Przetarg 7593364 - Zagospodarowanie terenu Parku Kaszubskiego w Wejherowie w...

   
Analizuj Zamówienie 7593364 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-07-16
przedmiot ogłoszenia
Zagospodarowanie terenu Parku Kaszubskiego w Wejherowie w ramach zadania „Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa” z opcją
Nu
mer referencyjny: ZZP.271.17.2020.AO

1. Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie terenu Parku Kaszubskiego w Wejherowie w ramach zadania „Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa” z opcją.
2. W ramach przedmiotu zamówienia, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest do:
1) wykonania robót budowlanych polegających na zagospodarowaniu Parku Kaszubskiego w Wejherowie (zwanych dalej „Zamówieniem Podstawowym”);
2) wykonania robót budowlanych polegających na malowaniu przyległej do parku elewacji budynku położonego przy ul. Sobieskiego 245 (dz. nr 215/6 i 214/7 obr.16) oraz budynku przy ul. Strzeleckiej 6a i 8 (dz. nr 216 i 217 obr.16) (zwanych dalej „Opcją”).
3. Zamawiający w ramach niniejszego zamówienia przewiduje zastosowanie „prawa opcji” na zasadach określonych w SIWZ.
4. Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówień publicznych o wartości szacunkowej
poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540138644-N-2020 z dnia: 2020-07-30
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu: Data: 2020-07-31, godzina: 11:00
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-08-05, godzina: 11:00


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.5)
W ogłoszeniu jest:
1.Oferty należy składać w Kancelarii Podawczej Urzędu Miejskiego w Wejherowie, ul. 12 Marca 195,
do dnia 31.07.2020 r. do godz. 11:00. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie
podanym powyżej zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom bez otwierania. 2. Otwarcie ofert
nastąpi w budynku Urzędu Miejskiego w Wejherowie (Ratusz), Plac Jakuba Wejhera 8, w sali nr 11
dnia 31.07.2020 r. o godz. 11:30. 3. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w formie transmisji on-line. Transmisja on-line z otwarcia ofert będzie udostępniona pod adresem http://www.wejherowo.pl/poo.html. 2. Na ofertę, zwaną dalej Ofertą, składa się: 1) Formularz ofertowy zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ lub zawierający wszystkie informacje i oświadczenia wskazane w treści załącznika nr 1 do SIWZ. 2) Zbiorcze zestawienie kosztów zgodne ze wzorem stanowiącym
załącznik nr 1a do SIWZ. 4. Do Oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć: 1) Oświadczenia
zgodne ze wzorem stanowiącym załączniki nr 2 i 2a do SIWZ; 2) Oświadczenia dotyczące
podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji, których polega Wykonawca, wymagane postanowieniami
rozdz. X SIWZ; 3) Zobowiązanie innego podmiotu, w przypadku gdy Wykonawca polega na
zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu -
wzór stanowi załączniki nr 2b do SIWZ; 4) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o
współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być
ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub
notarialnie poświadczonej kopii; 5) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do
podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w
szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 346 z późn. zm.), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z
dokumentów złożonych wraz z ofertą; 6) Dokumenty uwiarygodniające zastosowanie rozwiązań
równoważnych wraz z zestawieniem wszystkich zaproponowanych rozwiązań równoważnych - w
przypadku ich zaoferowania przez Wykonawcę; Przedmiotowe dokumenty winny być sporządzone
zgodnie z wytycznymi umieszczonymi w OPZ. 7) Oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz. Oryginał gwarancji lub poręczenia należy złożyć w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Wejherowie przy ul. 12 Marca 195 w pok. nr 206 przed
upływem terminu składania ofert. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz do oferty zaleca się załączyć kserokopię dokumentu stanowiącego wadium
W ogłoszeniu powinno być:
1.Oferty należy składać w Kancelarii Podawczej Urzędu Miejskiego w Wejherowie, ul. 12 Marca 195, do dnia 05.08.2020 r. do godz. 11:00. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie
podanym powyżej zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom bez otwierania. 2. Otwarcie ofert
nastąpi w budynku Urzędu Miejskiego w Wejherowie (Ratusz), Plac Jakuba Wejhera 8, w sali nr 11
dnia 05.08.2020 r. o godz. 11:30. 3. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w formie transmisji on-line. Transmisja on-line z otwarcia ofert będzie udostępniona pod adresem http://www.wejherowo.pl/poo.html. 2. Na ofertę, zwaną dalej Ofertą, składa się: 1) Formularz ofertowy zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ lub zawierający wszystkie informacje i oświadczenia wskazane w treści załącznika nr 1 do SIWZ. 2) Zbiorcze zestawienie kosztów zgodne ze wzorem stanowiącym
załącznik nr 1a do SIWZ. 4. Do Oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć: 1) Oświadczenia
zgodne ze wzorem stanowiącym załączniki nr 2 i 2a do SIWZ; 2) Oświadczenia dotyczące
podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji, których polega Wykonawca, wymagane postanowieniami
rozdz. X SIWZ; 3) Zobowiązanie innego podmiotu, w przypadku gdy Wykonawca polega na
zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu -
wzór stanowi załączniki nr 2b do SIWZ; 4) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o
współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii; 5) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do
podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 346 z późn. zm.), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą; 6) Dokumenty uwiarygodniające zastosowanie rozwiązań
równoważnych wraz z zestawieniem wszystkich zaproponowanych rozwiązań równoważnych - w przypadku ich zaoferowania przez Wykonawcę; Przedmiotowe dokumenty winny być sporządzone zgodnie z wytycznymi umieszczonymi w OPZ. 7) Oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz. Oryginał gwarancji lub poręczenia należy złożyć w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Wejherowie przy ul. 12 Marca 195 w pok. nr 206 przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz do oferty zaleca się załączyć kserokopię dokumentu stanowiącego wadium
branża Drogownictwo, Elewacje, termomodernizacje, Tereny zielone
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice, zieleń, place zabaw, mała architektura, elewacje
kody CPV 31523200, 32323500, 32412100, 34971000, 37535200, 43325000, 45000000, 45111100, 45111200, 45111220, 45112710, 45112720, 45112723, 45231000, 45231300, 45231400, 45232000, 45233200, 45233250, 45262300, 45262311, 45310000, 45315100, 45315700, 45316100, 45330000, 45340000, 45442110, 71351914, 77211400, 77310000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się