kalendarzowych, licząc od daty i godziny zgłoszenia awarii.
4) Wykonawca zagwarantuje dostępność do części zamiennych przez okres minimum 15 (piętnastu) lat od momentu dostarczenia Urządzenia.
5. Wykonawca na swój koszt przeprowadzi szkolenie w zakresie obsługi i konserwacji urządzenia dla 15 operatorów i 5 konserwatorów wskazanych przez Zamawiającego w terminie do 30 dni kalendarzowych, licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego Urządzenia.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części I zawiera zał. nr 1 do SWZ.
Istotne postanowienia umowy dla części I przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 3 do SWZ
Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków OPZ dla części II został opisany w dziale „Dodatkowe przedmioty zamówienia”
branża Windy i dźwigi
podbranża dźwigi, suwnice, żurawie
kody CPV 42414140
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się